Quyết định 997/QĐ-UBND

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011–2020 tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 -2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 828/SNV ngày 25 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011–2020 tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012- 2020 tỉnh Quảng Ngãi là bộ phận cấu thành quan trọng trong nội dung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020, góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên.

c) Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên là cơ sở để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thanh niên.

d) Bảo đảm phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên ở các cấp, các ngành.

đ) Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế để phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi ngang tầm với thanh niên tiên tiến khu vực và thế giới.

e) Huy động mọi nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Quảng Ngãi phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Xây dựng thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho thanh niên;

+ Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, xã hội; kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống mới có văn hóa trong thanh niên;

+ Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên;

+ Nâng cao hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

+ Tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên;

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, cấp huyện phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp huyện hàng năm tổ chức “Chương trình Học kỳ quân đội” thu hút đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia; tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự cho các đối tượng thanh niên ngoài quân đội nhằm trang bị kiến thức cần thiết về nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với mọi công dân cũng như ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới;

+ Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 80% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

b) Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nhiệm vụ:

+ Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên;

+ Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa;

+ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất trong thanh niên; đa dạng hóa các hình thức, phương thức học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng mềm cho thanh niên. Có chính sách hỗ trợ các trường học đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên;

+ Xây dựng cơ chế khuyến khích thanh niên trong các trường học của tỉnh đi du học bằng nhiều nguồn lực khác nhau; chú trọng công tác tư vấn, lựa chọn ngành học phù hợp, tạo điều kiện tốt để bố trí, sử dụng, phát huy có hiệu quả số thanh niên du học về nước;

+ Triển khai Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB-XH ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ- TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015;

+ Đến năm 2020, phấn đấu 90% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

c) Mục tiêu 3: Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại;

+ Tăng tỉ lệ lao động trẻ được đào tạo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, nâng tỉ lệ cán bộ trẻ có trình độ cao trong đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ quản lý, lãnh đạo;

+ Tổ chức thường xuyên công tác tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên nông thôn, công nhân; chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ mới để phát triển nông thôn, miền núi, hải đảo. Phấn đấu mỗi năm tổ chức chuyển giao, tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 5.000 thanh niên nông thôn, công nhân;

+ Ưu tiên nguồn lực để đào tạo phát triển trí thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công; các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nữ thanh niên.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

d) Mục tiêu 4: Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ trong nước và tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng quê hương; các ngành, địa phương có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ;

+ Triển khai thực hiện và cụ thể hóa chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nghiên cứu xây dựng chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ trưởng thành từ thực tiễn trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

+ Triển khai thực hiện và cụ thể hóa chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi. Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã;

+ Hàng năm 90% thanh niên công chức, viên chức được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm;

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1923/QĐ-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011-2015.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

đ) Mục tiêu 5: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và những kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, nhất là khoa học kỹ thuật quân sự.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thanh niên tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tổ chức các hoạt động phong trào “thanh niên xung kích, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”, thực hiện tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, góp phần giáo dục tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.

+ Nâng cao tính chiến đấu, tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, giáo dục thanh niên nhận thức nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi về bảo vệ Tổ quốc;

+ Phấn đấu hàng năm thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự đạt 100%, và không có trường hợp đào ngũ. Thanh niên trong lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt Chương trình huấn luyện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 95% Chi đoàn dân quân tự vệ và 85% Đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở hoạt động có hiệu quả;

+ Hướng mạnh vào bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, năng lực hành động vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản của giai cấp công nhân cho thanh niên.

+ Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên thực hiện tốt Chương trình giáo dục Quốc phòng trong các trường Phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học của tỉnh. Đồng thời, xây dựng các chương trình hành động nhằm tăng cường công tác giáo dục về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi ngay từ học sinh tiểu học.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

e) Mục tiêu 6: Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp và trường học.

- Nhiệm vụ:

+ Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp;

+ Xây dựng cơ chế, chính sách tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên;

+ Trong năm 2013-2014, xây dựng, hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020”;

+ Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em trong thanh niên;

+ Đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;

+ Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015;

+ Mỗi năm phấn đấu giải quyết việc làm mới cho ít nhất 10.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Nhằm giảm đến mức thấm nhất tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị và tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan.

f) Mục tiêu 7: Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

- Nhiệm vụ:

+ Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên;

+ Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao khu vực và thế giới;

+ Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, các sản phẩm phản văn hóa, tệ nạn ma túy, mại dâm;

+ Tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên, nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên;

+ Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011;

+ Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 60% thanh niên đến tuổi kết hôn;

+ Phấn đấu đến năm 2020, nâng chiều cao bình quân của nam thanh niên đủ 18 tuổi là 1,67m; nâng chiều cao bình quân của nữ thanh niên đủ 18 tuổi là 1,56m.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, các chương trình, chính sách của Nhà nước về thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chiến lược phát triển thanh niên; vị trí, vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các Sở, ngành, địa phương; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên.

Định kỳ lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương có trách nhiệm gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên;

- Gia đình, Nhà nước và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

2. Chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên.

Trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm hoặc nhiệm kỳ của chính quyền, các ngành, các cấp cần lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên. Bổ sung chỉ tiêu phát triển thanh niên trong việc cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

3. Xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên.

- Nhà nước đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bệnh viện phục vụ nhu cầu chính đáng của thanh niên. Khuyến khích và huy động các nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Thành lập và quản lý tốt hoạt động của các loại quỹ khuyến khích, hỗ trợ thanh niên;

- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình trong công tác thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh xã hội hoá công tác thanh niên.

4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội;

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước;

- Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam ở nước ngoài trong độ tuổi thanh niên thường xuyên được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nước ta.

5. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên.

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên;

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể khác, các cơ quan, đơn vị nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và đoàn thể nhân dân các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu cụ thể nêu trên có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, đề xuất kinh phí, xác định các nội dung công việc cụ thể triển khai định kỳ hàng năm, 5 năm, … để thực hiện mục tiêu đã đề ra;

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch Chiến lược phát triển thanh niên trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tại cơ quan mình, việc thực hiện các mục tiêu được giao tại Điều 1. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

2. Các cơ quan phối hợp thực hiện mục tiêu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, chủ động đề xuất các nội dung, công việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ liên quan, cùng với cơ quan chủ trì thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra, thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định này. Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội;

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch triển khai chiến lược khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm;

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, xem xét kết quả thực hiện với công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chiến lược vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên theo đề xuất của các cơ quan được giao chủ trì; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành lồng ghép mục tiêu, giải pháp của chiến lược phát triển thanh niên vào chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên.

7. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan thực hiện nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước; nghiên cứu, đề xuất chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

10. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên.

11. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ các nội dung tại kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ;

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch thực hiện Chiến lược; lồng ghép có hiệu quả mục tiêu của kế hoạch thực hiện Chiến lược với các chiến lược khác có liên quan trên địa bàn;

- Bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

- Thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chiến lược; thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 01/12 hàng năm.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên.

14. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chiến lược; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2012
Ngày hiệu lực04/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu997/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýCao Khoa
       Ngày ban hành04/07/2012
       Ngày hiệu lực04/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược