Quyết định 501/1999/QĐ-UB

Quyết định 501/1999/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2248/2004/QĐ-UB Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/1999/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 19 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Thông tu liên tịch số 01/TT-LB ngày 11/4/1994 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố.

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban Tôn giáo CP (Để báo cáo)
- TT Tỉnh uỷ (Để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh (Để báo cáo)
- Công an tỉnh
- Lưu VT, Vp7 KT/278

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Trí Thức

 

QUY CHẾ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo quyết định số 501/1999/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/4/1999 của UBND tỉnh Ninh Bình)

A- CHỨC NĂNG:

Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ.

B- NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN TÔN GIÁO:

1) Chủ trì phối hợp với các cơ quan thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh, là đầu mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo ở địa phương bao gồm cả hoạt động đối ngoại có liên quan đến tôn giáo.

2) Nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hoá các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

3) Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành, các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo, tổ chức xã hội và công dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

- Tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền những đề nghị của các tổ chức tôn giáo và các việc có liên quan đến hoạt động tôn giáo. Đề xuất các biện pháp sử lý với cấp có thẩm quyền giải quyết những đề nghị, kiến nghị vượt quá thẩm quyền của Ban Tôn giáo tỉnh.

4) Giúp Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi có đông tín đồ tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chính sách đối với chức sắc, nhân sỹ tôn giáo.

5) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được duyệt.

6) Quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí hoạt động của Ban Tôn giáo theo chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao hàng năm.

C- CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BAN TÔN GIÁO.

1) Lãnh đạo Ban: Ban Tôn giáo có 1 Trưởng ban và 1 phó trưởng ban.

- Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mọi hoạt động của Ban

- Giúp việc cho Trưởng Ban có 1 Phó trưởng ban; Phó trưởng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và UBND tỉnh .

2) Ban tôn giáo tỉnh không tổ chức thành các phòng, ban chuyên môn; Các công chức thuộc Ban Tôn giáo làm việc theo sự phân công và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban và Phó trưởng ban.

3) Biên chế của Ban tôn giáo do UBND tỉnh giao hàng năm.

D- MỐI QUAN HỆ CỦA BAN TÔN GIÁO

- Đối với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ; Chịu sự chỉ đạoc ủa Tỉnh uỷ và sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh .

- Đối với Ban Tôn giáo của Chính phủ: Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Chính phủ.

- Đối với các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Là quan hệ hợp tác, phối kết hợp để tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các huyện, thị xã: Là mối quan hệ giữa ngành và cấp, cùng nhau bàn bạc thống nhất để giải quyết các vấn đề về công tác Tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Trường hợp có việc không thống nhất giữa ngành và cấp thì các bên phải báo cáo về UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 501/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu501/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/1999
Ngày hiệu lực19/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2004
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 501/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu501/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýHà Tri Thức
        Ngày ban hành19/04/1999
        Ngày hiệu lực19/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2004
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 501/1999/QĐ-UB Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình