Quyết định 962/QĐ-UBND

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục chợ có nhu cầu kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 962/QĐ-UBND 2018 danh mục chợ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CHỢ CÓ NHU CẦU KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành về quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh; Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 814/SKHĐT-KTĐN ngày 06/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chợ có nhu cầu kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xúc tiến và kêu gọi đầu tư nhằm tranh thủ nguồn lực xã hội hóa để kêu gọi đầu tư đối với loại hình chợ trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi mô hình quản lý chợ và đẩy mạnh quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, cập nhật đối với các dự án đã, đang đầu tư trong quá trình đầu tư, quản lý và khai thác của các doanh nghiệp được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi;
- Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P ngh/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha355.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

DANH MỤC

CÁC CHỢ CÓ NHU CẦU KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Danh mục kèm theo Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên chợ

Địa điểm

Diện tích (m2)

Quy mô đầu tư chợ (hạng)

Ghi chú

I

Thành phố Quảng Ngãi:

1

Chợ Nghĩa Phú

Xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi

4.383

3

 

2

Chợ Quán Láng

Xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi

2.598

3

 

3

Chợ Tịnh Long

Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

4.200

3

 

4

Chợ Vạn Tượng

Xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi

3.382

3

 

5

Chợ xã Nghĩa An

Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi

5.000

3

(đã có doanh nghiệp đăng ký)

6

Chợ Mới-Minh Quang

Xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi

1.529

3

 

7

Chợ Tịnh Ấn Đông

Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi

3.000

3

 

8

Chợ Tịnh Khê

Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

5.000

3

(đã có doanh nghiệp đăng ký)

9

Chợ Gò Quán

Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi

4.456

3

 

10

Chợ Ông Bố

Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi

4.356

3

 

II

Huyện Đức Phổ:

1

Chợ Km3

Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ

1.846

3

 

2

Chợ Gò Da

Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ

1.634

3

 

3

Chợ Trà Câu

Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ

13.984

3

 

4

Chợ Đàn

Thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ

2.436

3

 

5

Chợ Cung

Thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ

3.335

3

 

6

Chợ Hải Tân

Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ

2.109

2

 

III

Huyện Sơn Tịnh:

1

Chợ Ga

Thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh

2.537

3

 

2

Chợ Thế Lợi

Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

2.006

3

 

3

Chợ Phước Lộc

Thôn Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh

1.351

3

 

4

Chợ Diên Niên

Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh

2.820

3

 

5

Chợ Ba Gia

Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh

2.000

3

 

6

Chợ Đồng Ké

Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh

2.289

3

 

7

Chợ Tịnh Đông

Thôn Giữa, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh

3.000

3

 

IV

Huyện Bình Sơn:

1

Chợ Thạch An

Thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn

4.306

3

(đã có doanh nghiệp đăng ký)

2

Chợ Cù Lao

Thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn

12.000

3

 

3

Chợ Liên Trì

Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn

2.189

3

(đã có doanh nghiệp đăng ký)

4

Siêu thị Châu Ổ

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

 

3

(đang bổ sung, cập nhật)

V

Huyện Ba Tơ:

1

Chợ Ba Vì

Xã Ba Vì, huyện Ba Tơ

6.300

3

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 962/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu962/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2018
Ngày hiệu lực15/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 962/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 962/QĐ-UBND 2018 danh mục chợ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 962/QĐ-UBND 2018 danh mục chợ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu962/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Tăng Bính
        Ngày ban hành15/06/2018
        Ngày hiệu lực15/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 962/QĐ-UBND 2018 danh mục chợ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 962/QĐ-UBND 2018 danh mục chợ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa Quảng Ngãi

            • 15/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực