Quyết định 990/QĐ-HQQNa

Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Tổng hợp thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 990/QĐ-HQQNa

Quảng Nam, ngày 08 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM – ĐIỆN NGỌC

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2012 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Đội Tổng hợp thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (sau đây gọi là Đội Tổng hợp) có chức năng tham mưu Chi cục trưởng triển khai và trực tiếp thực hiện các công tác như: thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro; xử lý vi phạm hành chính về hải quan; kế toán thuế, tin học, thống kê hải quan, tổng hợp báo cáo; công tác cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ; quản lý tài chính, ấn chỉ, tài sản.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Đội Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Thực hiện thu thập, cập nhật, phân tích thông tin quản lý rủi ro; thực hiện công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan.

2. Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục.

3. Thực hiện công tác kế toán thuế, công tác tin học, thống kê và tổng hợp báo cáo.

4. Thực hiện các quy định về công tác cán bộ

5. Quản lý tài chính, ấn chỉ, tài sản.

6. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu hành chính của Chi cục.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức.

1. Đội Tổng hợp có một Đội trưởng, từ một đến hai Phó Đội trưởng.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội. Phó Đội trưởng giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế của Đội Tổng hợp do Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc quyết định trên cơ sở khối lượng công việc và biên chế chung của chi cục.

Điều 4. Mối quan hệ công tác.

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

2. Chịu sự kiểm tra về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thông qua Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

3. Có mối quan hệ phối hợp với các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và các đơn vị tương đương để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Vụ TCCB (để b/cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, VP (TCCB).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 990/QĐ-HQQNa

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu990/QĐ-HQQNa
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2012
Ngày hiệu lực08/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 990/QĐ-HQQNa

Lược đồ Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu990/QĐ-HQQNa
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Ánh
        Ngày ban hành08/10/2012
        Ngày hiệu lực08/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 990/QĐ-HQQNa năm 2012 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

            • 08/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực