Sắc lệnh 11/SL

Sắc lệnh số 11/SL về việc sửa đổi các chi tiết thi hành Sắc lệnh số 40 ngày 29-3-1946 về việc bảo vệ tự do cá nhân do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 11/SL NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tạm giữ những luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ;

Chiểu chi Sắc lệnh số 40 ngày 29 tháng 3 năm 1946 về việc bảo vệ tự do cá nhân;

Chiểu chi các thông lệnh tổ chức chính quyền và tư pháp trong tình thế đặc biệt;

Xét cần phải sửa đổi các chi tiết thi hành Sắc lệnh số 40 trên đây để phù hợp với tình thế cùng sự tổ chức mới trong thời kỳ kháng chiến;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo thuận và sau khi đã hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Những thời hạn giam cứu "một tháng" cho tiểu hình và "ba tháng" cho đại hình ấn định trong Sắc lệnh số 40 ngày 20 tháng 3 năm 1946 (tiết thứ nhất) sẽ đổi ra là 45 ngày tròn cho tiểu hình và 4 tháng cho đại hình.

Điều thứ 2: Trong trường hợp đặc biệt mà Toà thượng thẩm tạm đình chỉ công việc xử án, các mệnh lệnh của Thẩm phán về sự giam vẫn được tạm thi hành dù có sự kháng nghị theo nguyên tắc ấn định ở Điều 7 khoản a, Thông lệnh tổ chức tư pháp trong tình thế đặc biệt.

Điều thứ 3: Trong thời kỳ đặc biệt kháng chiến, các Uỷ ban kháng chiến khu có uỷ nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban hành chính kỳ thi hành trong khu "đặc quyền" ra quyết nghị bắt rồi đem an trí cấm lưu trú nói trong Điều 7 Sắc lệnh số 40 ngày 29-2-1946 tiết thứ hai)

Trước khi ra quyết nghị, Uỷ ban kháng chiến khu hỏi ý kiến lên viên Giám đốc tư pháp trong khu.

Điều thứ 4:

a) Nay tạm bãi bỏ hai Hội đồng ấn định trong Điều (?) và Điều 10 khoản cuối Sắc lệnh số 40.

b) Điều 9 Sắc lệnh số 40 sẽ đổi như sau đây:

"Khi nào cấp bách đặc biệt, chủ tịch Uỷ ban kháng chiến trên các tỉnh được phép tạm bắt giữ người xét ra lời nói hay việc làm nguy hại cho việc trị an hay kháng chiến, nhưng phải báo tin lập tức ngay trong ngày, tạm bắt giữ ấy cho Uỷ ban kháng chiến khu.

Trong hạn 15 hôm là cùng, hồ sơ phải đề về Uỷ ban kháng chiến khu và trong hạn 30 ngày, Uỷ ban kháng chiến khu phải xét hồ sơ và ra lệnh hoặc tha hoặc giam".

Điều thứ 5: Cứ 6 tháng một kỳ, Uỷ ban kháng chiến khu sẽ họp viên Giám đốc tư pháp trong khu để xét lại tất cả các quyết nghị an trí hay cấm lưu trú mà Uỷ ban đã ra.

Điều thứ 6: Các điều trong Sắc lệnh số 40 mà không bị sửa đổi cũng là không trái với nguyên tắc Sắc lệnh này vẫn được thi hành.

Điều thứ 7: Sắc lệnh này được thi hành ngay cả đối với những bị can bị giam trước ngày ký Sắc lệnh này hoặc do mệnh lệnh của Thẩm phán, hoặc do nghị quyết của Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh theo Điều 9 Sắc lệnh số 40, ra sau ngày 20-11-1946 ,mà chưa được Chủ tịch Uỷ ban hành chính kỳ ra nghị định hoặc bắt an trí hoặc tha.

Những việc kháng cáo trước đây lên Hội đồng phúc thẩm sẽ giao, tuỳ theo mơi mà người kháng cáo bị bắt hay bị án trí, cho Uỷ ban kháng chiến khu xét lại theo Điều thứ 4 trên đây.

Điều thứ 8: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

Chú thích

1- Trước đây, Điều 9 Sắc lệnh số 40 giao quyền tạm bắt giam cho Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh; nay để hợp với sự tổ chức mới và để duy nhất quyền bắt giam, nên Sắc lệnh trên đây, trong Điều 4 khoản b, giao quyền tạm bắt giam đó cho Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến tỉnh. Từ nay, Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh không có quyền ra lệnh tạm giữ những người xét ra lời nói hay việc làm có nguy hại cho việc trị an hay kháng chiến.

2- Sắc lệnh này chỉ thi hành đối với những việc tạm bắt giữ sau ngày 20-11-1946, ngày mà cuộc chiến tranh bùng nổ ra ở Hải Phòng, Lạng Sơn, vì sau ngày ấy, tất nhiên đã xảy ra những việc bắt tạm giam mà vị sự giao thông khó khăn tất có thể, Chủ tịch Uỷ ban hành chính kỳ chưa kịp ra nghị định an trí theo Điều 9 Sắc lệnh số 40 khoản cuối; Còn như các việc bắt giam trước ngày 20-11-1946 tất là đã phải làm tiếp theo thủ tục cùng thời hạn ấn định trong Điều 9 Sắc lệnh số 40.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 11/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 11/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/1947
Ngày hiệu lực 14/02/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 11/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 11/SL sửa đổi Sắc lệnh 40 bảo vệ tự do cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 11/SL sửa đổi Sắc lệnh 40 bảo vệ tự do cá nhân
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 11/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 30/01/1947
Ngày hiệu lực 14/02/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 30/01/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/02/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực