Thông báo 1401/TB-BNN-VP

Thông báo 1401/TB-BNN-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn TB 1401/TB-BNN-VP ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu quản lý chất lượng vật tư NN ATTP 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 3 NĂM 2014

Ngày 05 tháng 3 năm 2014, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01,2, kế hoạch trọng tâm tháng 3 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã kết luận như sau:

Trong tháng 01,2 các đơn vị đã triển khai cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao tại TBKL số 271/TB-BNN-VP các Cục chuyên ngành và địa phương đã triển khai, phối hợp tốt công tác thanh, kiểm tra ATTP nhân dịp Tết Dương Lịch và Nguyên đán 2014; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như việc xử lý các cơ sở vi phạm sau thanh tra còn lúng túng, tình hình các địa phương thực hiện Thông tư 14 trong tháng 01, 02 còn ít, nhất là kiểm tra định kỳ và tái kiểm tra. Trong tháng 03, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản 2014, Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL 2014 và Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 2014 của Bộ; phân công cụ thể nhiệm vụ, thời hạn cho các đơn vị, cá nhân, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai để hoàn thành đúng hạn. Lưu ý trong quá trình xây dựng các văn bản QPPL cần tổ chức đoàn khảo sát đến một số địa phương để lấy ý kiến trực tiếp nhằm đảm bảo tính thực tiễn, khách quan của quy định.

- Vụ KHCN&MT rà soát lại Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật năm 2014, đề xuất tập trung xây dựng những tiêu chuẩn, QCKT cần thiết phải ban hành trong năm 2014 theo yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội để phục vụ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đề xuất giãn tiến độ đối với những TC, QCKT có thể chuyển sang năm 2015 để đảm bảo tính khả thi và chất lượng văn bản; báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Quốc hội, Chính phủ.

- Vụ Tài chính phối hợp với Vụ KHCN&MT, Vụ Kế hoạch khẩn trương phân bổ kinh phí xây dựng TC, QCKT, các chương trình, dự án trong tháng 3/2014 để các đơn vị sớm có kinh phí triển khai thực hiện.

- Vụ Pháp chế đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các Tổng Cục, Cục chuyên ngành nghiên cứu và sớm ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản đảm bảo vệ sinh ATTP như chính sách phát triển rau an toàn, quản lý chất lượng sản phẩm theo chuỗi.

2. Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật:

Các Tổng Cục, Cục tiếp tục phối hợp với các phương tiện thông tin truyền thông để tuyên truyền sử dụng các sản phẩm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, công bố rộng rãi các cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm cho người dân biết, sử dụng.

3. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

- Cục Quản lý CL NLTS phối hợp với các Tổng cục, Cục sửa đổi biểu mẫu kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản, trình Bộ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai tích cực Thông tư 14, tập trung trong quý 2 năm 2014 tổ chức kiểm tra hết những cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại lần đầu; trong quý 3, 4 kiểm tra đánh giá định kỳ và tái kiểm tra cơ sở xếp loại C.

- Các Tổng Cục, Cục nghiên cứu, đề xuất biện pháp, quy định kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản nhỏ lẻ không thuộc phạm vi Thông tư 14.

- Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp với các Tổng Cục, Cục tăng cường tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các cán bộ địa phương, nhất là cán bộ tuyến huyện, xã đồng thời rà soát lại kế hoạch thanh, kiểm tra của Bộ và các đơn vị để tránh kiểm tra cùng một cơ sở nhiều lần.

- Cục Thú y phối hợp với Cục Chăn nuôi kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn, đặc biệt tại các địa phương bị dịch bệnh hoặc có sản lượng chăn nuôi nhiều, công bố trong phạm vi cả nước để người dân yên tâm sử dụng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

- Cục BVTV tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuốc BVTV đặc biệt ở tỉnh Kiên Giang, đồng bằng Sông Cửu Long theo phản ánh của báo chí; phối hợp với Cục Trồng trọt đề xuất biện pháp để hướng dẫn giám sát, kiểm tra người dân sử dụng đúng thuốc BVTV trong trồng lúa và rau màu.

- Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, đề xuất triển khai Nghị định mới về quản lý phân bón; sửa đổi Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN, TY, CB TMNLTS&NM, Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1401/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1401/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1401/TB-BNN-VP

Lược đồ TB 1401/TB-BNN-VP ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu quản lý chất lượng vật tư NN ATTP 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        TB 1401/TB-BNN-VP ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu quản lý chất lượng vật tư NN ATTP 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1401/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc TB 1401/TB-BNN-VP ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu quản lý chất lượng vật tư NN ATTP 2014

           Lịch sử hiệu lực TB 1401/TB-BNN-VP ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu quản lý chất lượng vật tư NN ATTP 2014

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực