Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 67/TTr-TP ngày 06 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2014 (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND: CT, PCT;
- Văn phòng UBND Quận 1;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu:VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

A. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2007

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 7 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Quận 1

Nghị quyết được áp dụng trong 05 năm 2006-2010, do đó, thời hạn điều chỉnh của văn bản đã hết. Hiện nay quy hoạch được thực hiện theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 1.

02/4/2014

2.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND
Ngày 17/12/2008

Nghị quyết HĐND quận 1 khóa IX kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 của quận 1

Nghị quyết được áp dụng trong 05 năm 2006-2010, do đó, thời hạn điều chỉnh của văn bản đã hết. Hiện nay quy hoạch được thực hiện theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 1.

02/4/2014

3.

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND
Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của 10 phường Quận 1

Nghị quyết được áp dụng trong 05 năm 2006-2010, do đó, thời hạn điều chỉnh của văn bản đã hết. Hiện nay quy hoạch được thực hiện theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 1.

02/4/2014

B. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

2315/2009/QĐ-UBND
Ngày 06/8/2009

Ban hành quy chế phối hợp quản lý môi trường và vệ sinh đô thị trên địa bàn Quận 1.

Nội dung của Quyết định không còn phù hợp với Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ; Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thí điểm thành lập thanh tra xây dựng quận - huyện và thanh tra xây dựng phường - xã, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 2315/2009/QĐ-UBND.

19/6/2014

C. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

494/2007/QĐ-UBND
ngày 06/6/2007

Hết hiệu lực Chương IV, Chương V, Chương VI VII của Quyết định

Nội dung từ Điều 13 Chương IV đến Điều 26 Chương VII của Quyết định 494/2007/QĐ-UBND dựa trên Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 đã được bãi bỏ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014.

Đồng thời, ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND bãi bỏ một phần quyết định số 494/2007/QĐ-UBND.

19/6/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/09/2014
Ngày hiệu lực 08/09/2014
Ngày công báo 15/10/2014
Số công báo Số 57
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 967/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 967/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trương Hải Hiếu
Ngày ban hành 08/09/2014
Ngày hiệu lực 08/09/2014
Ngày công báo 15/10/2014
Số công báo Số 57
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 967/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

 • 08/09/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/10/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/09/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực