Văn bản khác 3266/LN-BHXH-NHCT

Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT năm 2015 về quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT tài khoản tiền gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại VietinBank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3266/LN-BHXH-NHCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

THỎA THUẬN LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM MỞ TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 04/2011/QĐ-TTg quản lý tài chính">134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 và Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 23/6/2010 về việc chuẩn y sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 về việc hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) thống nhất thỏa thuận liên Ngành về việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản của hệ thống BHXH Việt Nam tại hệ thống VietinBank như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thỏa thuận này quy định sự phối hợp giữa hệ thống BHXH Việt Nam và hệ thống VietinBank trong quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank.

2. Tại BHXH Việt Nam

Mở các tài khoản tiền gửi tại Mục I, Phụ lục số 01 để quản lý tiền thu, chi các quỹ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là quỹ BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí chi quản lý bộ máy, các quỹ cơ quan và thực hiện đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHYT.

3. Tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh)

3.1. BHXH tỉnh mở 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại các chi nhánh thuộc hệ thống VietinBank trên địa bàn (Khoản 1, 2, Mục II Phụ lục số 01 đính kèm thỏa thuận này) để quản lý và sử dụng:

- Tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank trên địa bàn. Riêng đối với 32 tỉnh, từ thành phố Đà Nẵng trở vào còn quản lý và sử dụng tiền thu BHXH, BHYT; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; số tiền lãi chuyển từ tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước;

- Tiền lãi từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, của BHXH huyện.

3.2. Tại BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện)

Mở 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại các chi nhánh thuộc hệ thống VietinBank trên địa bàn (Khoản 1, 2, Mục III, Phụ lục số 01 đính kèm thỏa thuận này) để quản lý và sử dụng: Tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank trên địa bàn; lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do chi nhánh VietinBank trả.

4. Cơ quan BHXH thực hiện mở, sử dụng tài khoản và chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát của chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank và những quy định tại thỏa thuận này.

5. Chi nhánh VietinBank có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện việc chuyển tiền giữa BHXH huyện và BHXH tỉnh, giữa BHXH tỉnh và BHXH Việt Nam, thực hiện các lệnh thanh toán theo quy định tại thỏa thuận này.

6. Định kỳ hàng ngày, tháng, năm, cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận số liệu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong phạm vi mở và sử dụng tài khoản theo quy định.

7. Chi nhánh VietinBank cung ứng các dịch vụ của mình cho cơ quan BHXH trên cơ sở thỏa thuận này và ký kết các hợp đồng căn cứ vào nhu cầu sử dụng, khả năng cung ứng dịch vụ của mỗi bên và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, của VietinBank và pháp luật.

8. Những nội dung khác ngoài phạm vi quy định tại thỏa thuận này, cơ quan BHXH và hệ thống VietinBank thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, của BHXH Việt Nam và của VietinBank.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Mở và sử dụng tài khoản

1. Yêu cầu quản lý tài khoản

a) Số (ký hiệu) tài khoản phải dễ nhận biết, dễ tra cứu.

b) Các chi nhánh VietinBank thực hiện mở tài khoản cho các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam theo đúng quy định; đảm bảo thống nhất, đúng số lượng, tên tài khoản của từng đơn vị theo Phụ lục số 01 đính kèm thỏa thuận này.

c) Số của mỗi tài khoản tiền gửi của các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank là duy nhất. Trường hợp cơ quan BHXH thay đổi nơi mở tài khoản, thì số tài khoản chỉ thay đổi mã nội bộ chi nhánh VietinBank nơi đơn vị mở tài khoản đã được chỉ định.

d) VietinBank dự trữ đủ kho số tài khoản theo cấu trúc đã thống nhất cho hệ thống BHXH Việt Nam trong trường hợp hệ thống BHXH Việt Nam phát sinh thêm đơn vị, thêm tài khoản. Cụ thể:

Khi nhận được văn bản đề nghị mở tài khoản của các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, chi nhánh VietinBank báo cáo VietinBank. VietinBank phối hợp với BHXH Việt Nam để thống nhất cấp số tài khoản trong kho số tài khoản dự trữ cho phù hợp với yêu cầu quản lý của hai bên.

2. Cấu trúc của tài khoản

Số hiệu tài khoản tiền gửi của các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam mở tại các chi nhánh thuộc hệ thống VietinBank có cấu trúc như sau:

9xxyyzzzzzzzzA-z

Trong đó

9: Là ký tự số để nhận dạng đối với các tài khoản dùng riêng cho các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank;

xx: Là 02 ký tự số thể hiện mã của tỉnh;

yy: Là 02 ký tự số thể hiện mã của BHXH huyện, văn phòng BHXH tỉnh;

z: Là các ký tự số chạy ngẫu nhiên do hệ thống tự sinh;

A: Là 01 ký tự số dùng để thể hiện/nhận biết mã loại các tài khoản, trong đó:

+ Tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh có ký tự A là 5;

+ Tài khoản “Đầu tư tự động” của BHXH Việt Nam có ký tự A là 8;

+ Tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam có ký tự A là 9.

3. Số lượng, nội dung tài khoản tiền gửi

3.1. Đối với BHXH Việt Nam

a) Tài khoản “Tiền gửi thanh toán”

BHXH Việt Nam mở 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thanh toán” tại VietinBank chi nhánh Hà Nội. Tài khoản này do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (hoặc người được ủy quyền) làm chủ tài khoản, cụ thể:

- Nội dung tài khoản “Tiền gửi thanh toán”: Tài khoản này dùng để phản ánh thu, chi BHXH, BHYT, các loại kinh phí (nếu có) và tình hình thực hiện hoạt động đầu tư tăng trưởng các quỹ bảo hiểm.

- Bên Có phản ánh:

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; lãi tiền gửi của tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do BHXH tỉnh chuyển về;

+ Số tiền chuyển về từ tài khoản “Đầu tư tự động”;

+ Các khoản kinh phí hợp pháp khác.

+ Số tiền lãi từ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam do chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản trả;

- Bên Nợ phản ánh

+ Số tiền chuyển sang tài khoản “Đầu tư tự động”;

+ Số tiền chuyển theo lệnh của Chủ tài khoản.

- Số dư: Tài khoản này có số dư bên Có, phản ánh số tiền của BHXH Việt Nam còn dư chưa sử dụng.

b) Tài khoản “Đầu tư tự động”

BHXH Việt Nam và VietinBank thống nhất việc cung cấp sản phẩm phù hợp của VietinBank, quy định của Ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ. Sản phẩm cụ thể sẽ được thỏa thuận tại hợp đồng riêng.

3.2. Đối với BHXH tỉnh

BHXH tỉnh mở 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại 01 (một) chi nhánh VietinBank trên địa bàn.

- Nội dung tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

Tài khoản này phản ánh: Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank do BHXH tỉnh trực tiếp quản lý thu theo phân cấp, do BHXH huyện chuyển về từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” và số tiền lãi do chi nhánh VietinBank trả. Riêng đối với BHXH 32 tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào còn phản ánh số tiền thu BHXH, BHYT; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; số tiền lãi từ tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước chuyển về; số tiền chuyển nộp về BHXH Việt Nam.

- Bên Có phản ánh:

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp thu chuyển nộp theo quy định. Riêng đối với BHXH 32 tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào còn phản ánh số tiền thu BHXH, BHYT; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; số tiền lãi từ tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước chuyển về.

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank do BHXH huyện quản lý theo phân cấp thu; tiền lãi từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chuyển về;

+ Số tiền lãi nhận được từ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh do chi nhánh VietinBank trả.

- Bên Nợ phản ánh:

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; số tiền lãi do Kho bạc Nhà nước và chi nhánh VietinBank trả chuyển về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam;

+ Thoái trả lại tiền cho đơn vị trong các trường hợp: Đơn vị nộp thừa, chuyển nhầm vào tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại hệ thống VietinBank; đơn vị chuyển địa bàn thay đổi nơi đăng ký tham gia BHXH, giải thể, phá sản (Hồ sơ kèm theo Ủy nhiệm chi chuyển tiền là văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh);

+ Chuyển về một tài khoản khác khi có lệnh bằng văn bản của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Số dư: Tài khoản này có số dư bên Có, phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT và tiền lãi chưa chuyển về BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh không được sử dụng số tiền trên tài khoản này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài các nội dung nêu trên.

3.3. Đối với BHXH huyện

BHXH huyện mở 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại 01 (một) chi nhánh VietinBank trên địa bàn.

- Nội dung tài khoản: Tài khoản này phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp; số tiền lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do chi nhánh VietinBank trả; số tiền chuyển nộp về BHXH tỉnh.

- Bên Có phản ánh:

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank;

+ Số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH, lãi chậm đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp

+ Số tiền lãi nhận được từ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” do chi nhánh VietinBank trả.

- Bên Nợ phản ánh:

+ Số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT; số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH; lãi chậm đóng BHXH, BHYT; lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chuyển về BHXH tỉnh.

+ Thoái trả lại tiền cho đơn vị trong các trường hợp: Đơn vị nộp thừa, chuyển nhầm vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện mở tại hệ thống VietinBank; đơn vị chuyển địa bàn, thay đổi nơi đăng ký tham gia BHXH giải thể, phá sản (Hồ sơ kèm theo Ủy nhiệm chi chuyển tiền là văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh).

- Số dư: Tài khoản này có số dư bên Có, phản ánh số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, số tiền trích truy nộp, số tiền phạt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp, lãi tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chưa chuyển về BHXH tỉnh.

BHXH huyện không được sử dụng số tiền trên tài khoản này vào bất cứ mục đích nào khác ngoài các nội dung nêu trên.

II. Chứng từ giao dịch với VietinBank

1. Chứng từ giao dịch phải được lập đúng mẫu theo quy định của ngân hàng, rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu, có đầy đủ dấu, chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng của cơ quan BHXH; ủy nhiệm chi phải được ký bằng mực màu xanh. Các nội dung ghi trên chứng từ theo đúng quy định của Luật Kế toán.

2. Chứng từ phải được lập đủ số liên theo quy định, nội dung các liên phải giống nhau.

3. Ủy nhiệm chi chuyển tiền phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin và phải được chủ tài khoản (hoặc người được ủy quyền của chủ tài khoản), kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền của kế toán trưởng) kiểm tra, ký duyệt mới chuyển sang ngân hàng để thanh toán.

Trường hợp cơ quan BHXH sử dụng dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến của ngân hàng thì phải được ngân hàng cấp chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký số. Khi chuyển lệnh thanh toán sang chi nhánh ngân hàng để thực hiện giao dịch phải có đầy đủ 03 chữ ký điện tử của người lập lệnh, người kiểm soát và người phê duyệt (chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền của chủ tài khoản).

4. Khi lập ủy nhiệm chi chuyển tiền phải lập “Bảng kê chuyển tiền” có đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng theo mẫu số 01/LN-BHXH-VietinBank quy định tại Phụ Lục số 02 thỏa thuận này, gửi cùng với ủy nhiệm chi để chi nhánh VietinBank xác nhận đơn vị nhận tiền, số ủy nhiệm chi, số liên, số tiền và nội dung thanh toán.

5. Các giao dịch phát sinh trên tài khoản của cơ quan BHXH chi nhánh VietinBank đều phải báo Có, báo Nợ ngay trong ngày kèm theo sổ phụ của các giao dịch phát sinh trong ngày. Trường hợp sử dụng dịch vụ kết nối thanh toán trực tuyến thì ngân hàng chuyển cho cơ quan BHXH một liên chứng từ (báo Nợ, báo Có) kèm theo sổ phụ đã được ngân hàng hạch toán vào tài khoản của cơ quan BHXH.

6. Chi nhánh VietinBank phải phản ánh đúng, đầy đủ, trung thực trên báo Có, báo Nợ toàn bộ nội dung ghi trên chứng từ gốc.

III. Các điều kiện rút tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH các cấp mở tại hệ thống VietinBank

1. Đối với tài khoản do BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại chi nhánh VietinBank

a) Số tiền trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện được chi nhánh VietinBank chuyển tự động theo quy định tại Mục VI, Chương II thỏa thuận này.

b) BHXH tỉnh, BHXH huyện chỉ được chuyển khoản thực hiện thoái thu theo quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh và chuyển tiền về một tài khoản khác khi có lệnh của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trong phạm vi số dư Có trên tài khoản của đơn vị.

c) Thực hiện đúng nội dung sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện theo quy định tại Mục I, Chương II thỏa thuận này.

d) Chứng từ giao dịch phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Mục II Chương II thỏa thuận này.

2. Đối với tài khoản do BHXH Việt Nam mở tại VietinBank chi nhánh Hà Nội

Ngoài các điều kiện quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 1, Mục III, Chương II, VietinBank chi nhánh Hà Nội chỉ được thực hiện lệnh chuyển tiền của BHXH Việt Nam khi các đơn vị nhận tiền đã được BHXH Việt Nam đăng ký số tài khoản, nơi mở tài khoản bằng văn bản với ngân hàng và trong phạm vi số dư Có trên tài khoản.

IV. Trả lãi các tài khoản tiền gửi

1. Số dư Có trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện và tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam mở tại các chi nhánh VietinBank được trả lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, của VietinBank trong từng thời kỳ. Cụ thể: Trường hợp Ngân hàng Nhà nước ấn định một mức lãi suất không kỳ hạn áp dụng chung cho tất cả các hệ thống ngân hàng thì mức lãi suất thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước quy định khung lãi suất không kỳ hạn thì BHXH Việt Nam và VietinBank thỏa thuận mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thực hiện trong từng thời kỳ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Khi có sự thay đổi về mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, chi nhánh VietinBank có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan BHXH có tài khoản mở tại chi nhánh sự thay đổi này trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp sau 10 ngày, hai bên không thỏa thuận mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thì BHXH Việt Nam sẽ tự đề nghị mức lãi suất áp dụng thống nhất trong toàn ngành theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Số dư Có trên tài khoản “Đầu tư tự động” của BHXH Việt Nam được trả lãi theo hợp đồng giữa BHXH Việt Nam và các chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản.

3. Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng, được tính theo phương pháp tích số. Số dư tính lãi là số dư cuối ngày của tất cả các ngày trong tháng. Tiền lãi được trả vào tài khoản có số dư tính lãi.

Chi nhánh VietinBank lập bảng kê tính lãi cho từng tài khoản tiền gửi trả cho cơ quan BHXH cùng với sổ phụ.

V. Phí chuyển tiền

1. VietinBank áp dụng mức phí ưu đãi bằng 35% của khung biểu phí từng thời kỳ và có văn bản áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống đối với BHXH Việt Nam.

Riêng giao dịch chuyển tiền qua lại giữa tài khoản “Tiền gửi thanh toán” và tài khoản “Đầu tư tự động” không thực hiện thu phí chuyển tiền.

2. Khi có thay đổi về biểu phí, các chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản tiền gửi có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH về sự thay đổi này.

3. Phí được tính cho từng món và được thanh toán đinh kỳ hàng tháng (vào đầu tháng sau). Cuối mỗi tháng chi nhánh VietinBank lập “Bảng kê tính phí chuyển tiền” trong tháng gửi cơ quan BHXH có tài khoản mở tại chi nhánh. Nhận được “Bảng kê tính phí chuyển tiền”, cơ quan BHXH chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi chi quản lý bộ máy” của mình mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để chuyển trả cho chi nhánh VietinBank vào đầu tháng sau. Chi nhánh VietinBank không tự khấu trừ số tiền trên tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH để thu phí chuyển tiền.

Đối với BHXH Việt Nam: Cuối mỗi tháng, chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản lập “Bảng kê tính phí chuyển tiền” trong tháng gửi BHXH Việt Nam. Văn phòng thuộc BHXH Việt Nam chuyển trả phí chuyển tiền cho chi nhánh VietinBank vào đầu tháng sau. Chi nhánh VietinBank không được tự ý khấu trừ số tiền trên tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam để thu phí chuyển tiền.

VI. Quy định về chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của BHXH cấp dưới về tài khoản tiền gửi của BHXH cấp trên

1. Quy định chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh

a) Khi số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện đến cuối các ngày làm việc đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh VietinBank tự động chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh (sau khi để lại số dư là 01 triệu đồng). Tại thời điểm ký thỏa thuận này định mức số dư đối với tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện là 100 triệu đồng.

b) VietinBank được tự động chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh theo quy định tại Điểm a, Khoản này mà không cần có lệnh chuyển tiền của Chủ tài khoản.

2. Quy định chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam mở tại các chi nhánh VietinBank

a) Khi số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh đến cuối các ngày làm việc đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh VietinBank tự động chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam mở tại VietinBank chi nhánh Hà Nội (sau khi để lại số dư là 01 triệu đồng). Tại thời điểm ký thỏa thuận này, định mức số dư đối với tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh là 1.000 triệu đồng.

b) VietinBank được tự động chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam theo quy định tại Điểm a, Khoản này mà không cần có lệnh chuyển tiền của Chủ tài khoản.

3. Khi có sự thay đổi về định mức số dư, BHXH Việt Nam có thông báo gửi VietinBank, VietinBank có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống.

4. VietinBank cài đặt trong toàn hệ thống chương trình chuyển tiền tự động một chiều từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam vào cuối giờ các ngày làm việc theo định mức số dư quy định tại Khoản 1,2, Mục VI, Chương II theo nguyên tắc chuyển tiền tự động từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh trước khi chuyển tiền tự động từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam và chuyển tối đa 01 (một) ngày 01 (một) lần. VietinBank không được thực hiện cài đặt tự động chuyển tiền đi đối với tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam mở tại VietinBank chi nhánh Hà Nội (trừ trường hợp tự động chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi thanh toán” sang tài khoản “Đầu tư tự động”).

5. Trường hợp số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tuần, của tháng không đạt định mức số dư theo thông báo của BHXH Việt Nam thì chi nhánh VietinBank thực hiện chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam (sau khi để lại số dư là 01 triệu đồng).

Riêng các ngày 30 và 31 tháng 12 hàng năm, VietinBank thực hiện chuyển tiền nhiều lần trong ngày, khi số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện đạt định mức số dư quy định tại Khoản 1,2, Mục VI, Chương II đến cuối ngày chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp trên (sau khi để lại số dư là 01 triệu đồng).

6. Tiền chuyển từ tài khoản “Tiền gửi thanh toán” sang tài khoản “Đầu tư tự động” của BHXH Việt Nam thực hiện theo hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ đầu tư tự động.

VII. Các dịch vụ khác

1. Các dịch vụ như chi trả chế độ BHXH qua tài khoản, dịch vụ thanh toán trực tuyến: Cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank thực hiện trên cơ sở ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận theo quy định của VietinBank và của pháp luật.

Cơ quan BHXH sử dụng dịch vụ vấn tin của chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản để tiếp nhận thông tin về các giao dịch chuyển tiền trên tài khoản tiền gửi của đơn vị mình (không sử dụng dịch vụ SMS Banking). Tùy điều kiện của từng địa phương mà có những thỏa thuận riêng trong hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến với chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản.

2. Để đáp ứng tốt việc quản lý số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện, BHXH tỉnh theo quy định tại thỏa thuận này, BHXH Việt Nam thực hiện truy cập, xem số dư và sao kê sổ phụ của cơ quan BHXH trên toàn quốc bằng chương trình thanh toán giao dịch trực tuyến do VietinBank cung cấp. Hai bên có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp thực hiện việc kết nối mạng và theo dõi.

3. Đối với dịch vụ vận chuyển tiền bằng xe chuyên dùng đến các đại lý chi trả BHXH, chi nhánh VietinBank căn cứ vào điều kiện, khả năng thực tế của đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ cho cơ quan BHXH để đảm bảo an toàn tiền mặt.

4. Đối với dịch vụ khác như chi trả chế độ BHXH hàng tháng cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM), VietinBank thực hiện cơ chế ưu đãi đối với đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH (phát hành dòng thẻ ATM riêng, ưu đãi phí phát hành thẻ, phí thường niên, phí giao dịch và các chế độ ưu đãi khuyến mãi khác theo từng thời kỳ, từng chương trình của VietinBank).

5. Các dịch vụ ngân hàng khác: Thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên.

VIII. Trách nhiệm quản lý, sử dụng và kiểm soát tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank

1. Đối với hệ thống BHXH Việt Nam

a) Phải thực hiện đầy đủ mọi thủ tục mở tài khoản, giao dịch, chuyển tiền đối với các tài khoản tiền gửi của mình và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đơn vị mở tài khoản theo quy định hiện hành của VietinBank.

b) Không được sử dụng tiền trên tài khoản tiền gửi mở tại hệ thống VietinBank trái với các nội dung quy định về việc quản lý, sử dụng các tài khoản tiền gửi tại Mục I, Chương II thỏa thuận này.

c) Chủ tài khoản BHXH tỉnh, BHXH huyện phải đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu số dư, thanh toán giao dịch trực tuyến để tiếp nhận thông tin về số dư, các giao dịch chuyển tiền trên tài khoản tiền gửi của đơn vị mình.

d) Chịu trách nhiệm về các nội dung thanh toán theo định lượng và sự chính xác của nội dung thanh toán ghi trên các lệnh thu, lệnh chi tiền, chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp do lỗi của cơ quan BHXH.

e) Chịu trách nhiệm đối chiếu các lệnh giao dịch trong ngày giữa chứng từ gốc và sổ phụ do ngân hàng trả; giữa chứng từ gốc do BHXH các cấp lập với báo Nợ, báo Có của ngân hàng. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, đối chiếu số liệu theo đúng quy định tại Mục IX, Chương II thỏa thuận này.

g) BHXH tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời tên, mã BHXH huyện cho chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản.

2. Đối với hệ thống VietinBank

a) Hướng dẫn cơ quan BHXH thủ tục mở tài khoản, quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi theo quy định tại Mục I, Chương II thỏa thuận này.

b) Tự động thực hiện chuyển tiền từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Mục VI, Chương II thỏa thuận này. Chi nhánh VietinBank không được chuyển tiền thu BHXH sang tài khoản khác với các tài khoản đã được quy định tại thỏa thuận này.

c) Cung cấp và hướng dẫn BHXH các cấp sử dụng các dịch vụ của ngân hàng theo quy định tại Mục VII, Chương II thỏa thuận này để phục vụ công tác quản lý tiền gửi và nhiệm vụ của ngành BHXH.

d) Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản tiền gửi của BHXH theo đúng nội dung quy định. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và theo mẫu biểu, thời gian quy định tại Mục IX, Chương II thỏa thuận này.

e) Trong quá trình thực hiện giao dịch, chi nhánh VietinBank có trách nhiệm kiểm soát các lệnh chuyển tiền của BHXH theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank và các quy định của thỏa thuận này. Chi nhánh VietinBank có quyền từ chối thanh toán khi chứng từ giao dịch của cơ quan BHXH không đảm bảo các điều kiện quy định tại Mục II và Mục III, Chương II thỏa thuận này, kịp thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân cho BHXH các cấp.

f) Cung cấp cho BHXH Việt Nam (bản sao) hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của VietinBank với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các quy định hiện hành.

g) Khi phát sinh sai sót do cá nhân, tổ chức chuyển nhầm tiền vào tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH, chi nhánh VietinBank phải xử lý, điều chỉnh sai sót ngay trong ngày làm việc. Nếu đã báo Có, báo Nợ vào tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH, chi nhánh VietinBank phải thông báo cho cơ quan BHXH biết để phối hợp thực hiện và xử lý ngay trong ngày khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH, chi nhánh VietinBank không tự ý thực hiện khi chưa có lệnh của cơ quan BHXH.

Trường hợp phát sinh sai sót do chi nhánh VietinBank hạch toán sai, chi nhánh VietinBank chủ động điều chỉnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN.

h) Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên và đột xuất.

i) Trường hợp không thực hiện được lệnh chuyển tiền do cơ quan BHXH chuyển sang, chi nhánh VietinBank phải thông báo ngay bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân cho cơ quan BHXH.

k) VietinBank chỉ đạo tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại thỏa thuận này của các chi nhánh để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định hiện hành; đồng thời báo cáo ngay về BHXH Việt Nam và thông báo cho chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản khi phát hiện có vi phạm.

l) Chi nhánh VietinBank phải phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Kho bạc Nhà nước nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản để kịp thời giải quyết những sai sót khi có phát sinh.

m) Bồi hoàn cho cơ quan BHXH về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp do lỗi của VietinBank, cụ thể như sau:

Trường hợp chi nhánh VietinBank chuyển tiền không đúng tên người nhận tiền, số tài khoản do cơ quan BHXH cung cấp; sai với các thông tin ghi trên ủy nhiệm chi (lệnh chuyển tiền) của cơ quan BHXH các cấp; chuyển tiền tự động vào tài khoản khác không phải là tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam thì chi nhánh VietinBank phải chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền đã chuyển sai và lãi phát sinh trong thời gian tiền chuyển sai với mức lãi suất bằng mức lãi suất đầu tư hiện hành BHXH Việt Nam cho các ngân hàng thương mại Nhà nước vay.

Tiền lãi phát sinh

=

Số tiền gốc chuyển sai

x

Mức lãi suất đầu tư hiện hành BHXH Việt Nam cho các ngân hàng thương mại Nhà nước vay

:

360 ngày

x

Số ngày chuyển sai

n) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp nếu do lỗi của VietinBank.

IX. Chế độ thông tin báo cáo và chế độ trách nhiệm

Định kỳ hoặc đột xuất, hệ thống VietinBank và hệ thống BHXH Việt Nam phải lập, xác nhận các loại báo cáo theo mẫu sau:

1. Bảng kê chuyển tiền

Khi phát sinh giao dịch, BHXH tỉnh, BHXH huyện lập 02 (hai) bản “Bảng kê chuyển tiền” theo Mẫu số 01/LN-BHXH-VietinBank Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này cùng ủy nhiệm chi chuyển tiền gửi chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản. Sau khi đã nhận và xử lý các chứng từ ghi trên bảng kê, chi nhánh VietinBank ký xác nhận, đóng dấu: 01 (một) bản giữ lại ngân hàng; 01 (một) bản trả BHXH tỉnh, BHXH huyện nơi mở tài khoản.

2. Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi

Chậm nhất là hai (02) ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản lập 02 (hai) bảng đối chiếu số dư của các tài khoản tiền gửi tháng trước theo Mẫu số 02/LN-BHXH-VietinBank Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này, kế toán và Giám đốc Chi nhánh VietinBank ký, đóng dấu gửi cho cơ quan BHXH; sau khi kiểm soát đúng, cơ quan BHXH đóng dấu xác nhận, gửi lại chi nhánh VietinBank 01 (một) bản và giữ tại đơn vị 01 (một) bản. Bảng đối chiếu số dư của các tài khoản tiền gửi phải được lập theo đúng mẫu, đầy đủ thông tin và không để cách dòng.

3. Báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT (áp dụng cho chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản)

Cuối ngày làm việc chi nhánh VietinBank lập báo cáo thu, nộp BHXH BHYT theo Mẫu số 03a/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này, số tiền các đơn vị nộp BHXH, BHYT vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện để chuyển cho cơ quan BHXH vào đầu giờ của ngày làm việc kế tiếp (qua mail hoặc BHXH tỉnh, BHXH huyện truy cập vào chương trình thanh toán giao dịch trực tuyến do chi nhánh VietinBank cung cấp để xem báo cáo).

Chậm nhất là hai (02) ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT theo mẫu số 03b/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này bằng văn bản gửi BHXH tỉnh, BHXH huyện; sau khi kiểm soát đúng, BHXH tỉnh, BHXH huyện đóng dấu xác nhận, gửi chi nhánh VietinBank 01 (một) bản và giữ tại đơn vị 01 (một) bản để đối chiếu.

4. Báo cáo tổng hợp thu, nộp BHXH, BHYT (áp dụng cho chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản)

- Cuối ngày làm việc chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT theo mẫu số 04a/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này, bao gồm: Số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện; số tiền thu BHXH, BHYT từ tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện chuyển về; số tiền thu BHXH, BHYT từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chuyển về; số tiền thu BHXH, BHYT do BHXH tỉnh trực tiếp thu; số tiền chuyển về BHXH cấp trên; số tiền thoái thu (nếu có). Chi nhánh VietinBank chuyển báo cáo cho BHXH tỉnh vào đầu giờ của ngày làm việc kế tiếp (qua mail hoặc BHXH tỉnh truy cập vào chương trình thanh toán giao dịch trực tuyến do chi nhánh VietinBank cung cấp để xem báo cáo).

- Chậm nhất là hai (02) ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chi nhánh VietinBank lập báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT theo mẫu số 04b/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này gửi BHXH tỉnh; sau khi kiểm soát đúng, BHXH tỉnh đóng dấu xác nhận gửi chi nhánh VietinBank 01 (một) bản và giữ lại 01 (một) bản để đối chiếu.

5. Báo cáo tổng hợp thu, nộp BHXH, BHYT (áp dụng cho chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản)

Cuối ngày làm việc VietinBank chi nhánh Hà Nội lập báo cáo thu nộp BHXH, BHYT theo mẫu số 05a/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này, bao gồm: Số dư trên tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh; số tiền thu BHXH, BHYT từ tài khoản “Tiền gửi chuyên thu” của BHXH tỉnh, BHXH huyện chuyển về; số tiền thu, nộp BHXH, BHYT từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH huyện chuyển về; số tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT do BHXH tỉnh trực tiếp thu; số tiền đã chuyển từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh về tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam. Chi nhánh VietinBank chuyển báo cáo cho BHXH Việt Nam vào đầu giờ của ngày làm việc kế tiếp (qua mail hoặc BHXH Việt Nam truy cập vào chương trình thanh toán giao dịch điện tử do chi nhánh VietinBank cung cấp để xem báo cáo).

Chậm nhất là hai (02) ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, VietinBank chi nhánh Hà Nội lập báo cáo tổng hợp thu, nộp BHXH, BHYT theo mẫu số 05b/LN-BHXH-VietinBank, Phụ lục số 02 đính kèm thỏa thuận này gửi BHXH Việt Nam.

X. Các Phụ lục thỏa thuận

Thỏa thuận này có 03 Phụ lục đính kèm có giá trị pháp lý như bản thỏa thuận bao gồm:

Phụ lục số 01: Danh sách tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank;

Phụ lục số 02: Hệ thống mẫu biểu báo cáo;

Phụ lục số 03: Thỏa thuận trao đổi thông tin giữa BHXH Việt Nam và VietinBank.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thỏa thuận này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015, thay thế Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN ngày 27/02/2012 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank.

2. BHXH Việt Nam, VietinBank có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định tại thỏa thuận này tới các đơn vị trong toàn hệ thống.

3. Trong trường hợp có sự thay đổi về cơ chế thu, chi BHXH và những thay đổi khác từ phía BHXH Việt Nam hay những thay đổi về Quy chế mở, quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi từ phía VietinBank làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung trong văn bản này, BHXH Việt Nam và VietinBank có trách nhiệm thông báo cho nhau để cùng phối hợp, thống nhất hướng giải quyết. Trường hợp không thống nhất được hoặc một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt các thỏa thuận quy định tại văn bản này thì phải thông báo trước cho bên kia tối thiểu là 03 (ba) tháng.

4. Các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam và các đơn vị trong hệ thống VietinBank có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung quy định tại thỏa thuận này, không được ban hành các quy định riêng trái với quy định tại thỏa thuận này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam và VietinBank để xem xét, phối hợp giải quyết.

5. Mọi sửa đổi, bổ sung thỏa thuận này do hai bên BHXH Việt Nam và VietinBank thống nhất bằng văn bản./.

 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Du

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Nguyễn Đình Khương


Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam;
- TGĐ, các PTGĐ BHXH Việt Nam;
- Hội đồng quản trị VietinBank;
- TGĐ, các PTGĐ VietinBank;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các chi nhánh VietinBank;
- Lưu: VT, Ban TC-KT- BHXH (5 bản);
- Lưu: VP, PC, KHTH - VietinBank (5 bản).

 

LN-BHXH-VIETINBANK

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM MỞ TẠI HỆ THỐNG VIETINBANK

I. BHXH VIỆT NAM

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH Việt Nam

Tiền gửi thanh toán

VietinBank Chi nhánh Hà Nội

Số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đầu tư tự động

VietinBank Chi nhánh Hà Nội

Số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

II. BHXH CÁC TỈNH

1. 32 TỈNH TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Số 79 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

2

BHXH tỉnh An Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh An Giang

Số 270 đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3

BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

4

BHXH tỉnh Bạc Liêu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bạc Liêu

Số 01 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu , tỉnh Bạc Liêu

5

BHXH tỉnh Bến Tre

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bến Tre

Số 142 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

6

BHXH tỉnh Bình Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Dương

Số 330 đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

7

BHXH tỉnh Bình Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Định

Số 257 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

8

BHXH tỉnh Bình Phước

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Phước

Số 622 quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

9

BHXH tỉnh Bình Thuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Số 02 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

10

BHXH tỉnh Cà Mau

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cà Mau

Số 94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

11

BHXH thành phố Cần Thơ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cần Thơ

Số 09 Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

12

BHXH thành phố Đà Nẵng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đà Nẵng

Số 172 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

13

BHXH tỉnh Đăk Lăk

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đăk Lăk

Số 35 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

14

BHXH tỉnh Đắc Nông

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đắc Nông

Số 115 Bà Triệu, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

15

BHXH tỉnh Đồng Nai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đồng Nai

Số 77 D Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

16

BHXH tỉnh Đồng Tháp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đồng Tháp

Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

17

BHXH tỉnh Gia Lai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Gia Lai

Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

18

BHXH tỉnh Hậu Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hậu Giang

Đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

19

BHXH tỉnh Khánh Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Khánh Hòa

Số 4 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

20

BHXH tỉnh Kiên Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Kiên Giang

Số D11-5B, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

21

BHXH tỉnh Kon Tum

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Kon Tum

Số 92 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

22

BHXH tỉnh Lâm Đồng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lâm Đồng

Số 01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

23

BHXH tỉnh Long An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Long An

Số 8 Đường Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

24

BHXH tỉnh Phú Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Phú Yên

Số 236 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

25

BHXH tỉnh Ninh Thuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh tỉnh

Số 468 Thống Nhất, thành phố Phan Giang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

26

BHXH tỉnh Quảng Nam

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Nam

Số 22 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

27

BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Ngãi

Số 97 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

28

BHXH tỉnh Sóc Trăng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sóc Trăng

Số 139 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

29

BHXH tỉnh Tây Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tây Ninh

Số 245 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

30

BHXH tỉnh Tiền Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tiền Giang

Số 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

31

BHXH tỉnh Trà Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Trà Vinh

Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

32

BHXH tỉnh Vĩnh Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Vĩnh Long

Số 1C Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

2. 31 TỈNH TỪ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ RA

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH thành phố Hà Nội

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Chương Dương

Số 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2

BHXH tỉnh Bắc Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank Chi nhánh Bắc Giang

Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

3

BHXH tỉnh Bắc Kạn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Kạn

Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4

BHXH tỉnh Bắc Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Ninh

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5

BHXH tỉnh Cao Bằng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cao Bằng

Số 64 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

6

BHXH tỉnh Điện Biên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Điện Biên

Số 14, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

7

BHXH tỉnh Hà Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Giang

Tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

8

BHXH tỉnh Hà Nam

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Nam

Số 211 Đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

9

BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Tĩnh

Số 82 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

10

BHXH tỉnh Hải Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hải Dương

Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

11

BHXH thành phố Hải Phòng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hải Phòng

Số 36 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

12

BHXH tỉnh Hòa Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hòa Bình

Số 186 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

13

BHXH tỉnh Hưng Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hưng Yên

Số 1, Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

14

BHXH tỉnh Lai Châu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lai Châu

Tổ 12, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

15

BHXH tỉnh Lạng Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lạng Sơn

Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

16

BHXH tỉnh Lào Cai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lào Cai

Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

17

BHXH tỉnh Nam Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nam Định

Số 119 Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

18

BHXH tỉnh Nghệ An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nghệ An

Số 7 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

19

BHXH tỉnh Ninh Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

20

BHXH tỉnh Phú Thọ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Phú Thọ

Số nhà 1514, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

21

BHXH tỉnh Quảng Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Bình

Số 215 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

22

BHXH tỉnh Quảng Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Ninh

Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

23

BHXH tỉnh Quảng Trị

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Trị

Số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

24

BHXH tỉnh Sơn La

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sơn La

Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Quyết Thắng, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

25

BHXH tỉnh Thái Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thái Bình

Số 190 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

26

BHXH tỉnh Thái Nguyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thái Nguyên

Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

27

BHXH tỉnh Thanh Hóa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thanh Hóa

Số 17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

28

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế

Số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

29

BHXH tỉnh Tuyên Quang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tuyên Quang

Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

30

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 4, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

31

BHXH tỉnh Yên Bái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Yên Bái

Tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

III. BHXH CÁC HUYỆN

1. BHXH các huyện thuộc 32 tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

 

Thành phố Hồ Chí Minh (17 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận 1

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 1

Số 93-95 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

2

BHXH quận 2

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thủ Thiêm

Số 208 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

3

BHXH quận 3

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 3

Số 461 - 465 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4

BHXH quận 4

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 4

Số 57-59 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

5

BHXH quận 5

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 5

Số 2D - 2E Lý Thường Kiệt, phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

6

BHXH quận 6

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 6

Số 78 Tháp Mười, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

7

BHXH quận 7

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nam Sài Gòn

Số 1425 - 1427 khu phố Mỹ Toàn 2, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

8

BHXH quận 8

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 8

Số 196 Hưng Phú, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

9

BHXH quận 10

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 10

Số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

10.

BHXH quận 11

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 11

Số 1447-1449 Đường 3/2, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

11

BHXH quận Bình Thạnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 7

Tầng G + tầng 4 Cao ốc văn phòng Sài Gòn Postel (SPT)- Số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

12

BHXH quận Phú Nhuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 2

Số 222 - 224 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

13

BHXH quận Gò Vấp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 9

Số 01 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

14

BHXH quận Tân Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 12

39 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

15

BHXH quận Thủ Đức

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thủ Đức

Số 01 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

16

BHXH quận Bình Tân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tây Sài Gòn

Lô 20, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

17

BHXH huyện Củ Chi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Sài Gòn

Số 35-37 tỉnh lộ 8, khu phố I, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tỉnh An Giang
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Long Xuyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh An Giang

Số 270 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

2

BHXH thành phố Châu Đốc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Châu Đốc

Số 66 - 68 - 70 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vũng Tàu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tỉnh Bạc Liêu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bạc Liêu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bạc Liêu

Số 01 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

Tỉnh Bến Tre
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành Phố Bến Tre

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bến Tre

Số 142 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

Tỉnh Bình Dương
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thủ Dầu Một

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Dương

Số 330 Đại Lộ Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2

BHXH thị xã Dĩ An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Bình

Số 20, đường Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 

Tỉnh Bình Định
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Quy Nhơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Định

Số 257 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Tỉnh Bình Phước
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Đồng Xoài

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Phước

Số 622, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

Tỉnh Bình Thuận
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Phan Thiết

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bình Thuận

Số 02 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 

Tỉnh Cà Mau
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cà Mau

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cà Mau

Số 94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Thành phố Cần Thơ
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ninh Kiều

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cần Thơ

Số 9 Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

2

BHXH quận Bình Thủy

 

VietinBank chi nhánh Tây Đô

Lô 30 A9 khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 

Thành phố Đà Nẵng
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ngũ Hành Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Số 49, đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

2

BHXH quận Liên Chiểu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Số 381 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

3

BHXH Thanh Khê

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đà Nẵng

Số 172 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 

Tỉnh Đắk Lắk
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Buôn Ma Thuật

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đăk Lăk

Số 35 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

Tỉnh Đắc Nông
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Gia Nghĩa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đắc Nông

Số 112 Đường Bà Triệu, tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

Tỉnh Đồng Nai
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH huyện Nhơn Trạch

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nhơn Trạch

Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

2

BHXH thành phố Biên Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa

Ngã tư AMATA, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

Tỉnh Đồng Tháp
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cao Lãnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đồng Tháp

Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2

BHXH thị xã Sa Đéc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sa Đéc

Số 209A Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Tỉnh Gia Lai
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Pleiku

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Gia Lai

Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

Tỉnh Hậu Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vị Thanh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hậu Giang

Đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 

Tỉnh Khánh Hòa
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Nha Trang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Khánh Hòa

Số 4 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

Tỉnh Kiên Giang (01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Rạch Giá

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Kiên Giang

Số D11-5B, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

Tỉnh Kon Tum
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Kom Tum

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Kon Tum

Số 92 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Tỉnh Lâm Đồng
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đà Lạt

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lâm Đồng

Số 01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2

BHXH thành phố Bảo Lộc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bảo Lộc

Số 03 đường 28/3, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

Tỉnh Long An
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tân An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Long An

Số 8 đường Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

2

BHXH Huyện Bến Lức

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bến Lức

Số 234, Võ Công Tồn, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An

 

Tỉnh Phú Yên
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tuy Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Phú Yên

Số 236 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Tỉnh Ninh Thuận
(01 chi nhánh)

 

 

 

2

BHXH thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ninh Thuận

Số 468 Thống Nhất, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

Tỉnh Quảng Nam
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tam Kỳ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Nam

Số 22 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2

BHXH thành phố Hội An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hội An

Số 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

Tỉnh Quảng Ngãi
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Quảng Ngãi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Ngãi

Số 97 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Tỉnh Sóc Trăng (01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Sóc Trăng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sóc Trăng

Số 139 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 

Tỉnh Tây Ninh
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tây Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tây Ninh

Số 247 đường 30/4, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2

BHXH Huyện Hòa Thành

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hòa Thành

Số 77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

3

BHXH Huyện Trảng Bàng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Trảng Bàng

Số 1564 A1, quốc lộ 22, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 

Tỉnh Tiền Giang
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Mỹ Tho

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tiền Giang

Số 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2

BHXH Huyện Cai Lậy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tây Tiền Giang

Số 560 quốc lộ 1A, khu 5, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

 

Tỉnh Trà Vinh
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Trà Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Trà Vinh

Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

Tỉnh Vĩnh Long
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vĩnh Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Vĩnh Long

Số 1C Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

2. BHXH các huyện thuộc 31 tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

 

Thành phố Hà Nội
(15 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ba Đình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ba Đình

Số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2

BHXH quận Đống Đa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đống Đa

Số 183 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3

BHXH quận Hai Bà Trưng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hai Bà Trưng

Số 8 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

4

BHXH quận Hoàn Kiếm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hoàn Kiếm

Số nhà 37, phố Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5

BHXH quận Hoàng Mai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hoàng Mai

Số 2-4, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

6

BHXH quận Long Biên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Chương Dương

Số 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

7

BHXH quận Thanh Xuân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thanh Xuân

Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

8

BHXH quận Nam Từ Liêm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thăng Long

Tòa nhà Vinaconex9, Lô HH2-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

BHXH quận Cầu Giấy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tây Hà Nội

Số 8 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

10

BHXH huyện Đông Anh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đông Anh

Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

11

BHXH huyện Gia Lâm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đông Hà Nội

Số 284 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

12

BHXH huyện Sóc Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Thăng Long

Số 2, khu đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

13

BHXH huyện Mê Linh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quang Minh

Lô 9A, Km8 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

14

BHXH thị xã Hà Đông

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Tây

Số 269 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

15

BHXH huyện Chương Mỹ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Láng Hòa Lạc

Tổ 3 Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 

Tỉnh Bắc Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bắc Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Giang

Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 

Tỉnh Bắc Kạn
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Bắc Kạn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Kạn

Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

Tỉnh Bắc Ninh
(04 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bắc Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bắc Ninh

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

BHXH huyện Tiên Du

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Tiên Sơn

Số 18 đường trung tâm khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3

BHXH thị xã Từ Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tiên Sơn

Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

4

BHXH huyện Quế Võ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quế Võ

E6 khu công nghiệp Quế Võ, xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

Tỉnh Cao Bằng
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cao Bằng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cao Bằng

Số 64 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 

Tỉnh Điện Biên
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Điện Biên Phủ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Điện Biên

Số 14, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

Tỉnh Hà Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hà Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Giang

Tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

Tỉnh Hà Nam
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Phủ Lý

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Nam

Số 211, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

Tỉnh Hà Tĩnh
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hà Tĩnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hà Tĩnh

Số 82 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

Tỉnh Hải Dương
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hải Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hải Dương

Số 01, đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2

BHXH huyện Kinh Môn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nhị Chiểu

Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

 

Thành phố Hải Phòng
(05 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ngô Quyền

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ngô Quyền

Số 5 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

2

BHXH quận Lê Chân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lê Chân

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

3

BHXH quận Đồ Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Đồ Sơn

Số 193 Lý Thánh Tông, Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

4

BHXH quận Hồng Bàng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hồng Bàng

Số 90 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

5

BHXH quận Kiến An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Kiến An

129 Trần Thánh Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

Tỉnh Hòa Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hòa Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hòa Bình

Số 186 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

 

Tỉnh Hưng Yên
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hưng Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hưng Yên

Số 1, Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2

BHXH huyện Mỹ Hào

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Mỹ Hào

Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

Tỉnh Lai Châu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lai Châu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lai Châu

Tổ 12, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

Tỉnh Lạng Sơn
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lạng Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lạng Sơn

Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

Tnh Lào Cai
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lào Cai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Lào Cai

Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Tỉnh Nam Định
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Nam Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh thành phố Nam Định

Số 1 Máy Tơ, Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

Tỉnh Nghệ An
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Nghệ An

Số 229 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2

BHXH huyện Quỳnh Lưu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hoàng Mai

Khối 2 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

3

BHXH thị xã Cửa Lò

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cửa Lò

Số 62, đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Tỉnh Ninh Bình
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Ninh Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Ninh Bình

Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

2

BHXH thị xã Tam Điệp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tam Điệp

Tổ 17, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

Tỉnh Phú Thọ
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Việt Trì

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Hùng Vương

Số 806, Đại lộ Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2

BHXH thị xã Phú Thọ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh thị xã Phú Thọ

Số nhà 01 phố Phú An, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 

Tỉnh Quảng Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đồng Hới

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Bình

Số 215 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

Tỉnh Quảng Ninh
(05 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hạ Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Ninh

Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2

BHXH thị xã Cẩm Phả

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Cẩm Phả

Số 378 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

3

BHXH thành phố Uông Bí

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Uông Bí

Số 466 Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

4

BHXH thành phố Móng Cái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Móng Cái

Số 01 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

5

BHXH huyện Vân Đồn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Vân Đồn

Số 251, tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 

Tỉnh Quảng Trị
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đông Hà

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Quảng Trị

Số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Tỉnh Sơn La
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Sơn La

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sơn La

Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Quyết Thắng, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

Tỉnh Thái Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thái Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thái Bình

Số 190 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

Tỉnh Thái Nguyên
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thái Nguyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thái Nguyên

Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2

BHXH thị xã Sông Công

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Sông Công

Số 2, đường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 

Tỉnh Thanh Hóa
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thanh Hóa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thanh Hóa

Số 17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2

BHXH thị xã Bỉm Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Bỉm Sơn

Số 169, đường Trần Phú, phường Ba Bình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3

BHXH thị xã Sầm Sơn

 

VietinBank chi nhánh Sầm Sơn

Số 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Huế

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế

Số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

BHXH thị xã Hương Thủy

 

VietinBank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số 45, đường Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tỉnh Tuyên Quang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tuyên Quang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Tuyên Quang

Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

Tỉnh Vĩnh Phúc
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vĩnh Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 4, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2

BHXH thị xã Phúc Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Phúc Yên

Số 4, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

3

BHXH huyện Bình Xuyên

 

VietinBank chi nhánh Bình Xuyên

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tỉnh Yên Bái
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Yên Bái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Yên Bái

Tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

LN-BHXH-VIETINBANK

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ THỐNG MẪU BIỂU BÁO CÁO GIỮA BHXH VIỆT NAM VÀ VIETINBANK

1. Danh mục mẫu biểu báo cáo

STT

Số hiệu mẫu biểu

Mã hiệu mẫu biểu

Tên mẫu biểu

Tần suất

Trách nhiệm Iập báo cáo

1

Mẫu số 01

01/LN-BHXH-VietinBank

Bảng kê chuyển tiền ngân hàng

Khi có phát sinh

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, huyện mở tài khoản

2

Mẫu số 02

02/LN-BHXH-VietinBank

Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi mở tại Vietinbank

Tháng

Chi nhánh VietinBank nơi cơ quan  BHXH mở tài khoản

3

Mẫu số 03 a

03/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo thu BHXH, BHYT

Ngày

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH huyện mở tài khoản

4

Mẫu số 03b

03/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo thu BHXH, BHYT

Tháng

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH huyện mở tài khoản

5

Mẫu số 04a

04/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT

Ngày

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản

6

Mẫu số 04b

04/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo thu, nộp BHXH, BHYT

Tháng

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản

7

Mẫu số 05a

05/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo tổng hợp thu, nộp BHXH, BHYT

Ngày

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản

8

Mẫu số 05b

05/LN-BHXH-VietinBank

Báo cáo tổng hợp thu, nộp BHXH, BHYT

Tháng

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH Việt Nam mở tài khoản

2. Chi tiết các mẫu biểu

Mẫu số: 01/LN-BHXH-VIETINBANK

BẢNG KÊ CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG

Ngày ... ... tháng ... ... năm

Tài khoản chuyển tiền: ............................. Số hiệu: ....................

STT

Tên đơn vị nhận tiền

Số ủy nhiệm chi

Số liên

Nội dung

Số tiền (đồng)

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ngày        tháng       năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN

Ngày        tháng       năm
CHI NHÁNH VIETINBANK

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu số: 02/LN-BHXH-VIETINBANK

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI MỞ TẠI VIETINBANK

Tháng ... ... năm ... ...

Đơn vị: (Tên đơn vị BHXH)....................................

Tên tài khoản: ..................................

Số tài khoản: ....................................

Đơn vị: đồng

STT

Tên tài khoản

Số liệu của ngân hàng

Số liệu của cơ quan BHXH

Chênh lệch

1

Số dư đầu kỳ

 

 

 

2

Số phát sinh tăng

 

 

 

3

Số phát sinh giảm

 

 

 

4

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

Ngày        tháng       năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN

Ngày        tháng       năm
CHI NHÁNH VIETINBANK

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu số: 03a/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO THU BHXH, BHYT

Ngày      tháng      năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên đơn vị, cá nhân tham gia BHXH, BHYT

Số tiền đã nộp vào tài khoản

1

Đơn vị A

 

 

2

Đơn vị B

 

 

 

........

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Mẫu số: 03b/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO THU BHXH, BHYT

Tháng       năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên đơn vị, cá nhân tham gia BHXH, BHYT

Số tiền đã nộp vào tài khoản

1

Đơn vị A

 

 

2

Đơn vị B

 

 

 

...........

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Ngày        tháng       năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN

Ngày        tháng       năm
CHI NHÁNH VIETINBANK

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu số: 04a/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO THU, NỘP BHXH, BHYT, BHTN

Ngày      tháng      năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Số tồn đầu kỳ

 

2

Số đã thu vào tài khoản

 

2.1

BHXH tỉnh trực tiếp thu

 

2.2

BHXH huyện A

 

2.3

BHXH huyện B

 

 

.....

 

3

Số đã chuyển về BHXH Việt Nam

 

4

Số thoái trả

 

5

Số tồn cuối kỳ

 

 

Mẫu số: 04b/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO THU, NỘP BHXH, BHYT, BHTN

Tháng     năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Số tồn đầu kỳ

 

2

Số đã thu vào tài khoản

 

2.1

BHXH tỉnh trực tiếp thu

 

2.2

BHXH huyện A

 

2.3

BHXH huyện B

 

 

.......

 

3

Số đã chuyển về BHXH Việt Nam

 

4

Số thoái trả

 

5

Số tồn cuối kỳ

 

 

Ngày        tháng       năm

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN

Ngày        tháng       năm
CHI NHÁNH VIETINBANK

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký tên, đóng dấu)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu số: 05a/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, THU NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày      tháng      năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên đơn vị

Số tồn trên tài khoản đầu ngày

Số đã thu vào tài khoản

Số đã chuyển cấp trên

Số thoái trả

Số tồn trên tài khoản cuối ngày

1

BHXH TP Hà Nội

 

 

 

 

 

2

BHXH TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 05b/LN-BHXH-VIETINBANK

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU, NỘP BHXH, BHYT, BHTN

Tháng     năm

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên đơn vị

Số tồn đầu kỳ

Số đã thu vào tài khoản

Số đã chuyển cấp trên

Số thoái trả

Số tồn trên tài khoản cuối ngày

1

BHXH TP Hà Nội

 

 

 

 

 

2

BHXH TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày        tháng       năm
CHI NHÁNH VIETINBANK

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

LN-BHXH-VIETINBANK

PHỤ LỤC SỐ 03

THỎA THUẬN TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA BHXH VIỆT NAM VÀ VIETINBANK

I. Mô hình trao đổi thông tin

Giữa VietinBank và BHXH thực hiện trao đổi thông tin ngang hàng tương ứng với việc ủy quyền của BHXH Việt Nam thông qua kênh internet của Vietinbank.

1. Cơ chế trao đổi

Giữa VietinBank và BHXH Việt Nam thực hiện việc gửi/nhận file thông qua cơ chế HTTPS

3. Định dạng dữ liệu

File dữ liệu trao đổi giữa 2 bên theo định dạng excel được ký và mã hóa.

4. Chuẩn ký file excel

Hai bên thực hiện ký số các file Excel theo chuẩn:

- SignatureMethod là rsa-sha1

- DigestMethod Algorithm là SHA1

5. Mã hóa, ký số file Excel

- File excel phải được mã hóa trước khi ký số và trao đổi giữa hai bên.

- Mã hóa dữ liệu: Sử dụng thuật toán mã hóa khóa đối xứng AES256 (aes256-cbc).

- Mã hóa khóa mã hóa: Sử dụng thuật toán khóa công khai RSA.

- Ký số: Sử dụng thuật toán SHA1withRSA

6. Chứng thư số, khóa sử dụng ký số, mã hóa:

a) Chứng thư số

- Chứng thư số của VietinBank sử dụng trong việc ký số, mã hóa file trao đổi với BHXH do hệ thống PKI của VietinBank cấp phát.

- Chứng thư số của BHXH sử dụng trong việc ký số, mã hóa file trao đổi với Vietinbank do hệ thống PKI của VietinBank cấp phát hoặc BHXH tự cấp phát hoặc do bên thứ 3 cấp phát theo lựa chọn của BHXH.

- VietinBank đang sử dụng chứng thư số được cung cấp bởi VNPT-VDC.

b) Cặp khóa

- Độ dài của cặp khóa đối xứng sử dụng để ký số, mã hóa file trao đổi giữa hai bên có độ dài tối thiểu:

o 1024 bit đối với ký số định danh

o 2048 bit đối với ký số nhân danh tổ chức.

- VietinBank và BHXH mỗi bên sẽ sử dụng một cặp khóa sử dụng cho ký số và mã hóa.

c) Trao đổi khóa

- Mỗi bên có trách nhiệm cung cấp cho bên còn lại chứng thư số chứa khóa công khai (không bao gồm khóa bí mật) để thực hiện xác thực chữ ký số, mã hóa khóa mã hóa dữ liệu trong việc trao đổi file giữa hai bên

- VietinBank cung cấp địa chỉ web cho các việc upload/download file chứng thư số để trao đổi chứng thư số trên.

7. Cấu trúc file Excel

M: Trường bắt buộc phải có.

O: Trường này không yêu cầu bắt buộc phải có.

Cấu trúc các file Excel gửi nhận giữa các bên bao gồm:

- Dòng đầu tiên thể hiện tên trường dữ liệu được định nghĩa tại các phần dưới.

- Phần dữ liệu bắt đầu từ sau dòng tên trường

a) Cấu trúc file giao dịch:

Tên trường

Mô tả

Kiểu dữ liệu/ Độ dài tối đa

Yêu cầu

ma_dvql

Mã cơ quan BHXH

Char(4)

M

Ma_ngan_hang

Mã chi nhánh ngân hàng được BHXH ủy nhiệm thu

Varchar(11)

M

ma_nhom

Phân loại chứng từ

0201: Ủy nhiệm thu;

0202: Ủy nhiệm chi

Char (6)

M

so_hieu

Số hiệu chứng từ

Varchar(10)

M

ngay_thang

Ngày tháng hiệu lực

Datetime

M

Ma

Mã chủ thể chứng từ phát sinh, có thể trùng với MaCo hoặc MaNo

Varchar(10)

M

HoTen

Họ và tên khách hàng. Có thể không có thông tin

Varchar(50)

O

dia_chi

Tên đơn vị

Varchar(150)

O

dien_giai

Nội dung chứng từ

Varchar(150)

O

TKNO

Định khoản nợ

Varchar(10)

M

MaNo

Mã chi tiết

Varchar(10)

M

TKCO

Định khoản có

Varchar(10)

M

MaCo

Mã chi tiết

Varchar(10)

M

so_tien

Số tiền phát sinh

Numeric

M

ID_ChungTu

Số ngẫu nhiên duy nhất

Varchar(20)

M

b) Cấu trúc file hồi báo:

Tên trường

Mô tả

Kiểu dữ liệu/ Độ dài tối đa

Yêu cầu

ma_dvql

Mã cơ quan BHXH

Char(4)

M

Ma_ngan_hang

Mã chi nhánh ngân hàng được BHXH ủy nhiệm thu

Varchar(11)

M

ma_nhom

Phân loại chứng từ

0201: Ủy nhiệm thu;

0202: Ủy nhiệm chi

Char (6)

M

so_hieu

Số hiệu chứng từ

Varchar(10)

M

ngay_thang

Ngày tháng hiệu lực

Datetime

M

Ma

Mã chủ thể chứng từ phát sinh, có thể trùng với MaCo hoặc MaNo

Varchar(10)

M

HoTen

Họ và tên khách hàng

Varchar(50)

O

dia_chi

Tên đơn vị

Varchar(150)

O

dien_giai

Nội dung chứng từ

Varchar(150)

O

TKNO

Định khoản nợ

Varchar(10)

M

MaNo

Mã chi tiết

Varchar(10)

M

TKCO

Định khoản có

Varchar(10)

M

MaCo

Mã chi tiết

Varchar(10)

M

so_tien

Số tiền phát sinh

Numeric

M

ID_ChungTu

Số ngẫu nhiên duy nhất

Varchar(20)

M

Trang_thai_GD

Trạng thái giao dịch thành công hay không

01: thành công

02: lỗi GD

Varchar(2)

M

Mo_ta_loi

Mô tả lỗi nếu trường trạng thái là 02

Varchar(200)

O

-c) Mẫu file đối chiếu thống kê giao dịch:

- Đối chiếu tổng

Tên trường

Mô tả

Kiểu dữ liệu/ Độ dài tối đa

Yêu cầu

ma_dvql

Mã cơ quan BHXH

Char(4)

M

Ma_ngan_hang

Mã chi nhánh ngân hàng được BHXH ủy nhiệm thu

Varchar(11)

M

ngay_thang

Ngày tháng hiệu lực

Datetime

M

Tong_so_mon_gui

Tổng số món Vietinbank gửi sang BHXH

Decimal

M

Tong_tien_gui

Tổng số tiền Vietinbank gửi sang BHXH

Decimal

M

Tong_so_mon_nhan

Tổng số món Vietinbank nhận của BHXH

Decimal

M

Tong_tien_nhan

Tổng số tiền Vietinbank nhận của BHXH

Decimal

M

Ma_GD

Mã giao dịch đối chiếu tương ứng với một file đối chiếu. Số duy nhất trong ngày

Varchar(20)

M

- Đối chiếu chi tiết

Tên trường

Mô tả

Kiểu dữ liệu/ Độ dài tối đa

Yêu cầu

ma_dvql

Mã cơ quan BHXH

Char(4)

M

Ma_ngan_hang

Mã chi nhánh ngân hàng được BHXH ủy nhiệm thu

Varchar(11)

M

ma_nhom

Phân loại chứng từ

0201: Ủy nhiệm thu;

0202: Ủy nhiệm chi

Char (6)

M

so_hieu

Số hiệu chứng từ

Varchar(10)

M

ngay_thang

Ngày tháng hiệu lực

Datetime

M

Ma

Mã chủ thể chứng từ phát sinh, có thể trùng với MaCo hoặc MaNo

Varchar(10)

M

so_tien

Số tiền phát sinh

Numeric

M

ID_ChungTu

Số ngẫu nhiên duy nhất

Varchar(20)

M

Ma_GD

Mã giao dịch đối chiếu tương ứng với một file đối chiếu. Số duy nhất trong ngày

Varchar(20)

M

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3266/LN-BHXH-NHCT

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3266/LN-BHXH-NHCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2015
Ngày hiệu lực 01/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3266/LN-BHXH-NHCT

Lược đồ Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT tài khoản tiền gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại VietinBank


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT tài khoản tiền gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại VietinBank
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 3266/LN-BHXH-NHCT
Cơ quan ban hành Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Nguyễn Văn Du, Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành 07/05/2015
Ngày hiệu lực 01/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT tài khoản tiền gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại VietinBank

Lịch sử hiệu lực Thỏa thuận liên ngành 3266/LN-BHXH-NHCT tài khoản tiền gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại VietinBank

  • 07/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực