Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 592/QĐ-LĐTBXH quy định về Cục phòng chống tệ nạn xã hội và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội


BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ

a) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS;

c) Chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách và giải pháp:

- Phòng ngừa tệ nạn mại dâm;

- Cai nghiện, phục hồi và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng;

- Phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng theo quy định;

- Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về;

d) Quy hoạch và hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục lao động xã hội ( cơ sở quản lý người nghiệm ma tuý, người bán dâm, người sau cai nghiện ma tuý);

đ) Điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục lao động xã hội; thủ tục nhận đối tượng vào cơ sở giáo dục lao động xã hội và từ cơ sở giáo dục lao động xã hội về gia đình, cộng đồng;

e) Thẩm định việc cấp, thu hồi giấy phép của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;

g) Quy trình, nội dung, chương trình giáo dục, dạy nghề; tạo việc làm, lao động sản xuất; hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện, tái phạm cho các đối tượng;

h) Chính sách xã hội hóa hoạt động cai nghiện ma túy.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về hỗ trợ hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và phòng, chống HIV/AIDS; tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo phân công của Bộ.

3. Thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của Bộ.

4. Giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ Thường trực về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống HIV/AIDS và công tác phòng chống tội phạm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý;

6. Tổ chức cập nhật, thống kê đối tượng quản lý theo sự phân công của Bộ.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ.

8. Sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình tiên tiến; báo cáo định kỳ và đột xuất trong lĩnh vực được phân công.

9. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng giúp việc;

2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Phòng Chính sách 05;

- Phòng Chính sách 06;

- Phòng Tuyên truyền;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng.

Điều 4. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong Cục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu197/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu197/QĐ-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành30/01/2008
     Ngày hiệu lực30/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định số 197/QĐ-LĐTBXH năm 2008 tổ chức Cục Phòng chống tệ nạn xã hội