Quyết định 986/QĐ-BXD

Quyết định 986/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 986/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch xây dựng quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 986/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị mình.

Giao Văn phòng Bộ là đầu mối, có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để T/c thực hiện);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VP.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001: 2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 04/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc; giúp cán bộ, công chức thực hiện công việc khoa học, hiệu quả, giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của đơn vị, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công.

b) Mục tiêu cụ thể

- Đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây gọi chung là Hệ thống quản lý chất lượng ISO, viết tắt là HTQLCL ISO) cho cán bộ, công chức tại các đơn vị: gồm các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ (gọi tắt là khối cơ quan Bộ);

- Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo kế hoạch chung của Bộ và kế hoạch cụ thể được phê duyệt tại khối cơ quan Bộ;

- Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận trước ngày 31/12/2014;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng tại khối cơ quan Bộ theo quy định.

2. Đối tượng thực hiện

a) Những đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, bao gồm:

- Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra Xây dựng.

b) Những đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

- Viện Kinh tế xây dựng

- Viện Khoa học công nghệ xây dựng

- Viện Vật liệu Xây dựng

- Viện Kiến trúc quốc gia

- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Báo Xây dựng

- Tạp chí Xây dựng.

- Trung tâm Thông tin.

3. Phạm vi áp dụng

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bao gồm:

- Các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO;

- Toàn bộ các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại các đơn vị;

- Toàn bộ các quy trình xử lý công việc nội bộ thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của các đơn vị.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nội dung triển khai

Xây dựng và thực hiện đầy đủ hệ thống tài liệu, quy trình xử lý công việc, gồm:

- Các quy trình chung, các quy trình bắt buộc và các tài liệu kèm theo;

- Các quy trình thực hiện TTHC trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án 30 (đối với các Thủ tục hành chính thực hiện tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ);

- Các quy trình xử lý công việc nội bộ, các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của các đơn vị.

2. Các bước triển khai:

Bước 1. Thành lập ban chỉ đạo ISO và Tổ công tác

Thành lập Ban chỉ đạo: chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO tại khối cơ quan Bộ. Ban chỉ đạo triển khai ISO gồm các thành viên:

(i) Trưởng Ban chỉ đạo: ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng;

(ii) Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Đỗ Đức Duy - Chánh Văn phòng.

(iii) Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ;

Thành lập Tổ công tác: giúp Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các đơn vị, cụ thể như sau:

- Đối với Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị (Văn phòng Bộ, các Vụ): Tiến hành thành lập tổ công tác triển khai ISO, bao gồm:

(i) Tổ trưởng Tổ công tác: ông Đỗ Đức Duy - Chánh Văn phòng.

(ii) Thành viên Tổ công tác: Văn phòng và các Vụ cử mỗi đơn vị ít nhất 02 đến 03 người tham gia vào tổ công tác, những người tham gia tổ công tác phải am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị mình.

- Đối với Hệ thống quản lý chất lượng tại các Cục, Thanh tra Bộ, tiến hành thành lập Tổ công tác triển khai ISO, bao gồm:

(i) Tổ trưởng Tổ công tác: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Thanh tra Xây dựng;

(ii) Thành viên của Tổ công tác: Các Cục, Thanh tra Xây dựng cử cán bộ, công chức tại các phòng, ban trực thuộc am hiểu công việc tham gia Tổ công tác.

Bước 2. Lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

Văn phòng Bộ chủ trì việc lựa chọn tổ chức tư vấn để thống nhất nội dung, hình thức và cách thức xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các Cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng;

Văn phòng Bộ, các Cục, đơn vị tiến hành ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức tư vấn sau khi đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Lập kế hoạch chi tiết triển khai xây dựng ISO

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Tổ chức tư vấn tiến hành lập kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phù hợp với kế hoạch chung của Bộ, trong đó xác định cụ thể phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO là toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (căn cứ vào kết quả thực hiện Đề án 30); các hoạt động nội bộ, hoạt động cụ thể khác của Cơ quan, đơn vị.

Bước 4. Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ công tác triển khai ISO phối hợp với Tổ chức tư vấn thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của đơn vị. Căn cứ vào Tiêu chuẩn ISO, các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực trạng hoạt động của đơn vị, Tổ chức tư vấn cùng Tổ công tác kiến nghị các nội dung liên quan đến việc thiết kế các quy trình xử lý công việc phù hợp với Tiêu chuẩn ISO và hoạch định các công việc cần triển khai để đáp ứng các yêu cầu của Bộ Tiêu chuẩn và phù hợp với thực tế.

Bước 5. Đào tạo về Tiêu chuẩn ISO và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu

Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai ISO phối hợp với Tổ chức Tư vấn thực hiện:

+ Tổ chức đào tạo kiến thức, hiểu biết chung, các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng cho toàn thể cán bộ, công chức trong khối cơ quan Bộ;

+ Tổ chức đào tạo về phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc và phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO cho Tổ công tác ISO và các thành viên trực tiếp soạn thảo tài liệu.

Bước 6. Soạn thảo hệ thống tài liệu ISO

- Theo danh mục hệ thống tài liệu và kế hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo Cơ quan, đơn vị phê duyệt, Tổ chức Tư vấn sẽ trực tiếp hướng dẫn cán bộ được phân công để tư vấn cụ thể cách thức xây dựng từng tài liệu, quy trình;

- Sau khi tài liệu, quy trình được soạn thảo, Tổ chức Tư vấn phối hợp với Tổ công tác triển khai ISO của đơn vị tổ chức họp, hội thảo, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối với những tài liệu nêu trên để đảm bảo chất lượng các tài liệu và sự đồng thuận trong đơn vị trước khi chính thức đưa vào áp dụng.

- Các tài liệu, quy trình sau khi tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành áp dụng.

Bước 7. Triển khai áp dụng

Sau khi các quy trình được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ban hành, Tổ công tác triển khai ISO của đơn vị phối hợp với Tổ chức Tư vấn tổ chức phổ biến bộ tài liệu quản lý (văn bản, quy trình xử lý công việc) và phương pháp áp dụng cho từng bộ phận, cán bộ, công chức liên quan để thực hiện thống nhất.

Trong thời gian áp dụng, Tổ công tác triển khai ISO của đơn vị phối hợp với Tổ chức Tư vấn thường xuyên kiểm tra, rà soát việc áp dụng; hướng dẫn và giải thích để việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện có hiệu quả.

Bước 8. Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Hệ thống quản lý chất lượng ISO sau khi ban hành, áp dụng ít nhất 01 tháng, cần phải được đánh giá nội bộ, thực hiện hoạt động điều chỉnh trước khi công bố hệ thống. Đánh giá nội bộ gồm đánh giá hệ thống tài liệu, đánh giá quy trình xử lý công việc, đánh giá quá trình áp dụng thực hiện. Cán bộ, công chức đánh giá nội bộ tại các đơn vị phải được Tổ chức tư vấn đào tạo để có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ.

- Đào tạo cán bộ, công chức đánh giá nội bộ: Đối tượng đào tạo là các thành viên của Tổ công tác triển khai ISO, cán bộ quản lý, chuyên viên có liên quan đến việc áp dụng quy trình chất lượng. Cán bộ đánh giá nội bộ phải được Tổ chức Tư vấn đào tạo để có đủ năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại đơn vị, đồng thời hiểu và tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ để đảm bảo duy trì được hệ thống chất lượng sau này.

- Thực hiện đánh giá nội bộ: Sau khi khóa đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ và trong thời gian thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO, Tổ công tác của cơ quan, đơn vị phối hợp với Tổ chức Tư vấn tiến hành đánh giá chất lượng, việc đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành từ 01 đến 02 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất là 01 tháng. Theo đó, (i) lần thứ nhất, Tổ chức Tư vấn thực hiện đánh giá, cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị quan sát; (ii) các lần đánh giá sau, cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn.

- Khắc phục sau đánh giá nội bộ: Sau mỗi đợt đánh giá, Tổ công tác ISO có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức Tư vấn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 9. Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiến hành công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi chú: Trước khi tiến hành công bố, nếu cần có thể thuê tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá, kiểm tra toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của các Cơ quan, đơn vị.

Bước 10. Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Sau khi Bộ công bố hệ thống quản lý chất lượng, các đơn vị có trách nhiệm duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng; định kỳ tiến hành các hoạt động theo dõi, kiểm tra, cập nhật vào tài liệu quản lý.

Hàng năm các đơn vị phải tổ chức đánh giá nội bộ từ 01 đến 02 lần theo đúng quy định.

Các đơn vị thiết lập kênh thông tin với Tổ chức Tư vấn để kịp thời trợ giúp và giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nhằm đảm bảo Hệ thống luôn hoạt động có hiệu quả.

3. Tiến độ thực hiện

a) Năm 2014: Các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO theo quy định (tại điểm a khoản 2 mục I trên đây), phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, đánh giá và Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị sự nghiệp tiến hành triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCLC theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh phí cho hoạt động này theo quy định tại Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính.

Các đơn vị có tài khoản riêng chủ động lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các đơn vị.

Khuyến khích các đơn vị huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác để bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị:

a) Xác định việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là một nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành chính và là tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với đơn vị; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ

- Tổ chức triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Kế hoạch này.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đơn vị; hoạt động tư vấn, đánh giá của các Tổ chức tư vấn, Tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại đơn vị.

c) Thủ trưởng đơn vị giao một đơn vị trực thuộc chủ trì, phân công cán bộ đầu mối ISO phối hợp với Văn phòng Bộ, triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị.

Đối với các Cục, Thanh tra Xây dựng: Thành lập Tổ công tác ISO thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị, trình Thủ trưởng phê duyệt và gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp chung, theo dõi và phối hợp thực hiện.

- Dự trù kinh phí và lập dự toán chi tiết cho các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO của đơn vị trình Bộ để được phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổ chức tư vấn, Tổ chức đánh giá và Văn phòng Bộ để tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch chung của Bộ.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện từng nội dung; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức công tác truyền thông và tổ chức phong trào thi đua thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho các đơn vị triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá kiểm tra, duy trì và giám sát HTQLCL ISO; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch kinh phí, sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động này (theo hướng dẫn Thông tư số 159/2010/TT-BTC).

- Riêng năm 2014 những đơn vị chưa có kinh phí triển khai ISO, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ động hướng dẫn thủ tục (điều chỉnh, bổ sung, ...) để đơn vị kịp thời có kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg tại Bộ, cụ thể:

- Tổ chức hướng dẫn triển khai kế hoạch của Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ;

- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo tổ chức, triển khai toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO tại các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch của Bộ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì lựa chọn Tổ chức tư vấn và Tổ chức chứng nhận triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các Cơ quan, đơn vị; Phối hợp với các đơn vị và các Tổ chức tư vấn để thống nhất cách thức xác định phạm vi, nội dung, hệ thống tài liệu, cách thức xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO thống nhất tại các Cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nhận thức về HTQLCL ISO cho lãnh đạo và cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ.

- Tham gia giới thiệu tài liệu chung, tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai chung về HTQLCL ISO của Bộ; tham gia với các đơn vị khảo sát tình hình triển khai HTQLCL ISO tại một số đơn vị, địa phương điển hình, thăm quan mô hình mẫu;

- Kịp thời đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo Bộ trưởng, các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện áp dụng HTQLCL ISO trong khối Cơ quan Bộ theo kế hoạch chung của Bộ.

4. Vụ Tổ chức cán b

Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2008.

5. Chế độ báo cáo:

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 986/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu986/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 986/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 986/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch xây dựng quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 986/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch xây dựng quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu986/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 986/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch xây dựng quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 986/QĐ-BXD 2014 Kế hoạch xây dựng quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực