Quyết định 96/2017/QĐ-UBND

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 35/2015/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2295/TTr-SGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2; Điểm a Khoản 4 Điều 2; Điểm d Khoản 2 Điều 4 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ-UBND.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực TU, HĐND tỉnh; UBND tỉnh
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Lưu: KTN, TH, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu96/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu96/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành25/12/2017
       Ngày hiệu lực10/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang