Sắc lệnh 47

Sắc lệnh số 47 về việc giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 47 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chiểu theo lời tuyên bố của Chính phủ lâm thời ngày 2 tháng 9 năm 1945 huỷ bỏ tất cả các hiệp ước giữa nước Việt Nam và nước Pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận ngày 4-10-1945;

SẮC:

Chương thứ 1

NGUYÊN TẮC

Điều thứ 1: Cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn cõi nước Việt Nam, các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung và Nam bộ vẫn tạm thời giữ nguyên như cũ, nếu những luật lệ ấy không trái với những điều thay đổi ấn định trong sắc lệnh này.

Từ nay đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất nói trên, những điều sửa đổi cần kíp sẽ do sắc lệnh ban bố sau.

Chương thứ 2

LUẬT HỘ

Điều thứ 2: Bộ Dân luật ban bố tại Bắc bộ do nghị định của nguyên Thống sứ Bắc kỳ ngày 30 tháng 3 năm 1931 và nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày 1 tháng 4 năm 1931, cùng những nghị định và Dụ sửa đổi bộ Dân luật ấy sẽ thi hành trong toàn cõi Bắc bộ kể cả Hà Nội và Hải Phòng.

Điều thứ 3: Bộ Dân luật ban bố tại Trung bộ do những Dụ ngày 13 tháng 7 năm 1936, 8 tháng 1 năm 1938, 28 tháng 9 năm 1939, và những Dụ sửa đổi Bộ dân luật ấy, sẽ thi hành trong toàn cõi Trung bộ kể cả Đà Nẵng.

Điều thứ 4: Tại Nam bộ các luật hộ vẫn giữ nguyên như cũ.

Điều thứ 5: Trái với điều thứ 2 và 3, các sắc lệnh ngày 21 tháng 7 năm 1925, 23 tháng 11 năm 1926, 29 tháng 3 năm 1939 và Dụ ngày 22 tháng 11 năm 1940 vẫn thi hành ở những nơi nào mà việc quản thủ bảo thủ điền thổ đã tổ chức rồi.

Chương thứ 3

LUẬT THƯƠNG MẠI

Điều thứ 6: Điều thứ 114 sắc lệnh ngày 16 tháng 2 năm 1921 vẫn thi hành ở Bắc bộ và Nam bộ.

Điều thứ 7: Bộ Thương luật ban bố tại Trung bộ do Dụ ngày 12 tháng 6 năm 1942 sẽ thi hành trong toàn cõi Trung bộ kể cả Đà Nẵng.

Chương thứ 4

LUẬT HÌNH

Điều thứ 8: Bộ "Luật Hình An Nam" ban bố tại Bắc bộ do Dụ ngày 25 tháng 8 năm 1921 và nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày 2 tháng 12 năm 1921 cùng những Dụ và nghị định sửa đổi bộ luật ấy sẽ thi hành trong toàn cõi Bắc bộ kể cả Hà Nội và Hải Phòng.

Điều thứ 9: Bộ "Hoàng Việt Hình Luật" ban bố tại Trung bộ do Dụ ngày 3 tháng 7 năm 1933 và nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày 4 tháng 7 năm 1933 cũng những Dụ và nghị định sửa đổi Bộ luật ấy sẽ thi hành trong toàn cõi Trung bộ kể cả Đà Nẵng.

Điều thứ 10: Bộ hình luật pháp tu chỉnh do sắc lệnh ngày 31 tháng 12 năm 1912 cùng những sắc lệnh sửa đổi sắc lệnh ấy vẫn thi hành ở Nam bộ.

Chương thứ 5

TỐ TỤNG THỦ TỤC

Điều thứ 11: Trước các toà án ở Nam bộ và ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng sẽ áp dụng thủ tục ấn định trong nghị định ngày 16 tháng 3 năm 1910 của nguyên Toàn quyền Đông Dương và những nghị định sửa đổi nghị định ấy. Bộ luật dân sự tố tụng thủ tục Pháp (Code de Procédure civile franổaise) không thi hành nữa.

Chương thứ 6

KHOẢN CHUNG

Điều thứ 12: Những điều khoản trong các luật lệ cũ được tạm giữ lại do sắc luật này, chỉ thi hành khi nào không trái với nền độc lập của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cộng hoà.

Điều thứ 13: Các điều luật ban bố sẽ đăng vào Công báo và thi hành:

Ở các thị xã, hai ngày sau khi toà thị-chính nhận được số Công báo có đăng những điều luật ấy;

Ở các tỉnh, ba ngày sau khi nhà chức trách tỉnh lỵ nhận được số Công báo nói trên.

Điều thứ 14: Trong những trường hợp khẩn cấp, những điều luật có thể thi hành ngay trước khi đăng vào Công Báo.

Gặp những trường hợp ấy, Chính phủ sẽ dùng cách nào nhanh chóng nhất (điện tín, hoả bài, v.v...) để gửi sắc-văn đến các Uỷ ban Bắc, Trung và Nam bộ.

Sau khi tiếp được sắc-văn, các Uỷ ban nói trên phải lập tức chuyển cho các Uỷ ban địa phương (tỉnh và thành phố) để thi hành ngay sau khi đã niêm yết cho nhân dân đều biết.

Điều thứ 15: Sắc lệnh này sẽ công bố và thi hành theo thủ tục khẩn cấp đã định ở Điều thứ 14.

Điều thứ 16: Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 47
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 47
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/1945
Ngày hiệu lực 25/10/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 47

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh số 47 giữ tạm thời luật lệ hiện hành Bắc, Trung, Nam bộ ban hành những bộ luật pháp duy nhất toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh số 47 giữ tạm thời luật lệ hiện hành Bắc, Trung, Nam bộ ban hành những bộ luật pháp duy nhất toàn quốc
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 47
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/10/1945
Ngày hiệu lực 25/10/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất