Quyết định 981/QĐ-UBND

Quyết định 981/QĐ-UBND năm 2009 về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 253/QĐ-UBND 2013 hỗ trợ chi phí khám sức khỏe người làm việc ở nước ngoài Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 981/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa X - Kỳ họp thứ 18 về việc thông qua Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 36/TTr-SLĐTBXH ngày 10/4/2009 về việc đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

QUY ĐỊNH

HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 981 /QĐ-UBND ngày 16 /6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này cụ thể hóa chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu đối với người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được quy định tại Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa X - Kỳ họp thứ 18 về việc thông qua Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2011 và tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009-2011.

Điều 2. Những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu quy định tại Điều 1 Quy định này là người có đủ các điều kiện sau:

1. Có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi; có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự.

2. Đã được các doanh nghiệp thực hiện chức năng xuất khẩu lao động của Việt Nam sơ tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 3. Người thuộc diện quy định tại Điều 2 Quy định này được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu (bao gồm các xét nghiệm: HIV và Viêm gan B) với mức tối đa không quá 120.000đồng/người (kinh phí hỗ trợ thanh toán thực tế theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với 02 loại xét nghiệm trên). Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần duy nhất. Trong quá trình thực hiện nếu Nhà nước thay đổi mức phí 02 loại xét nghiệm trên vượt mức 120.000 đồng/người thì Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Chương II

THỦ TỤC, QUY TRÌNH VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Điều 4. Hồ sơ hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu gồm:

1. Đơn xin khám sức khỏe ban đầu (theo Mẫu số 01 kèm theo Quy định này).

2. Giấy giới thiệu đi khám sức khỏe ban đầu do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố cấp trực tiếp cho đối tượng (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy định này).

Điều 5. Quy trình hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu:

1. Đối tượng viết đơn xin khám sức khỏe ban đầu để tham gia xuất khẩu lao động có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố nơi cư trú.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tiếp nhận đơn của đối tượng, đối chiếu với danh sách lao động được sơ tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động hoặc các đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động cung cấp. Trong thời gian 01 ngày (ngày làm việc), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố cấp Giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng (có giá trị sử dụng trong 5 ngày).

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu để tham gia xuất khẩu lao động thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho đối tượng.

3. Đối tượng trực tiếp nộp Giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng và không thu tiền chi phí khám sức khỏe ban đầu. Trong thời gian 02 ngày (ngày làm việc) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trả kết quả cho người lao động.

4. Vào ngày 15 tháng 10 hàng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp toàn bộ danh sách đối tượng đã tổ chức khám sức khỏe ban (kèm theo Giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu) gửi Sở Y tế, Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định thanh toán kinh phí cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 7. Nguồn tài chính hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe ban đầu được sử dụng từ ngân sách của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, các doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Lập kế hoạch hàng năm về kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí.

b) Trên cơ sở hồ sơ, danh sách người đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sức khỏe ban đầu do Sở Y tế gửi; Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh toán kinh phí cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

c) Thẩm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe ban đầu do Sở Y tế lập.

3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo Quy định này.

4. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho người lao động theo quy định này.

b) Tổng hợp hồ sơ chứng từ và danh sách người đã khám sức khỏe ban đầu do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi lập và gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định thanh toán chi phí cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

c) Kiểm tra, giám sát về chuyên môn đối với hoạt động khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

d) Thanh quyết toán với Sở Tài chính khoản kinh phí hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi:

a) Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo quy định này.

b) Quản lý hồ sơ, chứng từ khám sức khỏe ban đầu, tổng hợp trình Sở Y tế.

6. Trách nhiệm của Doanh nghiệp xuất khẩu lao động, đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động:

a) Hướng dẫn người lao động lập thủ tục để được hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu tham gia xuất khẩu lao động.

b) Sau thời gian 02 ngày từ khi tổ chức sơ tuyển, doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động, đơn vị tạo nguồn xuất khẩu lao động lập và cung cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức sơ tuyển danh sách người được sơ tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban liên quan của huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện:

a) Tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động về Quy định này.

b) Tiếp nhận Đơn xin khám sức khỏe ban đầu của đối tượng, xem xét cấp Giấy giới thiệu khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng đảm bảo theo đúng quy định này, tránh trùng lặp.

c) Định kỳ hàng tháng trước ngày 05, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện quy định này tại địa phương và số lượng người đã giới thiệu đi khám sức khỏe.

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về quy định này.

b) Trong thời gian 01 ngày (ngày làm việc) từ khi nhận đơn của đối tượng, xem xét ký xác nhận vào Đơn xin khám sức khỏe ban đầu cho đối tượng.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các Sở, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và các cơ quan liên quan phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét, giải quyết./.

 

Mẫu số 1:

(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN XIN KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Cho đối tượng đăng ký đi xuất khẩu lao động

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện…………

Tôi tên là: ......................................................... Giới tính:......................

Ngày tháng năm sinh: ......../......../...................., hộ khẩu thường trú tại: ...................

Tôi đã được Công ty ...........................................................................….

...............................  sơ tuyển đi lao động tại nước:..............................…..

Tôi viết Đơn này đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:………………. xem xét cấp Giấy giới thiệu để tôi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khám sức khỏe ban đầu theo Quy định của tỉnh về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

 

 

Xác nhận của UBND xã ……

(Ký tên, đóng dấu)

............., ngày ....... tháng ...... năm 200 .....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2:

(Kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi).

UBND HUYỆN …………..
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /GGT

……………….., ngày       tháng       năm 200…

 

GIẤY GIỚI THIỆU KHÁM SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Cho đối tượng đăng ký đi xuất khẩu lao động

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ………….. giới thiệu:

Ông (bà): …………………………………………………………….

Sinh năm: ………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………..

Đã được Công ty ……….......................................................………….. sơ tuyển đi xuất khẩu lao động.

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khám sức khỏe ban đầu (xét nghiệm HIV và viêm gan B) theo Quy định của tỉnh về hỗ trợ chi phí khám sức khỏe ban đầu cho người đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, giúp đỡ ông (bà) …………………………

Giấy Giới thiệu này có giá trị đến hết ngày …./…./……

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 981/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu981/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2009
Ngày hiệu lực16/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 981/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu981/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành16/06/2009
        Ngày hiệu lực16/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 981/QĐ-UBND 2009 chi phí khám sức khỏe người đăng ký làm việc nước ngoài Thừa Thiên Huế