Quyết định 958/QĐ-UBND

Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 quy định tạm thời về phân chia tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 phân chia điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÂN CHIA TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT KHOẢN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Căn cứ công văn số 27/HĐND-KTNS ngày 27/01/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định tạm thời phân chia tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 38/TTr-STC ngày 03/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời về phân chia tỷ lệ (%) điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Tiền thu phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt (trừ thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa):

- Do cơ quan trung ương, cơ quan cấp thành phố ra quyết định xử phạt: ngân sách thành phố hưởng 100%;

- Do cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt: ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100%;

- Do cơ quan cấp xã ra quyết định xử phạt: ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%.

Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2014.

2. Tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa:

- Ngân sách trung ương: 70%;

- Ngân sách thành phố: 30%.

Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/7/2013.

3. Tiền thu từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (sau khi trừ chi phí):

- Do cơ quan trung ương ra quyết định xử phạt: ngân sách trung ương hưởng 100%;

- Do cơ quan cấp thành phố ra quyết định xử phạt: ngân sách thành phố hưởng 100%;

- Do cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt: ngân sách quận, huyện, thị xã hưởng 100%;

- Do cơ quan cấp xã ra quyết định xử phạt: ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%.

Tỷ lệ điều tiết khoản thu này có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện quyết định này; Báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 9 về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy, HĐND TP để b/c;
- Đoàn ĐB QH TPHN để b/c;
- Chủ tịch UBND TP để b/c;
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: Các PVP, TH, KT;
- Lưu: VT, KTC.
(Giao UBND cấp huyện sao gửi UBND cấp xã)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 958/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu958/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 958/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 phân chia điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 phân chia điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu958/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 phân chia điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2014 phân chia điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính Hà Nội

           • 13/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực