Quyết định 742/QĐ-UBND

Quyết định 742/QĐ-UBND năm 2006 về kế hoạch triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện nghị quyết 01/NQTU ngày 26/12/2005 của ban thường vụ tỉnh uỷ khoá XVI do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 742/QĐ-UBND Triển khai các chương trình, đề án trọng điểm


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/QĐ-UBND

Vinh, ngày 02 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 436/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQTU NGÀY 26/12/2005 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ KHOÁ XVI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI;

Trên cơ sở ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Thông báo số 27/TB-TU ngày 20/02/2006 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hoá của vùng Bắc Trung bộ;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục III và điểm 5 mục IV của Kế hoạch triển khai các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-TU ngày 26/12/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI ban hành kèm theo Quyết định 436/QĐ-UBND ngày 03/02/2006 của UBND tỉnh (Chi tiết có biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các tổ CV;
- Lưu VT, TH.

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 436/QĐ-UBND NGÀY 03/02/2006 CỦA UBND TỈNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-TU NGÀY 26/12/2005 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ KHOÁ XVI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh)

TT

Chương trình, đề án

Mục tiêu

Tiến độ thực hiện

Phân công chỉ đạo

Phân công chủ trì, phối hợp

III

Đề án Phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm KT-XH vùng Bắc Trung bộ

Đưa thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế - văn hoá vùng Bắc Trung bộ đảm bảo các chức năng của vùng: Đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và trọng điểm về khoa học – công nghệ, văn hoá - thể thao và y tế; Trung tâm công nghiệp của vùng; Trung tâm thương mại, du lịch và dịch vụ; Đầu mối giao thông quan trọng.

- Thực hiện: 2005-2010

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì tổng hợp đề án.

1

Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Vinh (điều chỉnh mở rộng không gian đô thị).

Mở rộng không gian đô thị phù hợp với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế và dân số của thành phố cũng như với chức năng của đô thị trung tâm vùng. Dự kiến mở rộng theo hướng Bắc và Đông Bắc, diện tích thành phố mở rộng là 250 km2.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

2

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh

Lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Vinh đến năm 2010, có tính đến 2020, phù hợp với định hướng phát triển KT-XH thành phố Vinh.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

3

Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ

Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp sạch và là đầu tàu tăng trưởng của vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Phan Đình Trạc - CT UBND tỉnh

- Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Thương mại, Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nhà nước Nghệ An và các Ban, Ngành có liên quan.

3.1

Phát triển Công nghiệp Thành phố Vinh

Phát triển Vinh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ về một số ngành công nghiệp như cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất ô tô vận tải, công nghiệp phần mềm, công nghiệp công nghệ thông tin.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,  Tài Chính và các Ban, Ngành liên quan.

3.2

Phát triển Nông nghiệp và chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp Thành phố Vinh

Phát triển nông nghiệp Thành phố Vinh theo hướng hàng hoá bố trí sản xuất theo kiểu vành đai quanh thành phố (chủ yếu tại các xã thuộc huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên). Chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp thành phố.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB-XH, Kế hoạch và Đầu tư,  Tài Chính, HĐLM các HTX&DNNQD.

3.3

Quy hoạch và phát triển dịch vụ thương mại

Xây dựng Vinh - Cửa Lò thành trung tâm thương mại lớn của vùng Bắc Trung bộ. Xây dựng các trung tâm hội chợ, triển lãm quy mô vùng, các trung tâm thương mại, siêu thị.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Thương mại, Du Lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Nghệ An.

4

Phát triển Bưu chính, Viễn thông thành phố Vinh

Xây dựng Vinh thành trung tâm Viễn thông của vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính.

5

Phát triển thành phố Vinh thành đô thị loại I

Phát triển thành phố Vinh đạt tiêu chí đô thị loại I

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính và các ngành có liên quan.

6

Xây dựng Vinh thành trung tâm văn hoá – thông tin của vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm văn hoá – thông tin của vùng với các công trình tiêu biểu: Tháp truyền hình, Trung tâm truyền hình khu vực; hệ thống các cơ quan thông tin – báo chí; chi nhánh Bảo tàng dân tộc học; Trung tâm điện ảnh; thư viện Trung tâm; nhà văn hoá các dân tộc Bắc Trung bộ...

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Văn hoá thông tin;

- Phối hợp: .

7

Xây dựng Vinh thành trung tâm Giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm đào tạo đa lĩnh vực cho khu vực Bắc miền Trung.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo;

- Phối hợp:  Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Khoa học – Công nghệ, BCVT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

8

Phát triển Vinh thành trung tâm y tế vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng mới và nâng cấp hệ thống bệnh viện, phát triển các bệnh viện chuyên khoa của tỉnh để trở thành các cơ sở y tế hạt nhân hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Y tế;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Khoa học – Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

9

Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm thể thao quốc gia

Xây dựng Vinh trở thành một trong các trung tâm thể thao quốc gia.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Hoàng Ky – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Thể dục Thể thao;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên – Môi trường.

10

Xây dựng Vinh thành trung tâm Khoa học – Công nghệ vùng Bắc Trung bộ

Xây dựng Vinh thành trung tâm khoa học chuyên ngành của tỉnh và Trung ương.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Sở Khoa học Công nghệ;

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, NN&PTNT, Xây dựng, Giáo dục đào tạo, BCVT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

11

Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thành phố Vinh

Cơ chế tài chính riêng cho thành phố Vinh

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh.

 

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Nội vụ và các Ban, Ngành có liên quan.

12

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị thành phố Vinh

Xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố Vinh đạt tầm của đô thị lớn – Trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: chủ tịch UBND Thành phố Vinh.

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, các Ban, Ngành có liên quan.

13

Phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp

Bảo đảm nhà ở cho người có thu nhập thấp

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng.

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động TB-XH, Tài nguyên và Môi trường và các Ban, Ngành có liên quan.

14

Dự án nghĩa trang sinh thái thành phố Vinh

Xây dựng nghĩa trang hung táng và cát táng kết hợp lâm viên cây xanh cho thành phố

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc Sở Xây dựng.

- Phối hợp: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các Ban, Ngành có liên quan.

15

Bảo vệ môi trường đô thị

Xây dựng hệ thống các công viên cây xanh, tổ chức vùng cảnh quan sinh thái, cải tạo môi trường.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Chủ tịch UBND Thành phố Vinh;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Tài nguyên Môi trường, Khoa học, Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.

IV

Đề án Phát triển Kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An thời kỳ 2006-2010

 

 

 

 

5

Quy hoạch lại dân cư

Phát triển và hình thành các cụm dân cư tập trung theo các tuyến giao thông trục chính và tuyến biên giới Việt-Lào; phát triển các thị trấn, thị tứ và các khu dân cư dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Xây dựng xong trước tháng 4; phê duyệt trong tháng 5 năm 2006

Đ/c Nguyễn Đình Chi – PCT UBND tỉnh

- Chủ trì: Giám đốc các Sở: Nông nghiệp  và PTNT. ;

- Phối hợp: Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động TB-XH, Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện vùng dự án.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2006
Ngày hiệu lực02/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 742/QĐ-UBND Triển khai các chương trình, đề án trọng điểm


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 742/QĐ-UBND Triển khai các chương trình, đề án trọng điểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu742/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýPhan Đình Trạc
       Ngày ban hành02/03/2006
       Ngày hiệu lực02/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 742/QĐ-UBND Triển khai các chương trình, đề án trọng điểm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 742/QĐ-UBND Triển khai các chương trình, đề án trọng điểm

           • 02/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực