Thông báo 1360/TB-BHXH

Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 4 NĂM 2013

Ngày 10/4/2013, cơ quan Bảo him xã hội Việt Nam họp giao ban dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc; tham dự cuộc họp có Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo kết quả công tác tháng 3/2013, kế hoạch công tác tháng 4/2013 và ý kiến của các đại biểu, Tng Giám đốc kết luận:

I. Kết quả công tác tháng 3/2013

l. Thu BHXH, BHYT

1.1. Số người tham gia

Trong tháng 3/2013, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 531.147 người (0,9%) so với tháng 02/2013; nâng số người tham gia BHXH, BHYT đến hết tháng 3/2013 lên 60.205.331 người, tăng 2.871.453 người (5%) so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

- Tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 10.383.951 người (trong đó: có 8.220.533 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)), giảm 27.480 người so với tháng 02/2013, tăng 355.706 người (3,5%) so với cùng kỳ năm 2012;

- Tham gia BHXH tự nguyện: 144.940 người, tăng 3.995 người so với tháng 02/2013, tăng 28.936 người (24,9%) so với cùng kỳ năm 2012;

- Chỉ tham gia BHYT: 49.676.440 người, tăng 554.632 người so với tháng 02/2013, tăng 2.486.811 người (5,3%) so với cùng kỳ năm 2012.

1.2. Số thu

Trong tháng 3/2013, toàn Ngành thu 16.196,5 tỷ đồng (tăng 7.705,9 tỷ đồng (91%) so với tháng 02/2013), nâng số thu từ đầu năm đến hết tháng 3/2013 lên 32.185,1 tỷ đồng, tăng 7.622,1 tỷ đồng (31%) so với cùng kỳ năm 2012, đạt 21,9% so với kế hoạch giao, bao gồm:

- Thu BHXH bt buộc: 22.980,4 tỷ đồng (trong đó: Thu BHTN là 1.691,7 tỷ đồng), tăng 5.276,5 tỷ đồng (29,8%) so với cùng kỳ năm 2012, đạt 22,6% so với kế hoạch giao;

- Thu BHXH tự nguyện: 117,6 tỷ đồng, tăng 41,3 tỷ đồng (54%) so với cùng kỳ năm 2012, đạt 26,2% so với kế hoạch giao;

- Thu BHYT: 9.024,5 tỷ đồng, tăng 2.266,1 tỷ đồng (35,5%) so với cùng kỳ năm 2012, đạt 20,1% so với kế hoạch giao;

- Thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT: 62,6 tỷ đồng.

1.3. Nợ BHXH, BHYT

Số nợ đến 31/3/2013 là 9.189,1 tỷ đồng, giảm 1.206,9 tỷ đồng so với số nợ tại thời điểm 28/02/2013, chiếm 6,83% so với tổng số phải thu; tăng 1.173,1 tỷ đồng (14,6%) so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm:

- Nợ BHXH: 6.837,9 tỷ đồng (trong đó: nợ BHTN là 514,3 tỷ đồng, riêng ngân sách các địa phương nợ 231,8 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng số nợ BHTN), giảm 941,1 tỷ đồng so với tháng 02/2013 (nợ BHXH từ trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là: 4.113,8 tỷ đồng, giảm 817,4 tỷ đồng so với tháng 02/2013; nợ BHXH từ 6 tháng trở lên là: 2.724,1 tỷ đồng, giảm 123,7 t đồng so với tháng 02/2013);

- Nợ BHYT: 2.351,2 tỷ đồng (trong đó: ngân sách các địa phương nợ 1.209 tỷ đồng, chiếm 51,4% tng s nợ BHYT), giảm 265,8 tỷ đồng so với tháng 02/2013.

* Tỷ lệ nợ của một số địa phương có số thu lớn: Hà Nội 8,7%; TP Hồ Chí Minh 7,4%; Đà Nng 6,5%; Đồng Nai 6,4% và Bình Dương 5,7%.

* Có 28 BHXH tỉnh, thành phố tỷ lệ nợ so với số phải thu cao hơn tỷ lệ nợ chung toàn Ngành (6,83%), trong đó có 10 địa phương tỷ lệ nợ cao là: Bắc Kạn 17,4%; Hậu Giang 14,3%; Đắk Nông 13,6%; Ninh Thuận 13,4%; Bình Thuận 10,9%; Hòa Bình 10,3%; Thái Nguyên 9,1%; Quảng Ngãi 9%; Thừa Thiên - Huế 8,8%; Hà Nội 8,7%.

* Có 35 BHXH tỉnh, thành phố tỷ lệ nợ so với số phải thu thấp hơn tỷ lệ nợ chung toàn Ngành (dưới 6,83%), trong đó có 10 địa phương tỷ lệ nợ thấp là: Vĩnh Long 4,3%; Hà Tĩnh 3,9%; Hưng Yên 3,8%; Vĩnh Phúc 3,7%; Lào Cai 3,6%; Sóc Trăng 3,5%; Hải Dương 2,8%; Đồng Tháp 2,4%; Điện Biên 1,7% và Trà Vinh 1,6%.

2. Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT

- Trong tháng 3/2013, toàn Ngành giải quyết 529.467 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 233.653 lượt người so với tháng 02/2013, đưa số người được giải quyết chế độ từ đầu năm đến hết tháng 3/2013 là 1.522.066 lượt người, tăng 476.203 lượt người (45,5%) so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

+ 25.512 người hưởng BHXH hàng tháng (trong đó: hưởng chế độ hưu trí là 20.164 người; chế độ tử tuất là 4.834 người; chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là 480 người...), giảm 2.718 người (9,6%) so với cùng kỳ năm 2012.

+ 105.883 lượt người hưởng trợ cp 1 ln (trong đó: trợ cp BHXH 1 lần là 83.968 người; trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 13.775 người; trợ cấp tuất là 7.014 người...), giảm 2.116 lượt người (1,5%) so với cùng kỳ năm 2012.

+ 127.180 người hưởng chế độ BHTN, tăng 58.594 người (85,4%) so với cùng kỳ năm 2012.

+ 1.263.491 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 422.443 lượt người (50,2%) so với cùng kỳ năm 2012.

- Trong tháng 3/2013 thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) cho 9.669.945 lượt bệnh nhân KCB BHYT (tăng 888.579 lượt người so với tháng 02/2013), lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo là 27.924.706 lượt người.

3. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

- Sngười được cấp sBHXH tính đến 31/3/2013 là 10.000.027 người, đạt 96,3% số người tham gia BHXH.

- Sthẻ BHYT đã phát hành còn giá trị sử dụng tính đến 31/3/2013 là 59.877.876 thẻ, trong đó:

+ Cấp mới, gia hạn: 7.390.914 thẻ;

+ Thẻ còn hạn chuyển sang: 52.271.703 thẻ;

+ Thẻ BHYT cấp lại do mất: 54.855 thẻ;

+ Thẻ BHYT cấp đổi do hỏng, thay đổi nơi KCB, quyền lợi: 160.404 thẻ.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 4/2013

1. Các đơn v trc thuc cơ quan BHXH Vit Nam

Ngoài những công việc phải thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong tháng 4 các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tập trung triển khai các công việc chưa hoàn thành tính đến tháng 3/2013 trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 và Kết luận giao ban tháng 3/2013; đồng thời triển khai 6 công việc có thời hạn hoàn thành trong tháng 4, 5/2013 (Phụ lục

III kèm theo Báo cáo giao ban số 1358/BC-BHXH ngày 12/4/2013 của BHXH Việt Nam) và một số việc trọng tâm sau:

1.1. Ban Thu

- Hoàn thiện Quy chế hoạt động đại lý thu BHXH trình Tổng Giám đốc, hoàn thành trước 30/4/2013.

- Xây dựng văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình các Ngân hàng Thương mại thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008, hoàn thành trước 30/4/2013.

- Báo cáo kế hoạch và nội dung làm việc với BHXH các tỉnh, thành phố có tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT thấp; tỷ lệ nợ cao chưa thực hiện công tác khởi kiện, trình Tổng Giám đốc trước 31/5/2013.

- Rà soát quy đnh về việc cho phép các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH cam kết với cơ quan BHXH về thời gian nộp tiền để giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, báo cáo Tng Giám đc trước 30/4/2013.

1.2. Ban Chi

- Đẩy nhanh việc thẩm định số liệu quyết toán thu, chi năm 2012 đối với BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị dự toán cấp 3 đảm bảo tiến độ và quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất việc đảm bảo kinh phí chi tiền lương và hoạt động quản lý của Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc và Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, hoàn thành trước 30/4/2013.

1.3. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 1901/CTPH-BLĐTBXH-BHXHVN ngày 11/6/2010 giữa BLao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, hoàn thành trước 31/5/2013.

1.4. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

- Kịp thời cập nhật thông tin về kết quả giám sát Luật BHYT của Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương và Đoàn Giám sát của y Ban Thường vụ Quốc hội; kết quả làm việc của Tổ sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, báo cáo Tổng Giám đốc.

- Tổng hợp nhanh chi phí khám chữa bệnh BHYT thực tế quý I/2013; đánh giá, phân tích tác động do thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC từ các địa phương, báo cáo Lãnh đạo Ngành trước 30/4/2013.

- Khẩn trương xây dựng phương án đổi mới phương pháp giám định BHYT theo hướng tập trung để hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố và Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/5/2013.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2012 theo đúng quy định, lưu ý việc thực hiện thanh toán vượt trần tuyến 2 đảm bảo quy định của Thông tư 09/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2011.

1.5. Ban Dược và Vật tư y tế

- Theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác đấu thầu thuốc BHYT.

- Dự thảo văn bản chấn chỉnh, khắc phục tình trạng thanh toán thuốc ngoài danh mục ở các địa phương, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt thanh toán thuốc ngoài danh mục quy định, hoàn thành trước 30/4/2013.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH đề xuất kế hoạch đào tạo công tác đấu thầu thuốc cho cán bộ của BHXH các tỉnh, thành phố tham gia Hội đồng đấu thầu thuốc tại địa phương, hoàn thành trước 31/5/2013.

1.6. Trung tâm Thông tin

- Khẩn trương đánh giá các phần mềm nghiệp vụ đã trin khai thử nghiệm tại một số BHXH tỉnh, thành phố, trình Tổng Giám đốc quyết định ứng dụng trong toàn Ngành, hoàn thành trước 31/5/2013.

- Hoàn thành kế hoạch mua sắm máy chủ cho BHXH các tỉnh, thành phố trong năm 2013 trước 30/4/2013.

- Phối hợp với Trung tâm Lưu trữ nghiên cứu, nâng cấp phần mềm lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành trước 31/5/2013.

1.7. Trung tâm Lưu trữ

Báo cáo Tổng Giám đốc về việc trùng hồ sơ hưởng BHXH trong quá trình nhập dữ liệu hồ sơ hưởng BHXH, hoàn thành trước 31/5/2013.

1.8. Ban Tổ chức cán b

- Khẩn trương hoàn thành Đ án “Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam” và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ, trình Chính phủ đúng thời gian quy đnh.

- Khẩn trương trình Tng Giám đc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập hun nghiệp vụ năm 2013 của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, hoàn thành trước 30/4/2013.

1.9. Ban Thi đua Khen thưởng

Khẩn trương hoàn thành việc xét đề nghị khen thưởng năm 2012 của BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, trình Hội đồng thi đua Ngành, hoàn thành trước 30/4/2013.

1.10. Văn phòng

Khảo sát và xây dựng phương án bố trí kho lưu trữ hồ sơ cho Trung tâm Lưu trữ, hoàn thành trước 30/4/2013.

1.11. Ban Quản lý Dự án WB

Chủ trì phối hp với Ban Kế hoạch Tài chính và Ban Hợp tác Quốc tế hoàn thành các thủ tục kết thúc dự án, hoàn thành trước 31/5/2013.

2. BHXH các tỉnh, thành phố

- Tng Giám đốc biểu dương 10 BHXH tỉnh có tỷ lệ nợ thấp là: Vĩnh Long 4,3%; Hà Tĩnh 3,9%; Hưng Yên 3,8%; Vĩnh Phúc 3,7%; Lao Cai 3,6%; Sóc Trăng 3,5%; Hải Dương 2,8%; Đồng Tháp 2,4%; Điện Biên 1,7% và Trà Vinh 1,6%.

- Tổng Giám đốc phê bình 10 BHXH tỉnh, thành phố có tỷ lệ nợ cao là: Bắc Kạn 17,4%; Hậu Giang 14,3%; Đắk Nông 13,6%; Ninh Thuận 13,4%; Bình Thuận 10,9%; Hòa Bình 10,3%; Thái Nguyên 9,1%; Quảng Ngãi 9%; Thừa Thiên - Huế 8,8%; Hà Nội 8,7%.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị nêu trên, Tng Giám đốc lưu ý:

- Theo lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành.

- Các đơn vị: Thu; Chi; Cấp sổ, thẻ; THCS BHXH; THCS BHYT; Dược và Vật tư y tế và Trung tâm Thông tin xây dựng bộ mã quản lý của Ngành theo lĩnh vực đơn vị quản lý, hoàn thành trước 30/4/2013.

- Ban THCS BHXH và Ban THCS BHYT kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc những vấn đề khó khăn, vưng mắc trong quá trình thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Ngành theo Nghquyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ.

Trên đây là kết luận của Tổng Giám đốc trong cuộc họp giao ban ngày 10/4/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (b/c);
- Các đơn v trc thuc;
- Các Ban Quản lý dự án;
- BHXH các tnh, thành phố;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan;
- Lưu: VT, VP(3).

TL. TNG GIÁM ĐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1360/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2013
Ngày hiệu lực12/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1360/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành12/04/2013
        Ngày hiệu lực12/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1360/TB-BHXH kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 4

           • 12/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực