Quyết định 947/QĐ-UBND

Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Đ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 674/TTr-STP ngày 25/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTG NGÀY 24/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 947/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đồng thời đ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ s phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; mang tính lâu dài, bền vững, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Kế hoạch này được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh cho các đối tượng sau:

- 95 xã, phường, thị trấn.

- 09 huyện, thị xã.

- Tỉnh Tây Ninh.

- Các  quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc đánh giá, công nhận, biu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

a. Đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện mỗi năm một lần, tính t ngày 01 tháng 07 của năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm đánh giá.

Việc đánh giá xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện 02 năm/lần, tính từ ngày 01 tháng 7 của 02 năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm đánh giá.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tự đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trước ngày 31 tháng 7 của năm đánh giá. Niêm yết công khai điểm số tự đánh giá và quy định có liên quan tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trách nhiệm xem xét, thẩm tra, đánh giá; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tặng Bằng khen đối với xã, phường, thị trấn tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 8 của năm đánh giá.

Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương xã, phường, thị trấn đt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b. Đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng huyện, thị xã đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Việc xếp hạng, đánh giá huyện, thị xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật và việc đánh giá huyện, thị xã tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo kỳ hạn quy định như đối với xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tự đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 8 của năm đánh giá. Công khai kết quả tự đánh giá và quy định có liên quan lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, đánh giá, đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận khen thưởng huyện, thị xã đạt chun tiếp cận pháp luật vào dịp kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với huyện, thị xã tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc trước ngày 20 tháng 9 của năm đánh giá.

Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương huyện, thị xã đt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c. Đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng tỉnh đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Việc xếp hạng, đánh giá tỉnh đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật và việc đánh giá tỉnh tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện theo kỳ hạn quy định như đối với huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh tự đánh giá, báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 9 của năm đánh giá. Công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương tỉnh đt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy trình quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này. Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, thị xã; công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tại địa phương.

3. Xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật trong phạm vi quản lý hành chính của tỉnh; có các biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ s theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; có các giải pháp khắc phục tồn tại, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật đối với các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định và Kế hoạch này tại địa phương 06 tháng, hàng năm theo kỳ đánh giá hoặc theo yêu cầu để báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý hành chính của huyện, thị xã; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch này đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật đối với các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; thanh tra, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tại địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với các công chức khác của xã, phường, thị trấn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; thi hành Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; thực hiện, chỉ đạo cán bộ, công chức trực thuộc thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và công chức khác của xã, phường, thị trấn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tại địa phương.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và công chức khác của xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này tại địa phương.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân để tham mưu Ủy ban nhân dân đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này và báo cáo kết quả đánh giá về trên theo quy định.

4. Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của tỉnh theo Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí thực hiện tại địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới sẽ kịp thời bổ sung thực hiện./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành27/05/2013
        Ngày hiệu lực27/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân Tây Ninh

           • 27/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực