Quyết định 99/2008/QĐ-UBND

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 99/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại;
Căn cứ Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích và phân cấp nhà ở;
Theo đề nghị của liên ngành Tài chính – Xây dựng tại Công văn số 2341/STC-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước là mức giá tối thiểu áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại, giao Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước về phương pháp tính đơn giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà, tiền thuê nhà phải trả hàng tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm (5) ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1000/QĐ-CT-UB ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 4. Giao cơ quan quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan quản lý cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- VP Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
- TV.UBND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- TT.UBMTTQ, các đoàn thể thành phố;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- TT.HĐND và UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo;
- Báo Cần Thơ;
- Lưu VT. TS.

TM.ỦY BAN HÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

BẢNG ĐƠN GIÁ

CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

1. Bảng đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Mục đích sử dụng

Giá cho thuê (đồng/m2 sử dụng/tháng

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Nhà ở thông thường (chưa cải tạo hoặc chưa xây dựng lại)

6.800

6.300

6.100

4.100

Nhà ở thông thường (mới xây dựng hoặc đã cải tại lại)

13.000

Nhà dùng làm văn phòng

15.000

Nhà dùng cho sản xuất

24.000

19.800

17.400

16.200

Nhà dùng cho kinh doanh

60.000

48.000

42.000

36.000

2. Một số quy định cụ thể:

a) Căn cứ Thông tư số 17/2008/QĐ-TTg">11/2008/TT-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại" giá cho thuê nhà được xác định từ các hệ số sau :

- Hệ số cấp đô thị (K1) : -0,05

- Hệ số vị trí (K2) :

+ Quận Ninh Kiều : hệ số vị trí 0,00

+ Quận Cái Răng, quận Bình Thủy :hệ số vị trí - 0,10

+ Các quận, huyện còn lại : hệ số vị trí - 0,20

- Hệ số tầng cao (K3) :

Tầng nhà

I

II

III

IV

V

VI trở lên

Hệ số

+ 0,15

+0,05

0,00

- 0,10

- 0,20

-0,30

- Hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật (K4):

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật

Tốt

Trung bình

Kém

Hệ số

0,00

-0,10

-0,20

+ Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi đảm bảo cả 3 điều kiện sau đây :

* Điều kiện 1 : nhà có đường ô tô đến tận ngôi nhà;

* Điều kiện 2 : có khu vệ sinh khép kín;

* Điều kiện 3 : có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường

+ Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại trung bình khi chỉ đảm bảo điều kiện 1 hoặc có đủ điều kiện 2 và 3.

+ Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi nhà ở chỉ có điều kiện 2 hoặc điều kiện 3 hoặc không đảm bảo cả ba điều kiện trên.

Căn cứ đơn giá cho thuê nhà các hệ số

b) Đối với phần diện tích đất ngoài diện tích xây dựng nhà được tính như sau :

- Nếu nhà sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh thì tính bằng 1/3 đơn giá cho thuê nhà dùng cho mục đích kinh doanh.

- Nếu nhà sử dụng để ở thì tính bằng 1/3 đơn giá cho thuê nhà ở.

c) Đối với các trường hợp thuê nhà làm văn phòng hoặc để mà sử dụng vào mục đích kinh doanh thì áp dụng tiền thuê nhà theo giá kinh doanh cho diện tích cả tầng.

d) Bên thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm sử dụng nhà đúng múc đích, không được tự ý cho người khác thuê lại nhà ở.

đ) Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. /.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 99/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2008
Ngày hiệu lực 25/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 99/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành 15/12/2008
Ngày hiệu lực 25/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

  • 15/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực