Quyết định 946/QĐ-BCT

Quyết định 946/QĐ-BCT năm 2012 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 946/QĐ-BCT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 946/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2012 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- VCCI;
- Lưu VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 946/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lưu thông hàng hóa Xuất nhập khẩu

1

Cấp phép nhập khẩu tự động

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

- Thông tư 32/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

2

Cấp phép nhập khẩu tự động xe môtô phân khối lớn

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa

- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số điều của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên.

- Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

3

Cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao

- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

- Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

4

Cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

5

Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

6

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu E

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ban hành ngày 31/05/2007

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

7

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

8

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu S

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương về Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

9

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AK

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu Ak để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc ban hành ngày 08/01/2007.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc ban hành ngày 05/10/2007.

- Thông tư số 17/2009/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc ban hành ngày 29/6/2009.

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

10

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AJ

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản ban hành ngày 08/12/2008

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

11

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu VJ

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

12

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU

- Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A cho mặt hàng giầy dép xuất khẩu sang thị trường EU, ban hành ngày 23/11/1999.

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

13

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu A

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

14

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu B

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

15

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu ICO (cho hàng cà phê xuất khẩu)

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

16

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Venuzuela

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

17

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Peru

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

18

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu Thổ Nhỹ Kỳ

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

19

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không ưu đãi Mẫu DA59

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

20

Thủ tục cấp Giấy xác nhận hàng hóa được gia công, xuất khẩu tại Việt Nam

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

- Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

VCCI

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

 

II. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến Công nghiệp tiêu dùng

21

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu sợi thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại NĐ 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

22

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

23

Chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

25

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

27

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

28

Cấp Giấy phép sản xuất thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

29

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất thuốc lá

- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/1/2011 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 119/2007/NĐ-CP

Vụ Công nghiệp nhẹ

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

III. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

31

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2007.

- Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 03 năm 2009

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

32

Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2007.

- Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 03 năm 2009

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

33

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 01 năm 2007.

- Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 03 năm 2009

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

- Luật Thương mại năm 2005

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

35

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

- Luật Thương mại năm 2005

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

36

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô

- Luật Thương mại năm 2005

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

37

Cấp giấy chứng nhận nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

- Luật Thương mại năm 2005

- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Vụ Thị trường trong nước

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

IV. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan lĩnh vực Xúc tiến thương mại

38

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

39

Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

40

Thông báo thực hiện khuyến mại

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

41

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

42

Đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006

Cục Xúc tiến thương mại

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

V. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

43

Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2.

- Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2006

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2009

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Hóa chất

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

44

Cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2.

- Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2006

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2009

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Hóa chất

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

45

Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2.

- Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2006

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2009

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Hóa chất

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

VI. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực Thương mại quốc tế

46

Chấp thuận điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật - Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vụ Kế hoạch

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

47

Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

- Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Vụ Kế hoạch

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

48

Thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

- Luật Thương mại năm 2005

- Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

- Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2008

- Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Vụ Kế hoạch

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các đơn vị có liên quan

Quý III

VII. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực Thương mại điện tử

49

Đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch điện tử

- Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Thông tư số 46/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động các website thương mại điện tử bán hàng hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

50

Cấp chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

51

Gia hạn Chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

52

Tạm dừng Chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

53

Khôi phục Chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

54

Thu hồi Chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

55

Thay đổi cặp khóa của chứng thư số

- Luật giao dịch điện tử 2005

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Thông tư số 09/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

VIII. Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

56

Thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005.

Cục Quản lý cạnh tranh

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

- Cục Thương mại điện tử và CNTT

- Các chuyên gia theo ngành, lĩnh vực

- Các đơn vị có liên quan

Quý II

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 946/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu946/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2012
Ngày hiệu lực05/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 946/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 946/QĐ-BCT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 946/QĐ-BCT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu946/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành05/03/2012
        Ngày hiệu lực05/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 946/QĐ-BCT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 946/QĐ-BCT Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

            • 05/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực