Quyết định 276/QĐ-UBND

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định số 276/QĐ-UBND 2017 thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

c) Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Các thành viên Hội đồng:

a) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Ông Nguyễn Đại Viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

c) Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

d) Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh;

đ) Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

e) Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

g) Ông Phùng Lâm Xuân Thi, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải;

h) Ông Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

i) Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

k) Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

l) Ông Hoàng Văn Phước, Trưởng phòng Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

1. Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm;

2. Tổ chức đối thoại theo quy định tại Khoản 3 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Hội đồng:

1. Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng và các Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Hội đồng.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TH, XH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 276/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu276/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2017
Ngày hiệu lực13/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 276/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 276/QĐ-UBND 2017 thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 276/QĐ-UBND 2017 thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu276/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/02/2017
        Ngày hiệu lực13/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 276/QĐ-UBND 2017 thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 276/QĐ-UBND 2017 thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Thừa Thiên Huế

            • 13/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực