Quyết định 95/2003/QĐ-TTg

Quyết định 95/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 95/2003/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế này ban hành kèm theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 4210/TTr-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 và ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại công văn số 20/TĐNN ngày 14 tháng 02 năm 2003 về việc phê duyệt Báo cáo Quy hoạch tổng thể và Nghiên cứu khả thi giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 804 ha trên địa bàn các phường: Tân Phú, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Long Thạnh Mỹ và Phước Long B thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư tại công văn số 20/TĐNN ngày 14 tháng 02 năm 2003.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung chủ yếu sau đây:

1- Phạm vi thực hiện dự án trên diện tích 298 ha thuộc địa điểm nêu tại Điều 1, tuỳ thuộc vào tình hình thu hút đầu tư cụ thể có thể điều chỉnh, mở rộng.

2- Thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2008.

3- Các hạng mục chính:

a- Tổ chức đền bù, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 804 ha theo Quy hoạch tổng thể với vốn đầu tư dự kiến là 2170 tỷ đồng.

b- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu: giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, xử lý chất thải, cây xanh, hạ tầng viễn thông, cổng kết nối Internet với vốn đầu tư dự kiến là 442 tỷ đồng.

c- Xây dựng và đưa vào hoạt động Phân Khu công nghiệp công nghệ cao trên cơ sở ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài, các tập đoàn mạnh.

d- Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các dịch vụ kèm theo, thu hút mọi đối tượng có ý tưởng công nghệ vào nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chế thử sản phẩm và thành lập doanh nghiệp.

e- Xây dựng một số công trình phục vụ việc quản lý; công trình phục vụ việc lưu trú và hoạt động của các đối tượng làm việc trong Khu công nghệ cao phù hợp với nhu cầu và tiến độ phát triển Khu công nghệ cao.

4- Nguồn vốn đầu tư cho dự án bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tín dụng, vốn huy động và các nguồn vốn khác, được xác định cụ thể trên cơ sở các dự án thành phần và các quy định hiện hành.

5- Nghiên cứu xây dựng một số đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn II Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, các cơ quan có liên quan.

1- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo việc thực hiện các nội dung nêu trên; tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I theo các quy định hiện hành; chỉ đạo việc xác định các dự án thành phần, vốn và nguồn vốn đầu tư các dự án thành phần; quyết định chủ đầu tư các dự án phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

2- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I; tỷ lệ phân bổ nguồn vốn giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Hồ Chí Minh; trình Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định.

3- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ cao đối với Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC,XD, TNMT,
NN&PTNT, QP, CN,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND thành phố HCM,
- BQL Khu CNC thành phố HCM,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước ,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ: CN, NN, KTTH, PC, TH,
- Lưu : KG(5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95/2003/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu95/2003/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2003
Ngày hiệu lực11/06/2003
Ngày công báo27/05/2003
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95/2003/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 95/2003/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 95/2003/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu95/2003/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhạm Gia Khiêm
     Ngày ban hành13/05/2003
     Ngày hiệu lực11/06/2003
     Ngày công báo27/05/2003
     Số công báoSố 44
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 95/2003/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 95/2003/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh