Quyết định 995/QĐ-UBND

Quyết định 995/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 346/TTr-STP ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó CT (TM) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày/ 3/ 2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2014; trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 với các yêu cầu, nội dung và thời gian thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, địa phương.

1.2. Phát huy, nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan Tư pháp; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 cần tập trung thực hiện, tạo tiền đề cho việc phát triển công tác tư pháp trong những năm tiếp theo.

1.3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai công tác tư pháp.

1.4. Đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Ngành, đảm bảo các nội dung tại Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, các nhiệm vụ, chương trình kinh tế - xã hội của địa phương được thực hiện trong thực tế.

2.2. Các biện pháp triển khai phải bám sát, cụ thể hóa Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND các cấp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phương hướng công tác tư pháp năm 2014

- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng thể chế, chú trọng lĩnh vực có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản QPPL; thực hiện tốt các nhiệm vụ mới của Ngành như: Theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thí điểm Đề án Thừa phát lại...

- Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là tham mưu tích cực trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật dân sự năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và các đạo luật quan trọng của hệ thống pháp luật theo chỉ đạo của cấp trên.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra văn bản QPPL và tổ chức thi hành pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, chứng thực và lý lịch tư pháp.

- Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bổ trợ tư pháp theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp Nghệ An đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tích cực tham mưu thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về tổ chức pháp chế ngành.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Tư pháp.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

a. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Tham gia tổ chức lấy ý kiến vào các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương theo yêu cầu.

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện;

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở, ban, ngành có liên quan; Văn phòng HĐND và UBND, các phòng, ban liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Nâng cao chất lượng xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản, chú trọng hơn tới tính khả thi, tính hợp lý của văn bản QPPL.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng và tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng văn bản QPPL ở cơ sở năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2014, dự kiến Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND và Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND năm 2015:

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện;

Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, ban, ngành có liên quan; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2014.

- Xây dựng Kế hoạch rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành đang còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013, trên cơ sở đó lập các danh mục văn bản: Còn hiệu lực, hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, cần bãi bỏ, thay thế; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát văn bản do HĐND tỉnh ban hành, trình UBND tỉnh quyết định kết quả rà soát văn bản do UBND tỉnh ban hành.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý II năm 2014.

- Tư vấn pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; về tranh chấp đất đai, địa giới hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp thực hiện: các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tham mưu thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày của Chính phủ về pháp chế ngành.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;

Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

b. Công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản VBQPPL trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, HĐND, UBND cấp huyện; HĐND, UBND cấp xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL giai đoạn 2012 - 2016.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện và HĐND, UBND cấp xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm Kế hoạch về tổ chức thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2014, chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm như: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; HĐND, UBND cấp huyện; HĐND, UBND cấp xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án”Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương.”

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

c. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, lồng ghép việc kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính trong toàn thành phố, giảm thiểu tối đa việc áp dụng các thủ tục không được pháp luật quy định đối với từng cơ quan, địa phương.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

d. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý

- Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung Hiến pháp 2013, Luật Đất đai (sửa đổi), các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua và các văn bản pháp luật quan trọng khác.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Mặt trận tổ quốc, các Sở, ban, ngành;, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 04/10/2012 về triển khai Luật PBGDPL; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 06/01/2014 về Luật Hòa giải ở cơ sở.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, VKS nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện”Ngày pháp luật” hàng tháng theo Chỉ thị 21/2010/CT-UBND của UBND tỉnh và ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu đặc điểm từng ngành, địa phương.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về PBGDPL, trọng tâm là các đề án đã được Thủ tướng chính phủ, Bộ Tư pháp phê duyệt

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn GDCD, môn pháp luật trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND cấp huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng Tập san Pháp luật và Đời sống của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, PBGDPL của cán bộ và nhân dân ở cơ sở.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND cấp huyện, thành phố, thị xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Thành lập các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL, các chương trình, đề án về PBGDPL của Trung ương và của tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Thành viên Hội đồng PBGDPL, UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng Danh mục sách pháp luật năm 2014 để bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới cho tủ sách pháp luật.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Thực hiện nhiệm vụ trưởng Tiểu ban tuyên truyền pháp luật giao thông.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Ban An toàn giao thông tỉnh, Các thành viên của tiểu ban, Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Trợ giúp pháp lý năm 2014.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng tham gia trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Củng cố vai trò của Hội đồng liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

đ. Công tác hành chính tư pháp

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực bảo đảm đúng quy định pháp luật, theo tinh thần cải cách hành chính.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (ở cấp tỉnh); Phòng Tư pháp (đối với cấp huyện) và UBND cấp xã;

Đơn vị phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch nuôi con nuôi thực tế theo tiến độ thời gian đã đề ra (Kế hoạch của Bộ Tư pháp và của UBND tỉnh đã ban hành).

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp và UBND cấp xã;

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện; các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh:

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

- Tham mưu thực hiện Luật Quốc tịch trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

e. Công tác bổ trợ tư pháp6

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2203/QD-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch triển khai thi hành luật sư trên địa bàn tỉnh;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư Nghệ An;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch công chứng của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Theo phê duyệt quy hoạch.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng ở những nơi có đủ điều kiện.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các quy định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản; triển khai thực hiện Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp: Luật sư, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và bán đấu giá tài sản.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: các sở liên quan;

Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2014.

- Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; xây dựng Quy chế phối hợp, thông tin giữa Sở Tư pháp, các Sở, ngành chuyên môn có liên quan và các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp về tổ chức thực hiện hoạt động giám định tư pháp;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, có ngành liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

f. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành có liên quan;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Công chứng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các ngành có liên quan và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện có chất lượng Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các ngành có liên quan và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

h. Công tác tổ chức xây dựng ngành và tổng hợp thi đua

- Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan;

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Liên Bộ Tư pháp Bộ Nộị vụ được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Tư pháp, chú trọng tăng cường biên chế cho tư pháp cấp huyện và cấp xã.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các ngành liên quan và UBND cấp huyện;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác nhằm thu hút cán bộ có năng lực, trình độ, phù hợp với chức trách và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức công vụ, trách nhiệm đối với công việc được giao của cán bộ, công chức:

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và UBND cấp huyện;

Thời gian: Cả năm 2014.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng trong thực hiện việc”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động của ngành Tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh;

Tiến độ thời gian: Cả năm 2014.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ nhất là việc ứng dụng phần mềm phục vụ công tác lý lịch tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ;

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

- Triển khai thực hiện giao dịch”một cửa” tại Sở Tư pháp.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến độ thời gian: Quý I năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; phát huy sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các nội dung của Kế hoạch. Ngoài những nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch này này, yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ tư pháp theo quy định.

2. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có nội dung gì cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu995/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp Nghệ An

         • 19/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực