Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2019/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung bãi bỏ

Bãi bỏ 109 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên (có Danh mục văn bản bị bãi bỏ kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh, các PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Ninh Bình, Đài PTTH Ninh Bình;
- Lưu: VT, các VP.
PH /06

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ DO CÓ NỘI DUNG KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2019/QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số và ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Tên gọi văn bản

1.

Quyết định

220/QĐ-UB

15/7/1992

Ban hành Quy định cấp giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh vàng, bạc

2.

Quyết định

226/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định lập, quản lý sung quỹ PCLB

3.

Quyết định

227/QĐ-UB

22/7/1992

Ban hành Quy định xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất lúa có năng suất cao

4.

Quyết định

232/QĐ-UB

24/7/1992

Quy định về chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ chống bão lụt

5.

Quyết định

310/QĐ-UB

16/9/1992

Ban hành Danh mục hàng hóa và dịch vụ phân cấp quy định giá

6.

Quyết định

334/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý tranh, ảnh, sách, báo, văn hóa phẩm

7.

Quyết định

335/QĐ-UB

01/10/1992

V/v quản lý âm nhạc

8.

Quyết định

402/QĐ-UB

26/10/1992

Ban hành quy định tạm thời về thu lệ phí công chứng

9.

Quyết định

447/QĐ-UB

18/11//1992

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Khoa học, Kỹ thuật

10.

Quyết định

454/QĐ-UB

23/11/1992

Phân cấp quyền hạn xét công nhận và trả thù lao sáng kiến

11.

Quyết định

567/QĐ-UB

29/12/1992

V/v ban hành Quy định tạm thời một số nội dung chính sách về công tác thi đua - khen thưởng

12.

Quyết định

167/QĐ-UB

18/02/1993

Quy định quản lý, sử dụng, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, phát triển du lịch

13.

Quyết định

313/QĐ-UB

06/4/1993

Ban hành Quy định giao quyền sử dụng đất cho hộ nông dân

14.

Quyết định

340/QĐ-UB

17/4/1993

Quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

15.

Quyết định

204/QĐ-UB

11/4/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

16.

Quyết định

764/QĐ-UB

21/10/1994

V/v quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã

17.

Quyết định

07/QĐ-UB

13/01/1995

V/v quy định mức giá các loại đất

18.

Quyết định

87/QĐ-UB

25/01/1995

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Du lịch Ninh Bình

19.

Quyết định

208/QĐ-UB

20/02/1995

V/v phương thức và lệ phí chi trả lương trợ cấp bảo hiểm xã hội

20.

Quyết định

316/QĐ-UB

01/4/1995

Quy định quản lý sử dụng điện và giá điện nông thôn

21.

Quyết định

743/QĐ-UB

17/7/1995

V/v ban hành bản quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y

22.

Quyết định

841/QĐ-UB

09/8/1995

V/v bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng và lắp đặt

23.

Quyết định

934/QĐ-UB

13/9/1995

V/v số lượng cán bộ, chế độ, chính sách cán bộ Đảng, chính quyền, Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

24.

Quyết định

996/QĐ-UB

09/10/1995

V/v ban hành Quy định trả tiền đền bù dự án khôi phục Quốc lộ 1 A

25.

Quyết định

997/QĐ-UB

10/10/1995

Giao nhiệm vụ Sở Tư pháp xác nhận pháp lý cho cá nhân

26.

Quyết định

1025/QĐ-UB

21/10/1995

V/v đền bù vật kiến trúc trên đất và tiền đền bù đất, giá cho thuê đất

27.

Quyết định

1116/QĐ-UB

25/11/1995

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư (mất văn bản)

28.

Quyết định

1231/QĐ-UB

18/12/1995

V/v thu một phần viện phí

29.

Quyết định

67/QĐ-UB

25/01/1996

Ban hành Quy chế xét giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu (92 - 95)

30.

Quyết định

80/QĐ-UB

29/01/1996

V/v ban hành Quy định về phân cấp dự báo cháy rừng và tổ chức phòng, chống cháy rừng

31.

Quyết định

422/QĐ-UB

26/3/1996

V/v ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn

32.

Quyết định

537/QĐ-UB

09/4/1996

V/v ban hành giá đất dùng để tính toán đền bù giải phóng mặt bằng thi công đường Tây sông Vân

33.

Quyết định

608/QĐ-UB

24/4/1996

V/v quy định khung giá phòng ngủ các khách sạn trên địa bàn tỉnh

34.

Quyết định

1363/QĐ-UB

27/9/1996

V/v thu phí qua cầu Đề

35.

Quyết định

1529/QĐ-UB

18/10/1996

V/v ban hành Quy định cải thiện công trình vệ sinh

36.

Quyết định

1573/QĐ-UB

19/10/1996

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

37.

Quyết định

1745/QĐ-UB

07/12/1996

Quy định số lượng cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, chính quyền của các phường mới thuộc thị xã Ninh Bình

38.

Quyết định

1900/QĐ-UB

31/12/1996

V/v tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bán vé phục vụ khách tham quan du lịch tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

39.

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đề và cầu Đồng Chưa

40.

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

41.

Quyết định

126/QĐ-UB

31/01/1997

Quy định mức thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động dịch vụ

42.

Quyết định

421/QĐ-UB

18/4/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Văn phòng

43.

Quyết định

516/QĐ-UB

09/5/1997

V/v ban hành Quy chế thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

44.

Quyết định

561/QĐ-UB

13/5/1997

V/v quy định số lượng và sinh hoạt phí của Trưởng các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn

45.

Quyết định

562/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý giống vật nuôi

46.

Quyết định

563/QĐ-UB

14/5/1997

Ban hành quy định quản lý thức ăn chăn nuôi

47.

Quyết định

586/QĐ-UB

17/5/1997

V/v xác định thẩm quyền công chứng các hợp đồng liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng nhà nước số 1 và huyện, thị xã

48.

Quyết định

622/QĐ-UB

24/5/1997

Ban hành những quy định về công tác xét dự án xi măng Tam Điệp

49.

Quyết định

639/QĐ-UB

31/5/1997

Ban hành quy định tạm thời và quản lý, cấp và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác

50.

Quyết định

739/QĐ-UB

20/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục đinh canh, định cư và vùng kinh tế mới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

51.

Quyết định

775/QĐ-UB

26/6/1997

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Chi cục Khảo sát thủy văn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

52.

Quyết định

1059/QĐ-UB

06/9/1997

V/v ban hành Quy định về một số chính sách đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình

53.

Quyết định

1119/QĐ-UB

29/9/1997

V/v ban hành tạm thời bản quy định quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh

54.

Quyết định

1313/QĐ-UB

05/11/1997

V/v quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhiếp ảnh

55.

Quyết định

1425/QĐ-UB

26/11/1997

V/v ban hành Quy định về quản lý kinh doanh hạt giống lúa

56.

Quyết định

11/QĐ-UB

07/01/1998

V/v ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

57.

Quyết định

452/QĐ-UB

02/5/1998

V/v ban hành Quy chế tạm thời huy động và sử dụng vốn trên địa bàn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia Ninh Bình

58.

Quyết định

669/QĐ-UB

24/6/1998

V/v chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa

59.

Quyết định

910/QĐ-UB

28/7/1998

Ban hành chính sách hỗ trợ và một số khoản chi giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xi măng Tam Điệp

60.

Quyết định

1143/QĐ-UB

12/9/1998

Ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước, trang bị và sử dụng điện thoại, fax trong cơ quan nhà nước

61.

Quyết định

1217/1998/QĐ-UB

12/10/1998

V/v điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí cầu Đề và cầu Đồng Chưa

62.

Quyết định

1836/QĐ-UB

22/12/1998

V/v phê duyệt đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

63.

Quyết định

33/QĐ-UB

06/01/1999

V/v ban hành Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Ninh Bình

64.

Quyết định

227/QĐ-UB

24/02/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bảo vệ rừng trong mùa khô hanh

65.

Quyết định

234/QĐ-UB

26/02/1999

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã

66.

Quyết định

237/QĐ-UB

27/02/1999

Ban hành Quy định về sử dụng vật liệu địa phương vào các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

67.

Quyết định

501/QĐ-UB

19/4/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình

68.

Quyết định

573/QĐ-UB

05/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

69.

Quyết định

605/QĐ-UB

13/5/1999

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Ninh Bình

70.

Quyết định

616/QĐ-UB

14/5/1999

Ban hành Quy định thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hội nghị, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác trong nước, trang bị quản lý và sử dụng điện thoại, fax, định mức xăng ô tô phục vụ công tác của cơ quan nhà nước trong tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

71.

Quyết định

1129/QĐ-UB

20/8/1999

V/v ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động thanh tra tại các kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình

72.

Quyết định

1459/QĐ-UB

05/10/1999

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

73.

Quyết định

1737/1999/QĐ-UB

16/11/1999

Ban hành Quy định mua, bán trả chậm hàng vật liệu xây dựng do các doanh nghiệp thuộc tỉnh sản xuất

74.

Quyết định

168/QĐ-UB

18/02/2000

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn

75.

Quyết định

217/QĐ-UB

24/02/2000

V/v ban hành Quy định cụ thể các điều thuộc thẩm quyền địa phương theo Nghị định số 26/CP của Chính phủ về hoạt động tôn giáo

76.

Quyết định

484/QĐ-UB

27/4/2000

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

77.

Quyết định

761/QĐ-UB

01/6/2000

V/v ban hành Quy chế tạm thời bán đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

78.

Quyết định

61/QĐ-UB

10/01/2001

V/v quy định chế độ phụ cấp của Công an viên, điều chỉnh mức phụ cấp của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, xóm, phố

79.

Quyết định

408/QĐ-UB

12/02/2001

Về tỷ lệ (%) phân chia giữa các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

80.

Quyết định

691/QĐ-UB

30/3/2001

V/v quy định giá cây trồng rừng trong dự án 5 triệu ha rừng

81.

Quyết định

1258/QĐ-UB

25/6/2001

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý về thương mại tỉnh Ninh Bình

82.

Quyết định

1673/QĐ-UB

22/8/2001

V/v Quy định tiêu chí hộ sản xuất và đời sống có nhiều khó khăn được miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

83.

Quyết định

1843/QĐ-UB

12/9/2001

V/v ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Bình

84.

Quyết định

2375/QĐ-UB

20/11/2001

Ban hành Quy định về quản lý thu, chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

85.

Quyết định

2823/QĐ-UB

11/12/2001

V/v ban hành Quy định về sản xuất và kinh doanh giống cây trồng

86.

Quyết định

224/QĐ-UB

01/02/2002

Về tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

87.

Quyết định

327/QĐ-UB

26/02/2002

V/v mức thu học phí, tiền đóng góp xây dựng trường, lớp năm học 2001 - 2002 và các năm tiếp theo của trường dân lập

88.

Quyết định

637/QĐ-UB

25/4/2002

V/v mức thu một số khoản phục vụ các kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo năm 2002 và các năm tiếp theo

89.

Quyết định

722/QĐ-UB

08/5/2002

V/v ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

90.

Quyết định

1895/QĐ-UB

22/10/2002

V/v trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

91.

Quyết định

52/QĐ-UB

10/01/2003

V/v phụ cấp và mức chi phí cho công tác tiếp công dân

92.

Quyết định

348/QĐ-UB

05/3/2003

V/v ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

93.

Quyết định

2312/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh

94.

Quyết định

2419/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Ninh Bình

95.

Quyết định

2425/2003/QĐ-UB

20/11/2003

Sửa đổi Điểm 6, Khoản 1, Điều 14 Quy định về phân cấp quản lý ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh

96.

Quyết định

1909/2004/QĐ-UB

11/8/2004

Về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Ninh Bình

97.

Quyết định

3044/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về việc mua bảo hiểm y tế dành cho người nghèo

98.

Quyết định

3233/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về việc áp dụng Quy chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

99.

Quyết định

3264/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

100.

Quyết định

1745/2005/QĐ- UBND

10/8/2005

Về việc sửa đổi Điểm 3, Điều 1 Quyết định số 540/2005/QĐ-UBND 01/4/2005 của UBND tỉnh về việc mức chi cụ thể của một số nội dung chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

101.

Quyết định

522/2007/QĐ-UBND

02/3/2007

V/v ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của Dự án cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

102.

Quyết định

578/2007/QĐ-UBND

13/3/2007

V/v quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho tổ chức thu và quản lý, sử dụng kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

103.

Quyết định

1832/2007/QĐ-UBND

06/8/2007

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3233/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

104.

Quyết định

1875/2007/QĐ-UBND

13/8/2007

V/v Quy định mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên

105.

Quyết định

2486/2007/QĐ-UBND

24/10/2007

V/v ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

106.

Quyết định

2921/2007/QĐ-UBND

27/12/2007

Ban hành Quy định tỷ lệ phân bổ, mức chi, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

107.

Quyết định

489/2008/QĐ-UBND

07/3/2008

V/v ủy quyền quyết định mức bồi thường, hỗ trợ đất và tài sản trên đất

108.

Quyết định

1466/2008/QĐ-UBND

04/8/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2486/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình

109.

Quyết định

08/2010/QĐ- UBND

12/5/2010

V/v ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lưu chứa và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp gây bụi, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực10/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tỉnh Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu40/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýTống Quang Thìn
       Ngày ban hành28/10/2019
       Ngày hiệu lực10/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp tỉnh Ninh Bình

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực