Sắc lệnh 12/SL

Sắc lệnh số 12/SL về việc ấn định chế độ kiểm duyệt báo chí và các ấn loát phẩm do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 12 NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 1 ngày 20-12-1946 tổ chức các uỷ ban bảo vệ,

Chiểu Sắc lệnh số 41 ngày 29-3-1946 ấn định chế độ báo chí,

Chiểu Sắc lệnh số 159 ngày 20-8-1946 ấn định chế độ ấn loát phẩm,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các báo chí và sách chỉ được in và phát hành sau khi được Sở Kiểm duyệt Kỳ cho phép.

Song đối với các báo chí Sở Kiểm duyệt Kỳ sẽ cử ở các tỉnh nơi phát hành, nhân viên phụ trách việc kiểm duyệt.

Điều thứ 2

Các ấn loát phẩm khác theo định nghĩa của Sắc lệnh số 159 ngày 20 tháng 8 năm 1946 kể trên, sẽ do Uỷ ban kháng chiến khu kiểm duyệt.

Uỷ ban kháng chiến khu sẽ cử nhân viên phụ trách việc kiểm duyệt ở các tỉnh nơi phát hành.

Điều thứ 3

Những ấn loát phẩm đã được Uỷ ban kháng chiến khu cho phép in, có thể lưu hành ở các khu khác.

Điều thứ 4

Nếu Uỷ ban kháng chiến khu không cho phép in, tác giả hoặc người in có thể đệ đơn kháng cáo lên Sở Kiểm duyệt Kỳ. Sở Kiểm duyệt Kỳ sẽ quyết định chung thẩm.

Điều thứ 5

Uỷ ban kháng chiến khu có quyền ra lệnh tịch thu các ấn loát phẩm phát hành tuy không được phép.

Điều thứ 6

Các điều khoản trái với Sắc lệnh này đều tạm hoãn thi hành.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 12/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 12/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/02/1947
Ngày hiệu lực 18/02/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 12/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 12/SL ấn định chế độ kiểm duyệt báo chí ấn loát phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 12/SL ấn định chế độ kiểm duyệt báo chí ấn loát phẩm
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 12/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 03/02/1947
Ngày hiệu lực 18/02/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 03/02/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/02/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực