Quyết định 27/2003/QĐ-UB

Quyết định 27/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý, vận động và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ đã được thay thế bởi Quyết định 38/2010/QĐ-UBND quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2003/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 07 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 70/2001/TT/BTC, ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/NĐ-CP">06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về Vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức Đoàn thể và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- UB Công tác về các Tổ chức PCP NN,
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh,
- Như Điều 3,
- Lưu VT-TH1

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Hảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2003
Ngày hiệu lực 22/07/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/10/2010
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 27/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Huỳnh Hảo
Ngày ban hành 07/07/2003
Ngày hiệu lực 22/07/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/10/2010
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND Quy chế quản lý vận động sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ