Quyết định 959/QĐ-UBND

Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 959/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bãi bỏ đất đai Cao Bằng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai.

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tnh Cao Bằng.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bng;

Căn cứ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc sửa đi, bổ sung một số danh mục, mức thu lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 848/TTr-STNMT ngày 26 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 37 thủ tục hành chính mới ban hành, 59 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các Phó CVP; CV: NC;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND t
ỉnh;
- Lưu: VT, NĐ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

STT

Tên thủ tc hành chính

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ stôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

4

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức.

5

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài

6

Thủ tục thu hồi đt ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

7

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

8

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

10

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

11

Thủ tục đăngbổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

12

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

13

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

14

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

15

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

16

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

17

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

18

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tcáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đu giá quyn sử dụng đất, tài sản gn lin với đất đ thi hành án; chia, tách, hp nht, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nht hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

19

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gn lin với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhn

20

Thủ tục đăng ký biến động đi với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

21

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền ksau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

22

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

23

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

24

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

25

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

26

Thủ tục chuyển đi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

27

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

28

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

29

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

30

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất đxem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

3

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

4

Thủ tục thu hồi đất do chấm dt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

5

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

6

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Thủ tục hòa giải tranh chp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết cấp

2. Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai bị bãi bỏ thuộc thm quyn giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

T-CBA-248382-TT

Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyn mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

2

T-CBA-248387-TT

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

3

T-CBA-248389-TT

Thủ tục thu hồi đất, giao đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an, ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế cho đối tượng là t chc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

4

T-CBA-248391-TT

Thủ tục công nhận quyền sử dụng đất (như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) áp dụng cho tổ chức đang sử dụng đất n định, không có tranh chấp về đất đai, phù hợp quy hoạch nhưng chưa có Quyết định giao đất của UBND tỉnh

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

5

T-CBA-248392-TT

Thủ tục hp thức và cho thuê đất áp dụng cho tổ chức kinh tế trong nước đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp về đất đai, phù hợp quy hoạch nhưng chưa có Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

6

T-CBA-248393-TT

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép áp dụng cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

7

T-CBA-248394-TT

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đi với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh CB.

8

T-CBA-248395-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thi là người sử dụng đất.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

9

T-CBA-248396-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

10

T-CBA-248397-TT

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

11

T-CBA-248398-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

12

Công bố tại QĐ số 1906/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Thủ tục cấp đi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUC THẨM QUYN GIẢI QUYT CỦA UBND CẤP HUYN

1

T-CBA-248435-TT

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã, thị trấn

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

2

T-CBA-248439-TT

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới theo thủ tục chuyn nhượng QSDĐ

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

3

T-CBA-248446-TT

Thủ tục Cấp giấy chng nhận QSDĐ đối với trường hợp phải cấp mới theo thủ tục tặng cho

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

4

T-CBA-248451-TT

Cấp giấy chứng nhận quyền SD đất cho người được giao đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

5

T-CBA-248456-TT

Cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

6

T-CBA-248472-TT

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

7

T-CBA-248480-TT

Đăng ký thay đi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

8

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cấp giấy chng nhận QSDĐ trong trường hợp trúng đấu giá

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

9

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cho người nhận sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và 1 khoản 1 Điều 99 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP)

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

10

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chỉnh lý GCN QSDĐ Không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không trích đo, trích thửa

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

11

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chỉnh lý sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

12

Công bố tại QĐ s 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Thu hồi giấy chứng nhận quyn sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

13

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

14

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chuyển đi mục đích sử dụng đất với trường hợp phải xin phép

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

15

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chuyển đi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

16

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xóa đăng ký thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

17

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Tách thửa hoặc hp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

18

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

19

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng chi tiết của xã không thuộc quy hoạch phát triển đô thị

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

20

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

21

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

22

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giao đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

23

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thực hiện các d án

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

24

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Điều chỉnh diện tích đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

25

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cung cấp thông tin đất đai

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

26

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

27

Công bố tại QĐ số 1996/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai

Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA UBND CP XÃ

1

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

2

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

3

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận đất đai không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

4

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chuyn nhượng quyn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bng

5

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xin đăng ký biến động về sử dụng đất và đất cho hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

6

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

7

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp tặng, cho quyền sử dụng đất)

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

8

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đt

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

9

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Tách thửa, hp thửa đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

10

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

11

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giải quyết khiếu nại về đất đai

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

12

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xin giao đất có rừng

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

13

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận đơn xin giao đất làm nhà ở

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

14

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

15

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

16

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

17

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận đơn xin xác nhận nguồn gốc đất

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

18

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xin thừa kế quyền sử dụng đất

Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

19

Công btại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Xác nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hp phải xin phép

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

20

Công bố tại QĐ số 1997/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

 

Tổng cộng:

37 thủ tục hành chính mi ban hành;

59 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 959/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu959/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2015
Ngày hiệu lực06/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 959/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 959/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bãi bỏ đất đai Cao Bằng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 959/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bãi bỏ đất đai Cao Bằng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu959/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành06/07/2015
        Ngày hiệu lực06/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 959/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bãi bỏ đất đai Cao Bằng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 959/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới bãi bỏ đất đai Cao Bằng 2016

            • 06/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực