Quyết định 946/QĐ-UBND

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2016 quy định giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi

Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 15/QĐ-UBND 2018 mức giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 946/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CƯỚC CỦA DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ ĐỐI VỚI BÁO QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/08/2011 của Thủ tướng Chính ph V vic chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng lưới bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 5/2/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 410/TTr- STTTT ngày 23/5/2016 về việc đề nghị ban hành Quy định mức giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi như sau:

Nấc khối lượng

Giá cước (đồng/tờ)

Ni tỉnh

Liên tỉnh

Đến 50 gram

910

990

Trên 50gram đến 100 gram

970

1.100

Mỗi 50gram tiếp theo

120

140

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với kinh phí phát sinh do tăng chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi trong năm 2016, đề nghị Báo Quảng Ngãi lập dự toán, trình cấp thẩm quyền quyết định bổ sung.

2. Từ năm 2017, chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi được bố trí trong dự toán kinh phí của Báo Quảng Ngãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng chi phí phát hành Báo Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi và thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tinh ủy;
- Báo Quảng Ngãi;
- Bưu điện tnh Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXH(bnt87).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 946/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu946/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2018
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 946/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu946/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2018
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 946/QĐ-UBND quy định giá cước dịch vụ công ích phát hành báo chí Báo Quảng Ngãi 2016