Quyết định 975/QĐ-UBND

Quyết định 975/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 975/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 1658/QĐ-BKHĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Căn cứ Công văn số: 8531/BGDĐT-KHTC ngày 12/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai CTMTQG Giáo dục và Đào tạo năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ Trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 1045/TTr-SGD&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013 như sau:

1. Tên kế hoạch: Mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013.

2. Phạm vi cung cấp và số l­ượng thiết bị:

Cung cấp thiết bị cơ sở vật chất cho các trường Trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số và các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với chủng loại, số lượng như sau:

- Bảng lớp học: 109 chiếc

- Bàn giáo viên: 241 chiếc

- Ghế giáo viên: 249 chiếc

- Bàn học sinh 02 chỗ ngồi: 1.666 chiếc

- Ghế học sinh 01 chỗ ngồi: 3.332 chiếc.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn Chư­ơng trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2013 (được giao tại Quyết định số: 32a/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 về việc giao kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ trung ương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013).

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện:

- Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thẩm định phê duyệt dự toán, hình thức mua sắm, kết quả mua sắm: theo các quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2013.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 975/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh)

TT

Tên trường

Chủng loại, số lượng thiết bị cơ sở vật chất

Bảng lớp học (Chiếc)

Bàn giáo viên (Chiếc)

Ghế giáo viên (Chiếc)

Bàn học sinh 02 chỗ ngồi (Chiếc)

Ghế học sinh 01 chỗ ngồi (Chiếc)

I

H. PÁC NẶM

25

65

73

86

172

1

THCS Bộc Bố

1

2

2

22

44

2

THCS Xuân La

2

10

10

0

0

3

THCS Cao Tân

2

8

8

0

0

4

THCS Cổ Linh

3

6

6

0

0

5

THCS Bằng Thành

2

8

8

10

20

6

THCS Nhạn Môn

4

4

4

22

44

7

THCS Nghiên Loan

2

10

10

0

0

8

TH&THCS An Thắng

4

10

10

0

0

9

TH&THCS Giáo Hiệu

4

5

5

22

44

10

PTDTBTTHCS Công Bằng

1

2

10

10

20

II

H. BA BỂ

21

57

57

572

1.144

1

THCS Cao Trĩ

0

4

4

22

44

2

THCS Khang Ninh

4

4

4

44

88

3

THCS Bành Trạch

0

2

2

44

88

4

THCS Cao Thượng

4

7

7

44

88

5

THCS Đồng Phúc

1

7

7

44

88

6

THCS Hà Hiệu

0

7

7

44

88

7

THCS Hoàng Trĩ

0

4

4

22

44

8

THCS TT Chợ Rã

2

0

0

44

88

9

THCS Mỹ Phương

1

5

5

44

88

10

THCS Phúc Lộc

0

5

5

44

88

11

THCS Thượng Giáo

2

5

5

44

88

12

THCS Chu Hương

2

4

4

44

88

13

THCS Yến Dương

0

3

3

44

88

14

TH&THCS Nam Mẫu

5

0

0

44

88

III

H. NA RÌ

19

46

46

396

792

1

THCS Vũ Loan

0

2

2

22

44

2

THCS Cường Lợi

9

5

5

44

88

3

THCS Quang Phong

2

4

4

44

88

4

THCS Lam Sơn

0

5

5

44

88

5

THCS Lương Thượng

0

4

4

44

88

6

THCS Hảo Nghĩa

6

5

5

44

88

7

THCS Lạng San

0

4

4

0

0

8

THCS Yến Lạc

0

5

5

44

88

9

THCS Xuân Dương

0

4

4

44

88

10

THCS Kim Hỷ

2

4

4

22

44

11

TH&THCS Văn Học

0

0

0

22

44

12

TH&THCS Văn Minh

0

4

4

22

44

IV

H. CHỢ ĐỒN

17

34

34

286

572

1

THCS Đông Viên

0

2

2

22

44

2

THCS Nam Cường

9

5

5

44

88

3

THCS thị trấn

2

4

4

44

88

4

THCS Yên Thịnh

0

5

5

44

88

5

THCS Yên Nhuận

0

4

4

44

88

6

THCS Xuân Lạc

6

5

5

44

88

7

THCS Bằng Phúc

0

5

5

44

88

8

TH&THCS Yên Mỹ

0

4

4

0

0

V

H. CHỢ MỚI

18

12

12

110

220

1

THCS Nông Hạ

8

4

4

44

88

2

THCS Như Cố

5

4

4

44

88

3

TH&THCS Tân Sơn

5

4

4

22

44

VI

CÁC TRƯỜNG PTDTNT

9

27

27

216

432

1

PTDTNT tỉnh

0

0

0

54

108

2

PTDTNT Chợ Đồn

0

0

0

54

108

3

PTDTNT Pác Nặm

2

2

2

36

72

4

PTDTNT Na Rì

4

10

10

36

72

5

PTDTNT Ngân Sơn

3

15

15

36

72

TỔNG CỘNG

109

241

249

1.666

3.332

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 975/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu975/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 975/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 975/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 975/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu975/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực27/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 975/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 975/QĐ-UBND Kế hoạch mua sắm thiết bị cơ sở vật chất cho các trường

            • 27/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực