Quyết định 719/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Thành lập Tổ công tác Tổ thư ký thực hiện 896/QĐ-TTg


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 719/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC VÀ TỔ THƯ KÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2014-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tại Văn bản số 360/TB-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896), (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Tham gia ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án 896 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định;

c) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 896;

d) Chỉ đạo việc khai thác các nguồn lực khác theo quy định (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

đ) Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 896;

e) Các thành viên Tổ công tác hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

2. Quyền hạn của Tổ công tác, thành viên Tổ công tác

a) Thành viên tổ công tác được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

b) Được sử dụng con dấu của Bộ trưởng để chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch tổng thể và hàng năm;

c) Được cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới việc triển khai thực hiện Đề án 896.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ thư ký

1. Tham mưu giúp Tổ công tác trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Tổ trưởng và Tổ phó thường trực.

2. Tham mưu, giúp Tổ công tác đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ đã được đề ra theo Kế hoạch.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Tổ thư ký triển khai thực hiện Đề án 896 được lấy từ nguồn chi thường xuyên của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 196/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2014 về việc thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác và Tổ thư ký chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 896, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Văn phòng Ban chỉ đạo 896;
- Thành viên Tổ công tác, Tổ thư ký;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, Hưng.70.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

DANH SÁCH

TỔ CÔNG TÁC VÀ TỔ THƯ KÝ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896
(Ban hành theo Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. TỔ CÔNG TÁC

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Tổ phó thường trực;

3. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Tổ phó;

4. Ông Phùng Huy Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng-Tổ viên;

5. Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bản quyền tác giả-Tổ viên;

6. Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch-Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa- Tổ viên;

8. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình-Tổ viên;

9. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Tổ viên;

10. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Tổ viên;

11. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Tổ viên;

12. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện-Tổ viên;

13. Bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Phó Chánh thanh tra Bộ-Tổ viên;

14. Ông Phùng Quang Luyến, Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Tổ viên;

15. Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thể dục, thể thao-Tổ viên;

16. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin-Tổ viên.

II. TỔ THƯ KÝ:

1. Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế- Tổ trưởng;

2. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế-Tổ phó;

3. Ông Phan Mạnh Tường, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế-Tổ viên;

4. Ông Quản Đình Hưng, Chuyên viên Vụ Pháp chế-Tổ viên;

5. Ông Phạm Định Phong, Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa-Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chánh Văn phòng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Tổ viên;

7. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên Tổng cục Du lịch- Tổ viên;

8. Bà Dương Thị Duyên, Cán sự Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thể dục, thể thao- Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện - Tổ viên;

11. Bà Trần Thị Thúy Quỳnh, Chuyên viên chính Vụ Thi đua-Khen thưởng-Tổ viên;

12. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Thanh tra viên Bộ-Tổ viên;

13. Ông Khuất Văn Quý, Chuyên viên Vụ Gia đình-Tổ viên;

14. Ông Phạm Tuấn Linh, Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở-Tổ viên;

15. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Chuyên viên Cục Điện ảnh-Tổ viên;

16. Bà Nguyễn Hằng Nga, Trưởng phòng Quản lý Cục Bản quyền tác giả-Tổ viên;

17. Ông Dương Viết Huy, Trung tâm Công nghệ thông tin-Tổ viên./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 719/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu719/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 719/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Thành lập Tổ công tác Tổ thư ký thực hiện 896/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Thành lập Tổ công tác Tổ thư ký thực hiện 896/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu719/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành18/03/2014
       Ngày hiệu lực18/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Thành lập Tổ công tác Tổ thư ký thực hiện 896/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 719/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Thành lập Tổ công tác Tổ thư ký thực hiện 896/QĐ-TTg