Quyết định 790/QĐ-UBND

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 790/QĐ-UBND chỉ tiêu phát triển thanh niên chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Chỉ th số 06/CT-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020;

Thực hiện Công văn số 1463/BNV-CTTN ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 655/SNV ngày 28 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp, xây dựng và trình Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đoạn 2016 - 2020.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC
lmc376.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

PHỤ LỤC

BIỂU RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC MỤC TIÊU/CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(K
èm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Số TT

Nội dung mục tiêu

Chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2012-2015 (Tỷ lệ% hoặc số lượng)

Kết quả đạt được giai đoạn 2012-2015 (Tỷ lệ % hoặc số lượng)

Điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2016-2020 (Tỷ lệ % hoặc số lượng)

Ghi chú

1

Hàng năm thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang được học nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên

100% thanh niên

100%

100% thanh niên

 

2

Thanh niên ở nông thôn, đô thị và thanh niên là công nhân được học nghị quyết của các cấp ủy đảng, cnh sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đi sống, học tập và việc làm của thanh niên đến năm 2020

80% thanh niên ở nông thôn, đô thị và thanh niên là công nhân

100%

80% thanh niên ở nông thôn, đô thị và thanh niên là công nhân

 

3

Thanh niên đạt trình độ học vấn trung học ph thông và tương đương đến năm 2020

Phấn đấu đạt 90%

80%

Phấn đấu đạt 90% (Điều chỉnh đối tượng: thanh niên là học sinh

 

4

Thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề đến năm 2020

70%

40%

 

 

5

Thanh niên học sinh được giáo dục hưng nghiệp đến năm 2020

100%

60%

 

 

6

Cán bộ, công chức, viên chức trong độ tui thanh niên công tác tại khu vực đô thị và đồng bằng biết sử dụng ít nhất 01 ngoại ngữ.

Phấn đấu đạt 100% BS

 

Phấn đấu đạt 100% BS

Bổ sung mới

7

Cán bộ, công chức, viên chức là người kinh trong độ tuổi thanh niên công tác tại vùng dân tộc thiểu số sdụng được 01 thứ tiếng dân tộc tại địa bàn công tác đến năm 2020.

Phấn đấu đạt 100% BS

 

Phấn đấu đạt 100% BS

Bổ sung mới

8

Phấn đấu mỗi năm tổ chc chuyển giao, tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ cho (5.000) 1.000 thanh niên nông thôn, công nhân;

Phn đu đạt 5.000 thanh niên/ năm

10%

Phấn đấu đạt 1.000 thanh niên/ năm (Điều chỉnh từ 5.000 xuống 1.000)

Điều chỉnh giảm

9

Bồi dưng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chc trẻ cấp xã hàng năm

Ít nhất 20%

100%

 

Đề xuất thay thế bằng các chỉ tiêu khác

10

Thanh niên công chức, viên chc được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm hàng năm

90%

90%

 

Đề xuất thay thế bằng các chỉ tiêu khác

11

Cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ hàng năm

Ít nhất 80%

 

Ít nhất 80%

Bổ sung mới

12

Cán bộ, công chc được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thc thi công vụ hàng năm

Ít nhất 70%

 

Ít nhất 70%

Bổ sung mới

13

Viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chc danh nghề nghiệp đến năm 2020.

Ít nhất 60% viên chc

 

Ít nhất 60% viên chức

Bổ sung mới

14

Viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành hàng năm.

Ít nhất 60%

 

Ít nhất 60%

Bổ sung mới

15

Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đến năm 2020

100%

 

100%

Bổ sung mới

16

Công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm đến năm 2020

90%

 

90%

Bổ sung mới

17

Cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ hàng năm

Ít nhất 60%

 

Ít nhất 60%

Bổ sung mới

18

Thanh niên trong độ tui thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự hàng năm

Đạt 100% và không có trường hợp đào ngũ

100%

Đạt 100% và không có trường hợp đào ngũ

 

19

Thanh niên trong lc lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên thực hiện tốt Chương trình huấn luyện công tác bo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hàng năm

Đạt 100%

100%

Đạt 100%

 

20

Phấn đấu hàng năm thanh niên trong Chi đoàn dân quân tự vệ ở cơ sở hoạt động có hiệu quả

95%

100%

95%

 

21

Phn đu hàng năm thanh niên trong Đội thanh niên xung kích an ninh ở cơ sở hoạt động có hiệu quả

85%

100%

85%

 

22

Học sinh, sinh viên thc hiện tốt Chương trình giáo dục Quốc phòng trong các trường Phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học của tnh hàng năm

Phấn đấu đạt 100%

100%

Phấn đấu đạt 100%

 

23

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế hàng năm

80% BS

100%

80% BS

 

24

Thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nưc ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;

100%

100%

100%

 

25

Giải quyết việc làm mới cho thanh niên hàng năm

Phấn đấu ít nhất 10.000/ năm

103%

Phấn đấu ít nhất 10.000/năm

 

26

Thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm hàng năm

80%

100%

80%

 

27

Thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức v bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chng bạo lực gia đình đến năm 2020

Ít nhất 80% thanh niên

100%

Ít nht 80% thanh niên

 

28

Hàng năm tập hun, bi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tui kết hôn

Ít nhất 60%

100%

Ít nhất 60%

 

29

Hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chc, viên chc trong độ tuổi thanh niên tổ chức hoặc tham gia ít nhất 01 hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ thu hút thanh niên tham gia

Ít nhất 01 hoạt động

 

Ít nhất 01 hoạt động

Bổ sung mới

30

Chiều cao bình quân của nam thanh niên đủ 18 tuổi đến năm 2020

1,67m

 

1,65m (Điu chỉnh từ 1,67m xuống 1,65m)

 

31

Chiều cao bình quân của nữ thanh niên đủ 18 tuổi đến năm 2020

1,56m

 

1,56m

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 790/QĐ-UBND chỉ tiêu phát triển thanh niên chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 790/QĐ-UBND chỉ tiêu phát triển thanh niên chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu790/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Quang Thích
       Ngày ban hành10/05/2016
       Ngày hiệu lực10/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 790/QĐ-UBND chỉ tiêu phát triển thanh niên chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 790/QĐ-UBND chỉ tiêu phát triển thanh niên chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi 2016

          • 10/05/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/05/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực