Quyết định 36/QĐ-BCĐGĐTP

Quyết định 36/QĐ-BCĐGĐTP về Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP 2015 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-BCĐGĐTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương năm 2015 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Nội chính T
W;
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng TW Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, NC, HC;
- Lưu: VT, BCĐGĐTP(3).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi tắt là Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 258/QĐ - TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010.

2. Yêu cầu:

a) Bảo đảm từng thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt nội dung, mục đích và các yêu cầu chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp trong năm 2015.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án, Luật giám định tư pháp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

c) Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

d) Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ năm 2015, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh việc hoàn thành thực hiện Đề án trong năm 2015; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của Đề án, pháp luật giám định tư pháp để nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giám định tư pháp, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu, trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Tổ chức triển khai việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật giám định tư pháp, Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và hoàn thành trong Quý II năm 2015.

3. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng.

4. Tiếp tục củng cố, xây dựng, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trong Quý IV năm 2015.

6. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành, cụ thể như sau:

a) Bộ Y tế:

- Ban hành quy trình giám định trong lĩnh vực pháp y tâm thần trong quý II năm 2015.

- Thành lập trung tâm pháp y tâm thần khu vực trước tháng 7 năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong toàn quốc trong quý II năm 2015.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại tỉnh Đồng Nai trong quý II, năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng dự án đầu tư xây dựng trụ sở Viện pháp y quốc gia tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội trong năm 2015.

b) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức kỹ thuật hình sự trong quý II, năm 2015.

- Tiếp tục ban hành quy trình giám định, quy chuẩn chuyên môn của một số chuyên ngành còn lại trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự trong quý III, năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định của các cơ quan điều tra đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, tham gia vào hoạt động giám định tư pháp trong quý I năm 2015.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật giám định tư pháp về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp; hướng dẫn thống kê về trưng cầu, yêu cầu giám định, đánh giá chất lượng hoạt động giám định và sử dụng kết luận giám định trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử; lập và công bố danh sách người giám định, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Bộ Tài chính:

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn về chế độ cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí, bảo đảm có nguồn kinh phí riêng phục vụ việc chi trả chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho việc trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng.

d) Các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy trình, quy chuẩn giám định hoặc hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn chuyên môn trong giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình trong quý I, năm 2015.

đ) Bộ Tư pháp:

- Ban hành Chương trình khung, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp trong Quý II năm 2015.

- Trên cơ sở tổng kết Đề án từ các địa phương và của các Bộ, ngành, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án trong Quý IV năm 2015.

7. Tiếp tục tổ chức một số Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số Bộ, ngành, địa phương, kiểm tra về việc thực hiện giám định ở một số lĩnh vực; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (theo Kế hoạch cụ thể của Ban Chỉ đạo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương)

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án ở một số Bộ, ngành và địa phương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá những kết quả việc triển khai thực hiện Đề án, Chỉ thị số 1958/CT-TTg và kết quả triển khai thi hành Luật giám định tư pháp tại một số Bộ, ngành, địa phương nhằm nắm bắt và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm công tác giám định tư pháp được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và nâng cao chất lượng.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp, quy chuẩn chuyên môn hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn của các Bộ, ngành.

2. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định và kinh phí hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập.

3. Việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoạt động giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ở một số Bộ, ngành, địa phương.

4. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người thực hiện giám định; việc thanh, quyết toán tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định.

5. Hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng.

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra:

a) Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra việc thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp tại Bộ, ngành mình và địa bàn được phân công phụ trách phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Thành lập các đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do 01 thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo để tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

2. Thời gian kiểm tra:

Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện việc kiểm tra trước 30 tháng 9 năm 2015.

3. Thành phần, địa điểm kiểm tra:

a) Đoàn thứ nhất:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, các Bộ: Công an, Y tế, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ.

- Địa điểm: Bộ Tài chính và các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau, Bạc Liêu.

b) Đoàn thứ hai:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương

- Các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

- Địa điểm: các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp.

c) Đoàn thứ ba:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ: Y tế, Công an, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa điểm: Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Bình Phước, Tây Ninh.

d) Đoàn thứ tư:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Công an.

- Các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ: Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng.

- Địa điểm: Bộ Công Thương và các tỉnh: Lai Châu, Yên Bái, Quảng Trị, Nghệ An.

đ) Đoàn thứ năm:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Y tế.

- Các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tối cao các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia trong lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự.

- Địa điểm: các tỉnh: Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Phú Yên.

Ngoài các thành viên được chỉ định, tùy tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể cử thêm thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí phục vụ hoạt động của các đoàn kiểm tra được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thực hiện theo quy định về chế độ đi công tác và các quy định khác có liên quan.

2. Trong trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo tự quyết định tổ chức đoàn kiểm tra tại các địa bàn phụ trách thì chủ động phương tiện đi lại và việc ăn, ở theo quy định chung của Nhà nước về chế độ công tác phí và do ngân sách bảo đảm từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành chủ qun.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra, dự trù kinh phí cụ thể gửi về Bộ Tư pháp trước 30 ngày dự kiến thực hiện việc kiểm tra. Bộ Tư pháp hướng dẫn lập hồ sơ, chứng từ và tiến hành thanh quyết toán kinh phí kiểm tra theo quy định.

2. Các đoàn tổ chức việc kiểm tra theo Kế hoạch và và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 10 tháng 10 năm 2015 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ở cấp Trung ương; Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/QĐ-BCĐGĐTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/QĐ-BCĐGĐTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2015
Ngày hiệu lực27/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/QĐ-BCĐGĐTP

Lược đồ Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP 2015 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP 2015 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/QĐ-BCĐGĐTP
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/03/2015
        Ngày hiệu lực27/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP 2015 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 36/QĐ-BCĐGĐTP 2015 Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

         • 27/03/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/03/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực