Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2006 về Kế hoạch triển khai chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TU của tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định số 436/QĐ-UBND năm 2006 Kế hoạch triển khai chương trình đề án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-UNND

Vinh, ngày 03 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-TU NGÀY 26/12/2005 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI

ỦY BAN NHÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 26/12/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Kế hoạch triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 26/12/2005 của Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng Đề án. Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Hàng tháng, hàng quý, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình, đề án tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các đề án (có sự tham gia của các ngành, các cấp liên quan) để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong thực hiện.

3. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối được phân công chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện việc xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án đạt kết quả tốt. đúng tiến độ.

4. Báo cáo tiến độ:

a) Mỗi quý một lần, cơ quan chủ trì chương trình, đề án báo cáo cho đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chương trình về tình hình thực hiện và gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

b) Giao sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án báo các Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mỗi quý một lần và báo cáo giữa nhiệm kỳ Đai hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban thường vụ TU (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các tổ CV;
- Lưu VT, TH.

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc

 


TT

Chương trình, đề án

Mục tiêu

Tiến độ thực hiện

Phân công chỉ đạo

Phân công chủ trì, phối hợp

I

Chương trình phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động ngày càng cao cho các doanh nghiệp công nghiệp, dịch vụ và yêu cầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Thực hiện: 2006-2010

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp chương trình

1

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phấn đấu thực hiện 60% số trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010; Hoàn thành phổ cập THCS vào năm 2007; Phổ cập TH cho vùng đô thị và một số huyện đồng bằng vào năm 2010; 100% giáo viên đạt chuẩn của Bộ Giáo dục; Tỷ lệ giáo viên khá giỏi đạt 50%.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội khuyến học, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò.

2

Đào tạo cán bộ dân tộc ít người, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở

Tăng tỷ trọng cán bộ dân tộc ít người chiếm 10-15%, cán bộ nữ chiếm 25-30% trong bộ máy nhà nước; 100% cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện có trình độ chuyên môn đại học, cao cấp lý luận chính trị; tất cả cán bộ chủ trì xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn và trung cấp chính trị trở lên, trong đó các phường, thị trấn, các xã đồng bằng có từ 4-5 cán bộ có trình độ đại học; các xã vùng núi cao phải có ít nhất 1-2 cán bộ có trình độ đại học.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Nội vụ;

- Phối hợp: Trưởng Ban dân tộc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, các Sở, Ban, Ngành liên quan.

3

Đào tạo công nhân kỹ thuật bậc cao, doanh nhân

Đào tạo công nhân kỹ thuật bậc cao từ bậc 3/7 trở lên; Đào tạo doanh nhân tại trường Chính trị tỉnh và Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật.

Phấn đấu đến năm 2010 có 37-30% lao động qua đào tạo, trong đó 25-27% được đào tạo nghề và có tỷ lệ công nhân kỹ thuật bậc cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Giáo dục Đào tạo, Nội vụ, Chủ tịch HĐLM các HTX và DNNQD, các Sở, Ban, Ngành liên quan.

4

Thu hút nhân tài

Xây dựng chính sách thu hút nhân tài phục vụ địa phương.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4/2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: giám đốc Sở Nội vụ;

- Phối hợp: Giám đốc Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành liên quan.

II

Chương trình xúc tiến đầu tư gắn với phát triển nguồn thu ngân sách

Xúc tiến thu hút các dự án đầu tư; Tổng vốn đầu tư 2006-2010 đạt 70.000-75.000 tỷ đồng; Thu hút ngân sách đạt 5.000-5.500 tỷ đồng vào năm 2010.

Thự hiện 2006-2010

Đ/c Phan Đình Trạc – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp chương trình

 

1

Chương trình xúc tiến vận động đầu tư

- Xúc tiến đầu tư 3 loại hình dự án:

+ DA đang thực hiện đầu tư: đẩy nhanh tiến độ;

+ DA xong hồ sơ thủ tục: khẩn trương triển khai thực hiện;

+ DA mới có chủ trương: đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư;

+ Vận động đầu tư: Các dự án FDI, ODA, NGO; các dự án ngoại tỉnh.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan.

2

Các đề án đầu tư trọng điểm

 

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp chung.

-

Phát triển xi măng

Nâng công suất các nhà máy xi măng Hoàng Mai, Anh Sơn. Đẩy nhanh tiến độ Xây dựng nhà máy xi măng Đô Lương. Đến năm 2010 sản lượng xi măng đạt 5,9 triệu tấn.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Tài nguyên Môi trường, KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu, Anh Sơn.

-

Phát triển thủy điện

Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ 320 MW xong 2008; Hủa Na 180 MW xong năm 2008; Bản Cốc 25 MW xong năm 2007, Khe Bố 100 MW xong năm 2009, Thác Muối 40 MW xong năm 2010; Sao Va 25 MW xong năm 2007, Nhạn Hạc 25 MW xong năm 2009, thuỷ điện - thuỷ lợi Bản Mồng. Đến năm 2010 đạt công suất trên 900 MW.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Tương Dương, Thanh Chương.

-

Phát triển đồ uống (bia, rượu, cồn, nước giải khát)

Xây dựng các dự án công nghiệp đồ uống: Nhà máy bia Nam Cấm; nâng cấp nhà máy bia Vida; Nâng công suất nhà máy sữa, xây dựng dây chuyền sản xuất cồn tại các nhà máy đường... Đến năm 2010 sản lượng bia đạt 150 triệu lít; Rượu, cồn các loại: 5 triệu lít; Sữa: 30 triệu lít; Nước giải khát: 10 triệu lít. Nước khoáng và nước tinh khiết 10 triệu lít.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Trưởng BQL các KCN, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò.

-

Phát triển mía đường

Nâng công suất nhà máy đường lên 15.000 tấn mía/ngày; Xây dựng vùng nguyên liệu 27 ngàn ha, tập trung thâm canh tăng năng suất. Đến năm 2010 có sản lượng đạt 180.000 tấn/năm.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở NN&PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Công nghiệp, KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

-

Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, phát triển kinh tế hộ

Đến năm 2010 toàn tỉnh có 5.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10.000 hộ có trang trại và cơ sở kinh tế tư nhân; Giá trị sản xuất doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế tư nhân chiếm 60% GTSX toàn tỉnh.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp: Giám đốc các Sở NN&PTNT, Tài chính, Chủ tịch HĐLM các HTX và DNNQD, chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

-

Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

- Xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp nhỏ.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Sở Xây dựng, BQL các KCN, Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành, thị xã.

-

Phát triển chăn nuôi đại gia súc

Đến năm 2010 tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp đạt

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

III

Đề án Phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm KT-XH vùng Bắc Trung bộ

Đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá vùng Bắc Trung bộ đảm bảo các chức năng của vùng: Đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trọng điểm về khoa học – công nghệ, văn hoá - thể thao và y tế; Trung tâm công nghiệp của vùng; Trung tâm thương mại, du lịch và dịch vụ; Đầu mối giao thông quan trọng.

- Thực hiện: 2005-2010

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì tổng hợp đề án.

1

Quy hoạch mở rộng không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch thành phố Vinh

Mở rộng không gian đô thị phù hợp với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế và dân số của thành phố cũng như với chức năng của đô thị trung tâm vùng. Dự kiến mở rộng theo hướng Bắc và Đông Bắc, diện tích thành phố mở rộng là 250 km2.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan.

2

Phát triển hạ tầng đô thị lớn thành phố Vinh

Xây dựng, nâng cấp hệ thông cơ sở hạ tầng thành phố Vinh đạt tầm của đô thị lớn – Trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Bưu chính Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính và các Sở, ngành liên quan.

3

Chỉnh trang đô thị đạt đô thị loại I

Phát triển thành phố Vinh đạt tiêu chí đô thị loại I

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính và các Sở, ngành liên quan.

4

Phát triển Công nghiệp Thành phố Vinh

Phát triển Vinh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ về một số ngành công nghiệp như cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất ô tô vận tải, công nghiệp phần mềm, công nghiệp công nghệ thông tin.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính và các Sở, ngành liên quan.

5

Phát triển Bưu chính, Viễn thông thành phố Vinh

Xây dựng Vinh thành trung tâm Viễn thông của vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

6

Phát triển Nông, lâm nghiệp và chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp Thành phố Vinh

Phát triển nông nghiệp Thành phố Vinh theo hướng hàng hoá bố trí sản xuất theo kiểu vành đai quanh thành phố (chủ yếu tại các xã thuộc huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên).

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Lao động TB-XH, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, HĐLM các HTX và DNNQD, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

7

Xây dựng Vinh thành trung tâm Khoa học – Công nghệ vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm khoa học chuyên ngành của tỉnh và Trung ương.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Khoa học Công nghệ;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Xây dựng, Giáo dục đào tạo, BCVT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

8

Xây dựng Vinh thành trung tâm Giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm đào tạo đa lĩnh vực cho khu vực Bắc miền Trung.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Giáo dục đào tạo;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Xây dựng, Giáo dục đào tạo, BCVT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

9

Xây dựng Vinh thành trung tâm văn hoá – thông tin của vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm văn hoá – thông tin của vùng với các công trình tiêu biểu: Tháp truyền hình, Trung tâm truyền hình khu vực; hệ thống các cơ quan thông tin – báo chí; chi nhánh Bảo tàng dân tộc học; Trung tâm điện ảnh; thư viện Trung tâm; nhà văn hoá các dân tộc Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Văn hoá thông tin;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giám đốc Đài PT-TH.

10

Xây dựngVinh trở thành trung tâm thể thao của vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh trở thành một trong các trung tâm thể thao lớn của các nước, là trung tâm thể thao củ vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thể dục Thể thao;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

11

Phát triển Vinh thành trung tâm khám, chữa bệnh của vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng mới và nâng cấp hệ thống bệnh viện, phát triển các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh để trở thành các cơ sở y tế hạt nhân hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Y tế;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

12

Phát triển nhà ở xã hội

Cải tạo các khu đô thị cũ, đồng thời xây dựng các khu đô thị mới hiện đại. Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

13

Quy hoạch và phát triển dịch vụ thương mại

Xây dựng Vinh - Cửa Lò thành trung tâm thương mại lớn của vùng Bắc Trung bộ. Xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô vùng, các trung tâm thương mại, siêu thị.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng.

14

Bảo vệ môi trường đô thị

Xây dựng hệ thống các công viên cây xanh, tổ chức vùng cảnh quan sinh thái, cải tạo môi trường.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Tài nguyên Môi trường, Khoa học, Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

IV

Đề án Phát triển Kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An thời kỳ 2006-2010

Đưa miền Tây tỉnh Nghệ An thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển, Bảo vệ tốt quốc phòng, an ninh biên giới.

Thực hiện: 2005-2010

Đ/c Phan Đình Trạc – CT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp đề án

1

Rà soát quy hoạch 3 loại rừng

Rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) để phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở NN&PTNT

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp&PTNT, chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

2

Phát triển cây, con miền Tây Nghệ An

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học vào phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở NN&PTNT

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

3

Phát triển giao thông miền núi

Xây dựng các tuyến đường kinh tế kết nối với quốc phòng, các tuyến đường ra biên giới, các tuyến đường giao thông biên giới; nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và hệ thống giao thông vùng nguyên liệu; nâng cấp các tuyến đường huyện đi vào trung tâm xã; xây dựng các tuyến đường vào các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Trưởng ban Dân tộc, chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

4

Phát triển thuỷ lợi miền núi

Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi kết hợp thuỷ điện để đảm bảo tưới cho 32.800 ha.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở NN&PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: KH&ĐT, Tài chính, chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

5

Quy hoạch lại dân cư

Phát triển và hình thành các cụm dân cư tập trung theo các tuyến giao thông trục chính và tuyến biên giới Việt-Lào; phát triển các thị trấn, thị tứ và các khu dân cư dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Trưởng ban Dân tộc;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, Lao động TB-XH, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

6

Phủ sóng phát thanh, truyền hình ở các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng lõm; phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc: Thái, Mông.

Mở rộng vùng phủ sóng điện thoại di động; đưa tỷ lệ làng bản được phủ sóng phát thanh lên 100%, truyền hình 90%. Nâng cao chất lượng và thời lượng phát thanh bằng tiếng Thái. Xây dựng thêm chương trình phát thanh tiếng Mông.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình;

- Phối hợp: Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Trưởng ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

7

Đảm bảo an ninh biên giới

Giữ vững ổn định, chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Văn Hành – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh;

- Phối hợp: Giám đốc Công an tỉnh, Sở KH&ĐT, Trưởng ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

8

Phát triển các khu kinh tế Cửa khẩu

Nâng cấp xây dựng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cửa khẩu quốc gia Thanh Thuỷ; xây dựng cửa khẩu Thông Thụ. Xây dựng 2 chợ cửa khẩu.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Văn Hành – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thương mại;

- Phối hợp: Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

9

Phát triển bảo tàng, trung tâm văn hoá, các công trình tưởng niệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số.

Phát triển bảo tàng, trung tâm văn hoá, các công trình tưởng niệm như: bảo tàng các dân tộc Quỳ Châu; trung tâm văn hoá 2 thị xã Thái Hoà và Con Cuông; trung tâm văn hoá Kỳ Sơn; trung tâm văn hoá Rộ; Trung tâm văn hoá Lạt; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phi vật thể của các dân tộc thiểu số.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Văn hoá thông tin;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Xây dựng, Du lịch, KH&ĐT, Tài chính, Trưởng ban Dân tộc, Giám đốc Đài PTTH, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

10

Phát triển mạng lưới thương mại

Hình thành các trung tâm thương mại tại các huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, hệ thống mạng lưới bán lẻ xăng, dầu miền núi, chợ đường biên.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Văn Hành – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thương mại;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Xây dựng, Du lịch, KH&ĐT, Tài chính, Trưởng ban Dân tộc, Giám đốc Đài PTTH, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

11

Phát triển mạng lưới y tế

Xây dựng Bệnh viện thị xã Con Cuông 150 giường bệnh; Bệnh viện thị xã Thái Hoà 250 giường bệnh; Xây dựng nâng cấp các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã. Nâng tỷ lệ số giường bệnh 22 giường/1 vạn dân.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Y tế;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, Trưởng ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

V

Chương trình phát triển kinh tế biển và ven biển

 

Thực hiện 2006-2010

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

Giám đốc Sở Thuỷ sản chủ trì tổng hợp chương trình.

1

Phát triển nuôi trồng thủy sản

Khai thác có hiệu quả 2.000 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ, 21.000 ha nuôi cá nước ngọt. Xây dựng các dự án nuôi tôm, cua, cá lồng trên biển, nuôi ngao... Đến năm 2010, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 35.000-38.000 tấn, trong đó 3.000 tấn tôm nuôi.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thuỷ sản;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Thương mại, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

2

Nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản

Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ. Tăng năng lực đánh bắt xa bờ chiếm 50-60% sản lượng hải sản. Phấn đấu đến năm 2010: Sản lượng hải sản khai thác đạt 43-45 ngàn tấn.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thuỷ sản;

- Phối hợp: Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

3

Chế biến thuỷ sản và xuất khẩu

Nâng cấp các cơ sở chế biến thuỷ sản. Phấn đấu đến năm 2010 sản lượng thuỷ sản chế biến đạt 5 ngàn tấn với giá trị 18-20 triệu USD.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thuỷ sản;

- Phối hợp: Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

4

Phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá

- Nâng cấp các cảng cá, dịch vụ đánh bắt và chế biến thuỷ sản

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thuỷ sản;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

5

Phát triển vận tải biển

Phát triển đội tàu dịch vụ vận tải biển doanh thu 3,5 triệu USD

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Phối hợp: các ngành liên quan.

VI

Chương trình sản xuất các mặt hàng xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu đạt 350-400 triệu USD vào năm 2010

Thực hiện 2006-2010

Đ/c Nguyễn Văn Hành – PCT UBND tỉnh

Giám đốc Sở Thương mại chủ trì tổng hợp chương trình

1

Phát triển vùng nguyên liệu: chè, lạc, dứa, cao su, cà phê, sắn, mía, cam phục vụ chế biến và xuất khẩu

Xây dựng các dự án phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo công suất các nhà máy chế biến (chè, lạc, dứa, cao su...), gắn kết các nhà máy với vùng nguyên liệu: chè 13 ngàn ha, sản phẩm xuất khẩu 10-12 ngàn tấn, Lạc: 75.000 tấn; dứa: 4-6 ngàn ha, sản lượng 100-150 ngàn tấn; cao su: 3.100 tấn mủ khô; cà phê: 4.000 tấn, sắn: 150.000 tấn; cam: 53.000 tấn.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Thương mại, KH&ĐT, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

2

Phát triển may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan xuất khẩu...

Xây dựng các dự án phát triển hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan xuất khẩu. Đến năm 2010, sản phẩm may mặc xuất khẩu đạt 5 triệu sản phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan xuất khẩu 3,5 triệu sản phẩm.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở, Ngành: KH&ĐT, Thương mại, BQL các KCN, HĐLM các HTX và DNNQD, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò.

3

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản

Xây dựng được mô hình quản lý phù hợp với tình hình thực tế khoáng sản nhằm hạn chế tối đa tổn thất tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản, tăng giá trị sản phẩm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm phát triển bền vững.

Xây dựng xong trước tháng 3; phê duyệt trong tháng 4 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở, KH&ĐT, Công nghiệp, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị xã có liên quan.

VII

Chương trình phát triển du lịch (Nghị quyết 12 Tỉnh uỷ)

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2010 thu hút được 2,5-2,8 triệu lượt khách, trong đó 150 ngàn lượt khách quốc tế. Doanh thu ngành du lịch đạt 900 tỷ đồng.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Văn Hành – PCT UBND tỉnh

Giám đốc Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá – Thông tin và các Ban, ngành, UBND các huyện (thành, thị).

VIII

Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật

Đẩy nhanh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, chú trọng các công trình quan trọng, thiết yếu, phát huy nhanh tác dụng.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì tổng hợp chương trình.

1

Phát triển hạ tầng giao thông

Đảm bảo 100% số xã có đường ô tô vào đến trung tâm xã vào mùa mưa. Nâng cấp và hoàn chỉnh các tuyến quốc lộ và hệ thống giao thông vùng nguyên liệu, giao thông phục vụ du lịch. Xây dựng các tuyến đường kinh tế kết hợp với quốc phòng. Phát triển hệ thống đường sông. Mở rộng cảng Cửa Lò đảm bảo tàu 1 vạn tấn ra vào thuận lợi; công suất cảng 3,5 triệu tấn; Nâng cấp sân bay Vinh để mở thêm một số tuyến bay quốc tế.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án, Giám đốc cảng Nghệ Tĩnh, Giám đốc Sân bay Vinh.

2

Phát triển thuỷ lợi

Nâng cấp các công trình thủy lợi: trạm bơm hồ đập lớn nhỏ và phát triển hệ thống thuỷ lợi tưới, tiêu chủ động cho các vùng chuyên canh, vùng cây công nghiệp tập trung. Tiếp tục bê tông hoá kênh mương. Xây dựng phương án phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở NN và PTNT;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

3

Nước sinh hoạt

Hoàn thành các nhà máy nước Vinh, Cửa Lò, Nam Cấm và các nhà máy nước ở các thị trấn, khu đô thị năm 2010 đạt 15 vạn m3 nước/ngày. Đến năm 2010 đạt 80% số dân được dùng nước sạch.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các dự án nhà máy nước đô thị; Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì thực hiện chương trình nước sạch nông thôn;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

4

Phát triển điện

Đến năm 2010 đảm bảo 100% số xã có điện, 98% số hộ được dùng điện. Nâng cấp xong hệ thống đường dây truyền tải trong giai đoạn 2006-2010.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

5

Bưu chính viễn thông

Phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông để đến năm 2010 có 900.000 máy thuê bao.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở KH&ĐT, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu436/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2006
Ngày hiệu lực03/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 436/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 436/QĐ-UBND năm 2006 Kế hoạch triển khai chương trình đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 436/QĐ-UBND năm 2006 Kế hoạch triển khai chương trình đề án
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu436/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýPhan Đình Trạc
       Ngày ban hành03/02/2006
       Ngày hiệu lực03/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 436/QĐ-UBND năm 2006 Kế hoạch triển khai chương trình đề án

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 436/QĐ-UBND năm 2006 Kế hoạch triển khai chương trình đề án