Quyết định 972/QĐ-BXD

Quyết định 972/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 972/QĐ-BXD 2019 chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6888/VPCP-V.I ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền" 2019 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hạnh Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ CÁC CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BXD ngày 14/11/2019 của Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm được giao theo chức năng nhiệm vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có); thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

3. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là các đơn vị tiếp xúc, làm việc, giao dịch trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần vào sự phát triển kinh tế

- xã hội, quốc phòng, an ninh của Bộ Xây dựng.

5. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải nghiên cứu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tác phong làm việc, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan; ngăn chặn, xử lý nghiêm thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Xây dựng triển khai thực hiện tốt một số giải pháp với nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

2. Rà soát, bổ sung và tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung chủ yếu tại các lĩnh vực: Nhà đất do nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trước ngày 01/7/1991; các tranh chấp hợp đồng mua bán nhà chung cư, thành lập Ban quản trị, quản lý, sử dụng nhà chung cư; vi phạm trật tự xây dựng; công tác quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật.

Thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Phát triển đô thị, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kiến trúc - Quy hoạch và các đơn vị có liên quan.

Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2020.

3. Tăng cường công tác tiếp nhận và xử lý dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua công tác này và phản ánh của các cơ quan báo chí để phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin và có giải pháp chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

4. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Người đứng đầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân và thực hiện đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

5. Định kỳ trước ngày 06 hàng tháng, thủ trưởng các đơn vị rà soát đối vi các vụ việc có phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị tháng trước hoặc các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng người dân kiến nghị được gặp Bộ trưởng để đối thoại; kết quả rà soát, có văn bản gửi về Thanh tra Bộ để tổng hp, sắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Thực hiện: Thanh tra Bộ làm đầu mối tiếp nhận; các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai thực hiện.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện từ tháng 12/2019.

6. Giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Xây dựng phương án xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khi được Lãnh đạo Bộ giao về việc kiểm tra, xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được Lãnh đạo Bộ giao.

Thực hiện: Thanh tra Bộ chủ trì và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng phối hợp thực hiện.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi minh phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không thực hiện đúng hoặc chưa đầy đủ thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên, thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, giải quyết tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xác định công tác bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động đảm bảo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Thực hiện: Cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Thời hạn: Thực hiện thường xuyên từ quý I năm 2020.

8. Đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật và có hình thức khen thưởng, động viên đối với tập thể, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng; có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, các cán bộ, công chức có biểu hiện trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện: Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn: Thực hiện thường xuyên hàng năm.

9. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tại cơ quan, đơn vị mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, quy trình, thẩm quyền đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời có biện pháp ngăn chặn việc công dân lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời hạn: Thực hiện thường xuyên từ tháng 11 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

2. Các đơn vị thuộc Bộ: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3. Chế độ báo cáo thực hiện kế hoạch.

- Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Báo cáo định kỳ: trước ngày 06 hàng tháng (mục 5 Phần II nêu trên);

+ Báo cáo quý: Trước ngày 25 tháng cuối quý.

+ Báo cáo năm: Trước ngày 20 tháng 12.

- Báo cáo gửi về Thanh tra Bộ để theo dõi, tổng hp, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 972/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu972/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2019
Ngày hiệu lực14/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 972/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 972/QĐ-BXD 2019 chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 972/QĐ-BXD 2019 chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu972/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành14/11/2019
        Ngày hiệu lực14/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 972/QĐ-BXD 2019 chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 972/QĐ-BXD 2019 chỉ đạo về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

         • 14/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực