Thông báo 109/TB-VPCP

Thông báo 109/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 109/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 13 tháng 3 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình; thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi tại trường mầm non Sơn Ca, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và trường mầm non Tân Thịnh B, thành phố Hòa Binh. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình, sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012; công tác giáo dục và đào tạo, tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 10,42%, trong đó nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%; công nghiệp, xây dựng tăng 17,86%; dịch vụ tăng 11,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 15,69 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,42%.

Tỉnh đã có chương trình, kế hoạch cụ thể, thể hiện quyết tâm cao về chỉ đạo ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) và đảm bảo sự đồng bộ về chính sách tài chính, phát triển giáo viên và hỗ trợ người học; có kiểm tra, giám sát, học tập rút kinh nghiệm định kỳ nên đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả đã huy động được trên 70% trẻ mầm non đến lớp và 100% trẻ 5 tuổi được đi học mẫu giáo; tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi ngang bằng với các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế phát triển của cả nước; đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường đội ngũ giáo viên và đầu tư phát triển cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa trường lớp học; tuy là tỉnh miền núi, khó khăn nhưng Hòa Bình là địa phương được xếp vào tốp đầu trong cả nước đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục trung học và phấn đấu hoàn thành thực hiện Chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt chuẩn trong năm 2012.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong thời gian tới, nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; khai thác tốt, có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, Tỉnh cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn những dự án, công trình cấp thiết theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020.

2. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới cơ chế, chính sách, thu hút và đào tạo nhân tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác phân cấp quản lý cho các cơ sở đào tạo theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm. Tăng cường đầu tư các nguồn lực phát triển giáo dục, đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy học.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng đối với việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là ở 96 xã vùng khó khăn; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho giáo viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ đồ dùng học tập và sách vở), tạo phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là phổ cập giáo dục mầm non để đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trong năm 2012.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch dài hạn đối với việc phát triển giáo dục thường xuyên: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành đề án đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về thành lập trường Đại học tư thục Đông Nam Á: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn Tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

3. Về việc di chuyển trường đại học, cao đẳng từ Hà Nội về tỉnh Hòa Bình: Tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng để hướng dẫn, xác định quy hoạch, trước mắt xem xét việc dành quỹ đất dự phòng.

4. Về hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách Trung ương đã bố trí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh thực hiện.

5. Về chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác ở vùng 2 (vùng giáp ranh giữa vùng thuận lợi và khó khăn): Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét đề xuất hướng xử lý chung, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

6. Về sửa đổi Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 về định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý.

7. Về ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

8. Về mở rộng đối tượng giáo viên mầm non có chuyên môn về nhạc, họa: giáo dục mầm non là giáo dục cơ bản và hiện nay chưa có đủ điều kiện, do vậy chưa thực hiện việc bố trí biên chế giáo viên riêng về nhạc, họa; về điều chỉnh Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn Tỉnh thực hiện.

9. Về một số kiến nghị khác của Tỉnh:

- Về đầu tư xây dựng Trung tâm Ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương, Tỉnh hoàn tất thủ tục và làm việc với Bộ Y tế để xem xét, giải quyết theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010.

- Về chủ trương cấp điện cho 36 xóm vùng cao, vùng sâu của Tỉnh chưa có điện lưới quốc gia bằng việc ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời: đồng ý về chủ trương, Tỉnh tính toán, xây dựng đề án và làm việc với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ để xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

- Về đầu tư hồ chứa nước Hưng Thi, huyện Lạc Thủy: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sự cần thiết và có văn bản trả lời cho Tỉnh:

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Xây dựng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Trợ lý TTg,
- Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5) Thg. 38

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu109/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2012
Ngày hiệu lực23/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 109/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 109/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu109/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành23/03/2012
        Ngày hiệu lực23/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 109/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 109/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           • 23/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực