Quyết định 1273/QĐ-UBND

Quyết định 1273/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định số 1273/QĐ-UBND phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIN HÓA TH TC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VC QUN LÝ NHÀ THUC PHM VI QUN LÝ NHÀ NƯC CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH CÀ MAU NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục tên các thủ tục hành chính có tính chất đặc thù đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1288/TTr-SXD ngày 12 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà thuộc phạm vi quản lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2015 (kèm theo phương án).

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật đsửa đổi khoản 3, Điều 20 và tiết 3, mục b, khoản 3, Điều 20 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Việc xây dựng văn bản sửa đổi phải thực hiện theo đúng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện phương án đơn giản hóa tại Điều 1 Quyết định này và phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- NC (N);
- Lưu: VT, Ktr01/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định 1273/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau v việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà thuộc phạm vi quản lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2015)

I. Lĩnh vực quản lý nhà.

1. Thủ tục Cấp lại biển số nhà theo nhu cầu của chủ sở hữu hoặc người quản lý nhà. Mã số TTHC: T-CMU-259507-TT

a) Ni dung đơn giản hóa:

Nội dung 1: Giảm thời gian thực hiện TTHC từ 12 ngày làm việc thành 9 ngày làm việc.

Lý do: Số ngày thực hiện TTHC theo quy định tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 là 12 ngày làm việc; qua thời gian 6 năm thực hiện, đến nay đã không còn phù hợp với điều kiện tác nghiệp, việc ban hành một quyết định cấp bin số nhà thay thế một quyết định đã có đối với cấp huyện chỉ cần thiết là 05 ngày (thay cho 08 ngày theo quy định tại Quyết định số 12/2009/QĐ- UBND).

b) Kiến nghị thc thi

Văn bản QPPL cần sửa đi:

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Cà Mau v việc ban hành Quy định đánh s và gn bin s nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nội dung sửa đi:

- Khoản 3, Điều 20: “Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ: thời gian giải quyết h sơ đánh bin số nhà không quá 12 ngày làm việc theo trình tự sau:Sửa lại thành: Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ: thời gian gii quyết hồ sơ đánh biển số nhà không quá 09 ngày làm việc theo trình tự sau:

- Tiết 3, mục b, khoản 3, Điều 20: Thời hạn hoàn tt hồ sơ tại Phòng Quản đô thị, Phòng Công thương không quá 8 ngày.

Sửa lại thành: Thời hạn hoàn tất hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương không quá 05 ngày.

c) Li ích của phương án đơn giản hóa:

Giảm thời gian thực hiện TTHC được 25%.

2. Thủ tục Đánh số và gắn biển số nhà theo nhu cu của chủ sở hữu hoặc người quản lý nhà. Mã số TTHC: TT-CMU-259514-TT

a) Ni dung đơn giản hóa:

Nội dung 1: Giảm thời gian thực hiện TTHC từ 12 ngày làm việc thành 9 ngày làm việc.

Lý do: Số ngày thực hiện TTHC theo quy định tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 là 12 ngày làm việc; qua thời gian 6 năm thực hiện, đến nay đã không còn phù hợp vi điều kiện tác nghiệp, việc ban hành một quyết định cấp biến số nhà đối với cấp huyện chỉ cần thiết là 05 ngày (thay cho 08 ngày theo quy định tại Quyết định s 12/2009/QĐ-UBND).

b) Kiến ngh thc thi

Văn bản QPPL cần sửa đổi:

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nội dung sửa đi:

- Khoản 3, Điều 20: “Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ: thời gian giải quyết hồ sơ đánh bin s nhà không quá 12 ngày làm việc theo trình t sau:sửa lại thành: Trình tự, thời gian giải quyết hồ sơ: thời gian giải quyết hồ sơ đánh bin s nhà không quá 09 ngày làm việc theo trình tự sau:

- Tiết 3, Mục b, Khoản 3, Điều 20: Thời hạn hoàn tất hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương không quá 8 ngày.

Sửa lại thành: Thời hạn hoàn tất hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương không quá 05 ngày.

c) Li ích của phương án đơn giản hóa:

Giảm thời gian thực hiện TTHC được 25%./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1273/QĐ-UBND phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 1273/QĐ-UBND phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Cà Mau 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 1273/QĐ-UBND phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Cà Mau 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1273/QĐ-UBND phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Cà Mau 2015

           • 01/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực