Thông báo 1059/TB-SXD

Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập, thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng


UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/TB-SXD

Kiên Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN LẬP, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ vào Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng ban hành công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình;
Sở Xây dựng thông báo hướng dẫn việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật thuộc các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng như sau:

I. NỘI DUNG THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG:

(Căn cứ khoản 3, điều 1, Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ)

Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

1. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

- Đặc điểm tổng mặt bằng:

Giới thiệu tóm tắt về đặc điểm tổng mặt bằng, vị trí lô thửa đất; diện tích đất, hiện trạng sử dụng đất; diện tích đất xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất; cao độ san nền, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;

- Phương án tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến);

Giới thiệu tóm tắt đặc điểm tuyến công trình, hiện trạng đất xây dựng tuyến công trình đi qua, tổng diện tích đất xây dựng, phương án xử lý chướng ngại vật chính trên tuyến, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ tuyến công trình.

- Phương án kiến trúc (đối với công trình có yêu cầu kiến trúc):

+ Giới thiệu tóm tắt mối liên hệ của công trình đối với quy hoạch xây dựng tại khu vực, giải pháp thiết kế kiến trúc để phù hợp với điều kiện tự nhiên tại khu vực.

+ Cấp công trình, diện tích đất xây dựng công trình, diện tích sàn xây dựng, tổng số tầng, chiều cao tầng, cốt nền hoàn thiện, chiều cao công trình so với cốt hoàn thiện, vật liệu sử dụng chủ yếu;

+ Thuyết minh tính toán các diện tích sử dụng và diện tích phụ theo các quy định hiện hành.

- Phương án và sơ đồ công nghệ (đối với công trình công nghiệp vật liệu xây dựng):

Giới thiệu tóm tắt phương án công nghệ và sơ đồ công nghệ, danh mục thiết bị công nghệ và các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan tới thiết kế xây dựng.

- Kết cấu chịu lực công trình:

Giải pháp thiết kế nền móng, giải pháp thiết kế khung, vách cứng, sàn, dàn chịu lực; giải pháp thiết kế kết cấu chịu lực chính của hệ thống công nghệ (đối với công trình công nghiệp vật liệu xây dựng).

- Giải pháp thiết kế phòng chống cháy nổ.

- Bảo vệ môi trường.

- Hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình:

Giải pháp kỹ thuật, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của hệ thống.

- Sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, điều kiện đấu nối của hệ thống kỹ thuật hiện có so với thiết kế.

- Mô tả đặc điểm toàn bộ tải trọng và tác động đối với công trình.

- Mô tả danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

2. Phần bản vẽ:

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở ghi rõ tên dự án, vị trí xây dựng, thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

- Bản vẽ tổng mặt bằng hoặc bản vẽ mặt bằng tuyến công trình (đối với công trình xây dựng theo tuyến).

Thể hiện sơ đồ vị trí khu đất (đủ yếu tố xác định quy hoạch), ranh sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, bố trí các hạng mục công trình Tỉ lệ bản vẽ ≥ 1/500.

- Các bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc (đối với công trình có yêu cầu kiến trúc):

Bao gồm các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt kiến trúc công trình. Tỷ lệ bản vẽ ≥ 1/100.

- Các bản vẽ sơ đồ công nghệ (đối với công trình công nghiệp vật liệu xây dựng).

- Các bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình:

Thể hiện các kết cấu móng, khung, sàn (nếu có), dàn mái (nếu có).

- Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật công trình.

- Các bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình:

Bao gồm các bản vẽ mặt cắt cấu tạo, trắc ngang, trắc dọc.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ:

(Đối với công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu XD, hạ tầng kỹ thuật)

1. Đơn trình thẩm định thiết kế cơ sở;

2. Thuyết minh thiết kế cơ sở (04 bộ);

3. Các bản vẽ thiết kế cơ sở (04 bộ);

4. Thuyết minh dự án đầu tư;

5. Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình (nếu có);

6. Các văn bản của các cấp có thẩm quyền về:

6.1. Quy hoạch xây dựng: Bản sao quy hoạch chi tiết được duyệt hoặc xác nhận thông tin về quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền;

6.2. Sử dụng đất: chủ trương cho thuê đất hoặc chủ trương giao đất của cấp có thẩm quyền hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất;

6.3. Phòng chống cháy nổ: chứng nhận thẩm duyệt của cơ quan công an PCCC về nội dung bố trí mặt bằng công trình và thuyết minh phương án PCCC (danh mục công trình theo Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ; ngoại trừ các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đô thị mới đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt);

6.4. Bảo vệ môi trường: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy chứng nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (danh mục dự án theo Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ);

7. Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát (nếu có báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình);

8. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát (nếu có báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình);

9. Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế;

10. Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế.

11. Hồ sơ tự chứng minh năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế, chủ nhiệm thiết kế đối với công trình cấp III trở lên (xếp hạng theo điều 59, điều 61 Nghị định 16/2005/NĐ-CP).

12. Văn bản thỏa thuận quy mô dự án hoặc biên bản thẩm định thuyết minh dự án của cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách).

III. THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Theo khoản 5, điều 1 NĐ 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ)

- Các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Tỉnh thuộc các dự án nhóm B, C không phân biệt nguồn vốn;

- Dự án đầu tư xây dựng 01 công trình dân dụng dưới 20 tầng nhóm A, không phân biệt nguồn vốn;

- Các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu.

Ngoại trừ các công trình thuộc dự án nhóm B, C sau đây:

- Các công trình do các Bộ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đầu tư thuộc chuyên ngành do mình quản lý;

- Các công trình xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương.

IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ:

(Theo khoản 6, điều 1 NĐ 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ)

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;

b) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ;

c) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.

V. THỜI HẠN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ:

(Theo khoản 5, điều 1 NĐ 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ)

- Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án nhóm B không quá 15 ngày làm việc.

- Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án nhóm C không quá 10 ngày làm việc.

VI. LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ:

Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông báo này thay thế cho hướng dẫn số 56/SXD-HDXD ngày 16/01/2006 của Sở Xây dựng, là căn cứ để lập - thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (Báo cáo);
- UBND các Huyện, Thị, T.Phố;
- BGĐ Sở;
- Lưu VP, XDCB.

GIÁM ĐỐC
Phạm Vũ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/TB-SXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1059/TB-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2006
Ngày hiệu lực26/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/TB-SXD

Lược đồ Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1059/TB-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành26/12/2006
        Ngày hiệu lực26/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 1059/TB-SXD hướng dẫn lập thẩm định thiết kế cơ sở công trình dân dụng

         • 26/12/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/12/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực