Quyết định 73/QĐ-TCLN

Quyết định 73/QĐ-TCLN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài Chính thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 566/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch Tài chính và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/QĐ-TCLN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Chánh văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong lĩnh vực quy định - kế hoạch, đầu tư phát triển, quản lý rừng, tài chính - kế toán, thống kê theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành lâm nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng, tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng dài hạn, 5 năm, các chương trình, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia về lâm nghiệp để Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ của Tổng cục và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổng hợp kế hoạch hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trình Tổng cục trưởng giao kế hoạch hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp ủy quyền của Bộ;

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp trong phạm vi cả nước;

d) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các quy định về công tác kế hoạch, tài chính.

đ) Chủ trì tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch của các đơn vị trực thuộc ngành lâm nghiệp để Tổng cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định;

e) Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt đề cương - dự toán các dự án điều tra cơ bản và quy hoạch lâm nghiệp theo phân cấp của Bộ.

2. Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Chủ trì tổng hợp, cân đối và đề xuất danh mục các dự án đầu tư phát triển, các dự án nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, các chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục để Tổng cục trưởng quyết định theo phân cấp hoặc trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.

b) Chủ trì, thẩm định đề cương - dự toán các dự án chuẩn bị đầu tư để trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt;

c) Chủ trì thẩm định trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Tổng cục trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Chủ trì thực hiện giám sát đầu tư các chương trình, dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục;

3) Về quản lý rừng

a) Giúp Tổng cục trưởng tổ chức hướng dẫn xây dựng và quản lý quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng: tổ chức quản lý công tác quy hoạch, điều tra cơ bản lâm nghiệp, kiểm kê, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên phạm vi cả nước;

b) Chủ trì, phối hợp thẩm định để Tổng cục trưởng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và công bố quy hoạch kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kết quả thống kê rừng hàng năm và kết quả kiểm kê rừng 5 năm theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp thẩm định quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chương trình, dự án đầu tư vùng nguyên liệu tập trung của các địa phương quy định;

d) Tham gia thẩm định các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác ngoài lâm nghiệp.

4. Về quản lý tài chính

a) Chủ trì, tham mưu đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, và tổ chức hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính, kế toán, vật giá, định mức chỉ tiêu liên quan đến ngành lâm nghiệp để Tổng cục trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm; tổng hợp dự toán trình Tổng cục báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phân bổ, giao nhiệm vụ chi và dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Tổng cục; xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và dự toán ngân sách phù hợp với tình hình thực tế trình Tổng cục để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn vốn đầu tư; việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị thuộc Tổng cục. Chủ trì kiểm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các nguồn kinh phí theo quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo quyết toán, tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc trình Tổng cục trưởng để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Chủ trì thẩm tra trình Tổng cục trưởng phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án điều tra cơ bản, quy hoạch lâm nghiệp, dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng hợp kết quả thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư lâm nghiệp trình Tổng cục báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

đ) Thẩm định và trình Tổng cục phê duyệt dự toán chi kinh phí đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị, hội thảo bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục, bao gồm: nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ không hoàn lại;

e) Thực hiện công khai việc phân bổ, giao dự toán ngân sách, giao kế hoạch đầu tư và quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định;

f) Tham gia xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng/Trưởng phòng kế toán - tài chính hoặc phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc Tổng cục.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện quản lý nhà nước về thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp. Trình Tổng cục công bố thông tin thống kê ngành lâm nghiệp hàng năm.

6. Công tác khác

a) Đầu mối tổ chức, phối hợp tham mưu về xây dựng cơ chế, chính sách cho ngành lâm nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp thẩm định để Tổng cục trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi ban hành.

c) Đầu mối giúp Tổng cục theo dõi công tác cho thuê rừng, đăng ký quyền sử dụng và thanh lý rừng trồng theo quy định hiện hành.

d) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng. Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lâm nghiệp;

đ) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ về kế hoạch, đầu tư, tài chính - kế toán và thống kê. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tài chính, kế toán trong ngành;

e) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện và tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

f) Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục, chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục;

g) Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

h) Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và các nguồn tài chính của quốc tế hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp;

i) Tham gia các hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng giúp việc. Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Vụ trưởng, Phó vụ trưởng thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ cấu tổ chức:

Vụ Kế hoạch - Tài chính gồm các bộ phận: Kế hoạch - chiến lược; Tài chính; Quản lý rừng Tổng hợp - Thống kê.

3. Công chức của Vụ chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ được giao, có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Vụ trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ, bố trí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính , các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh thanh tra Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Phó Tổng cục trưởng TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/QĐ-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/QĐ-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/QĐ-TCLN

Lược đồ Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu73/QĐ-TCLN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
       Người kýHứa Đức Nhị
       Ngày ban hành17/05/2010
       Ngày hiệu lực17/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 73/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính