Thông báo 147/TB-VPCP

Thông báo 147/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐỔI MỚI VÀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC DO BỘ XÂY DỰNG LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU, GIAI ĐOẠN 2011-2016, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020

Ngày 06 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở làm việc Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011 - 2016, nhiệm vụ đến năm 2020. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2016:

Công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2016 đã đạt được kết quả khá tích cực, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi nhiều nhưng tỷ lệ vốn Nhà nước còn nắm giữ vẫn cao, chưa thực sự đạt được mục tiêu về đổi mới quản trị, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhiệm vụ tái cơ cấu các Công ty cổ phần Xi măng: Hạ Long, Sông Thao cần được triển khai quyết liệt hơn nữa để sớm có kết quả cụ thể, đáp ứng các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ đến năm 2020:

a) Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về Phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

- Thực hiện cổ phần hóa trong năm 2017 các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định pháp luật.

- Thực hiện thoái vốn nhà nước, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại 12 tổng công ty đã cổ phần hóa và 4 tổng công ty đang tiến hành cổ phần hóa theo quy định, bảo đảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 với lộ trình gồm 3 nhóm:

Nhóm 1: Giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước 40,71% vốn điều lệ tại Tổng công ty LICOGI-CTCP và chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước quý I năm 2017.

Nhóm 2: Thực hiện thoái vốn nhà nước theo lộ trình đến hết năm 2018 về mức 0%, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với 10 doanh nghiệp gồm các Tổng công ty: Vật liệu xây dựng số 1, Xây dựng số 1, Sông Hồng, Đầu tư và Phát triển xây dựng, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng, Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Tư vấn xây dựng Việt Nam, Cơ khí xây dựng và Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Nhóm 3: Thực hiện cổ phần hóa, bán bớt phần vốn nhà nước, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019 tại các Tổng công ty: Sông Đà, Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lắp máy Việt Nam-CTCP và Viglacera-CTCP; xây dựng lộ trình cụ thể chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định. Năm 2020, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các Tổng công ty này theo đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

b) Đối với Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao:

- Hoàn thiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước 65,76% tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long từ Tổng công ty Sông Đà về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

- Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước 80,79 % tại Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao từ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

3. Bộ Xây dựng tiếp tục:

- Thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước quản lý tốt tài sản, đất đai và giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật; không để tồn tại những khó khăn, vướng mắc kéo dài sau khi các tổng công ty được cổ phần hóa.

- Xây dựng phương án thoái vốn nhà nước đối với từng tổng công ty theo lộ trình trên, bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện, khuyến khích và có giải pháp phù hợp đẩy nhanh hơn tiến độ cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của các tổng công ty, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần, phải đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thực hiện tái cơ cấu toàn diện các Công ty cổ phần Xi măng: Hạ Long, Sông Thao, bảo đảm các Công ty ổn định và phát triển, cân nhắc, tính toán về nguồn vốn cho phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long, trách nhiệm trả nợ vay của Công ty này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, làm việc với Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan để thống nhất danh mục doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sau cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- TCT Sông Đà;
- TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).Thắng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu147/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2017
Ngày hiệu lực17/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu147/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành17/03/2017
        Ngày hiệu lực17/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017

             • 17/03/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/03/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực