Thông báo 117/TB-BYT

Thông báo 117/TB-BYT kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016

Nội dung toàn văn Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/TB-BYT

Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA B TRƯNG B Y T NGUYN TH KIM TIN TI BUI HP RÀ SOÁT TIN Đ VÀ TRIN KHAI K HOCH NG DNG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG QUN LÝ KHÁM CHA BNH VÀ THANH TOÁN BO HIM Y T NĂM 2016

Ngày 17/02/2016, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ và triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám cha bệnh và thanh toán bảo him y tế (BHYT) năm 2016. Tham dự có Ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính ph, PGS.TS Phạm Lê Tun - Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Ban Thực hiện chính sách BHYT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (Viettel), Tập đoàn FPT; đại diện Lãnh đạo một số Bệnh viện tuyến Trung ương.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế báo cáo tiến độ thực hiện và Kế hoạch ứng dụng nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám cha bệnh và thanh toán BHYT năm 2016, kiến trúc tổng thể hệ thống; ý kiến thảo luận của Bộ Tài chính, ca Lãnh đạo một số cơ sở khám chữa bệnh, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Vụ/Cục của Bộ Y tế, các doanh nghiệp CNTT và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ; Bộ trưng Nguyn Thị Kim Tiến đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế khẳng định quyết tâm thực hiện tin học hóa trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thanh toán BHYT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 và Công văn số 8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015 của Văn phòng Chính phủ. Để đạt được mục tiêu kết ni liên thông dliệu qua mạng điện t, Bộ Y tế đnghị các Vụ/Cục, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan cn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Chuẩn hóa Bộ mã danh mục dùng chung và hướng dẫn quy tắc kết nối, phương thức chuyn dữ liệu

Giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối:

- Phối hợp với BHXH Việt Nam ban hành Công văn hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bổ sung thông tin để cập nhật, chun hóa Danh mục dùng chung của Bộ Y tế. Tng hợp các thông tin bổ sung trước 29/02/2016 đối với danh mục thuc và dịch vụ kỹ thuật, trước 15/03/2016 đối với danh mục vật tư y tế.

- Phi hợp với các Vụ, Cục, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh đa khoa, các chuyên khoa, các tuyến và các bên liên quan cập nhật, bsung bộ mã Danh mục dùng chung tạm thời để cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan BHXH thực hiện thanh toán BHYT. Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo s60/TB-BYT ngày 25/01/2016, ban hành 7 danh mục trước ngày 15/03/2016, riêng danh mục vật tư y tế ban hành trước 30/3/2016. Đồng thời thường xuyên cập nhật bộ mã Danh mục dùng chung đđáp ứng yêu cu thanh toán BHYT của các cơ sở khám chữa bệnh.

- Phi hợp với BHXH Việt Nam và doanh nghiệp CNTT để hoàn chnh các yêu cầu trích xuất đầu ra dữ liệu thanh toán BHYT; hướng dẫn quy tắc kết nối, phương thức chuyển dữ liệu của 3 Bảng 1, 2, 3 của Công văn 9324/BYT-BH từ cơ sở khám chữa bệnh sang cơ quan BHXH.

2. Công tác tổ chức, điều hành.

Đ tăng cường vai trò của Văn phòng điều phối, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thời gian, giao Vụ Bảo him y tế là đu mi:

- Thành lập Ban chđạo ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh BHYT bao gồm các thành viên: Văn phòng Chính phủ, các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam, các doanh nghiệp, đại diện một số cơ sở khám chữa bệnh và Sở Y tế đang trin khai thí điểm.

- Tổ chức hoạt động của Văn phòng điều phi theo mô hình Ban quản lý dự án với cơ chế để điều hành như một dự án hoặc thành lập một bộ phận chuyên trách, bsung nhân sự tham gia từ các Vụ/Cục liên quan, sp xếp 50% thời gian làm việc tại Ban quản lý dự án, trưng tập một số cán bộ am hiu CNTT từ các bệnh viện, kiện toàn các t chuyên môn, b sung các chuyên gia tư vn tài chính; đồng thời có cơ chế tài chính cho hoạt động của Ban quản lý. Trước mt, cho phép hợp đồng cán bộ theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 đlàm việc tại Vụ.

- Xây dựng Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, trình Lãnh đạo Bộ trước 30/4/2016.

- Phối hợp với doanh nghiệp CNTT kiểm tra tiến độ thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

3. Cơ chế tài chính:

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Ch trì, phối hợp với Cục CNTT, Vụ BHYT thống nhất vợi Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ btrí ngân sách nhà nước và từ các dự án để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh (bao gồm cả hoạt động của Văn phòng điều phối CNTT).

- Chủ trì, phối hợp với Cục CNTT, Vụ BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính xây dựng phương án tính toán giá, xác định mức chi phí thuê dịch vụ CNTT (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) làm căn cứ đcác cơ sở khám chữa bệnh chi trả chi phí thuê trước ngày 30/4/2016.

4. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Giao Vụ Bảo hiểm y tế là đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn:

- Tiếp tục hoàn thiện kiến trúc tng thể hệ thống phần mềm qun lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT thống nhất, đồng bộ 3 bên gồm: Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, từng bước có cơ sở dliệu khám chữa bệnh quốc gia phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách.

- Tổ chức cuộc họp với các bên đthống nhất Kiến trúc tổng thể hệ thống trước 15/3/2016.

5. Đối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin

- Mi doanh nghiệp CNTT đề xuất 02 tỉnh thí đim để thực hiện theo quy trình đầy đủ, bao gồm: Đầu tư phần cứng, phần mềm, đào tạo, chuyển giao và htrợ kthuật, bảo đảm trích xuất dliệu từ Trạm y tế xã, cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh kết ni với Sở Y tế, chuyển đến cơ quan BHXH để thực hiện giám định và thanh toán BHYT. Báo cáo vic lựa chọn tỉnh và các giải pháp triển khai tại cuộc họp ngày 29/02/2016.

- Trên cơ sở kết quả thí điểm, đề xuất phương án tính giá thuê dịch vụ CNTT theo các vùng: (i) "Vùng trắng", chưa có cơ sở hạ tầng và phn mm ứng dụng CNTT- (ii) vùng đã có phn mềm nhưng không thực hiện kết nối được; (iii) vùng đã sn sàng kết ni.

- Bộ Y tế stổ chức kiểm tra và đánh giá việc triển khai thí đim của các doanh nghiệp trước 30/4/2016.

Trên đây là ý kiến kết luận của Bộ trưng Bộ Y tế Nguyn Thị Kim Tiến về triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong qun lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ b/c);
- TT. Phạm Lê Tuấn (đ b/c);
- BHXH Việt Nam;
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (đ b/c);
- Các Vụ/Cục: KCB, BHYT, CNTT, Dược, YDCT,
KHTC, TTB và CTYT;
- Sở Y tế 63 tnh/TP trực thuộc TW;
- Tập đoàn Viettel. VNPT; FPT;
- Lưu: VT, VPB1, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Phạm Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu117/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu117/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Thanh Bình
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 117/TB-BYT ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực