Thông báo 1664/TB-BHXH

Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THÁNG 5 NĂM 2014

Ngày 13/5/2014, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp giao ban dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc; tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo, các ý kiến của đại biểu, Tổng Giám đốc kết luận về nhiệm vụ tháng 5/2014: ngoài những công việc phải thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị cần kịp thời triển khai các công việc chưa hoàn thành tính đến tháng 4/2014 (bao gồm: các công việc thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm; Kết luận giao ban và các cuộc họp), 23 công việc có thời hạn phải hoàn thành trong tháng 5/2014 (Phụ lục I, II kèm theo Báo cáo số 1620/BC-BHXH ngày 15/5/2014), chủ động triển khai kịp thời các nội dung kết luận của Tổng Giám đốc trong hội nghị giao ban, trong đó cần tập trung giải quyết:

1. Ban Thu

- Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra tại cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng và thu hồi nợ đọng, nhất là các địa phương có số thu lớn và 10 địa phương có tỷ lệ nợ cao.

- Chủ trì phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng đề xuất khen thưởng, phê bình về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng, thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT đối với BHXH tỉnh, thành phố kịp thời theo từng đợt ngắn trong năm.

- Triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu BHXH, BHYT đối với BHXH tỉnh, thành phố theo từng tháng.

2. Ban Tài chính - Kế toán.

- Nghiên cứu, tham mưu trình lãnh đạo Ngành văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về việc cấp ứng kinh phí khám chữa bệnh, cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quy định và kịp thời trước ngày 05 tháng đầu quý, hoàn thành trước 15/6/2014. Đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm tra việc cấp ứng cho cơ sở khám chữa bệnh, chống tiêu cực trong tổ chức thực hiện.

- Kịp thời giải quyết đề nghị của các đơn vị trực thuộc về bố trí kinh phí được sử dụng trong năm 2014, hoàn thành trước 15/6/2014.

3. Ban Kế hoạch và Đầu tư

Đẩy nhanh việc hoàn thành Đề án “Quy hoạch cơ sở vật chất của Ngành”; kịp thời tổ chức buổi làm việc của lãnh đạo Ngành với lãnh đạo và đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 30/5/2014.

4. Ban Sổ - Thẻ

Rà soát số liệu, phân tích nguyên nhân số người tham gia BHYT chưa được cấp thẻ BHYT kịp thời, hoàn thành trước 31/5/2014.

5. Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

- Kịp thời triển khai các nội dung công việc tại Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc số 1576/TB-BHXH ngày 9/5/2014.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát lại việc ký hợp đồng khám chữa bệnh năm 2014 đối với các cơ sở khám chữa bệnh; xây dựng văn bản xin ý kiến Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam và các bộ có liên quan về việc ký hợp đồng khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa được cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám chữa bệnh, hoàn thành trước 30/6/2014.

- Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.

6. Ban Dược và Vật tư y tế

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá việc triển khai Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC và đề xuất việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với các địa phương áp dụng giá theo Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 theo hướng đảm bảo công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trong triển khai chủ trương, chính sách quy định.

7. Ban Tuyên truyền

- Tập trung hoàn thiện Đề án tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 theo kết luận của Ban Cán sự Đảng họp ngày 13/5/2014.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc đăng tải các nội dung đã giải quyết, trả lời đơn thư về chính sách BHXH, BHYT trên trang thông tin điện tử của Ngành; đồng thời đề xuất cơ chế chuyển và đăng tải các thông tin trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội và Chính phủ, hoàn thành trước 30/6/2014.

8. Viện Khoa học BHXH

Đề xuất việc phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Nhân dân...kịp thời tham mưu việc tổ chức hội thảo quốc tế “Vấn đề thu, nợ BHXH, BHYT - thực tiễn tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”, hoàn thành trước 30/6/2014.

9. BHXH các tỉnh, thành phố

- Tập trung giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các kiến nghị, thắc mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, hạn chế tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài.

- Tiếp tục báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội của địa phương về các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT.

- Tăng cường đôn đốc thu theo Công văn số 40-CV/BCS ngày 7/5/2014 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam và Công văn số 1549/BHXH-BT ngày 8/5/2014 của BHXH Việt Nam về tăng cường công tác thu BHXH, BHYT; tăng cường kiểm tra theo hình thức chuyên quản đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT...

- Tổng Giám đốc biểu dương 10 BHXH tỉnh có tỷ lệ nợ thấp so với tỷ lệ nợ chung toàn Ngành: Điện Biên 2,1%; Trà Vinh 2,4%; Đồng Tháp 2,8%; Sóc Trăng 3,2%; Cao Bằng 3,4%; Hà Tĩnh 4%; Hải Dương 4%; Kiên Giang 4%; Vĩnh Phúc 4% và Hưng Yên 4%.

- Tổng Giám đốc phê bình 10 BHXH tỉnh có tỷ lệ nợ cao so với tỷ lệ nợ chung toàn Ngành: Bình Thuận 10,7%; Bình Định 10,4%; Lâm Đồng 10,2%; Bình Phước 10%; Cà Mau 9,9%; Hòa Bình 9,8%; Đắk Nông 9,6%; Quảng Trị 9,2%; Thanh Hóa 9,2% và Ninh Thuận 9,1%.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Tổng Giám đốc lưu ý:

- Theo lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch và đảm bảo chất lượng, tập trung vào công tác phát triển đối tượng và thu hồi nợ đọng tại các địa phương có số thu lớn và có tỷ lệ nợ cao.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam tập trung thực hiện:

+ Kiểm tra, đối chiếu và thống nhất số liệu trước khi cung cấp cho Văn phòng để xây dựng báo cáo; phản ánh đầy đủ các vấn đề vướng mắc, kiến nghị trong tổ chức thực hiện của đơn vị và trong phạm vi chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố.

+ Tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức các cuộc làm việc chuyên đề để giải quyết các vấn đề vướng mắc và trả lời đơn thư kiến nghị về chế độ, chính sách BHXH, BHYT của người dân, doanh nghiệp, các nội dung tồn đọng, khó giải quyết kịp thời tập hợp báo cáo Hội đồng Quản lý. Chủ động, kịp thời giải quyết, trả lời các văn bản, đơn thư thuộc thẩm quyền của Ngành, không để tồn đọng kéo dài.

+ Giải quyết và trả lời kiến nghị của BHXH các tỉnh, thành phố nêu trong Báo cáo giao ban ngày 13/5/2014.

Trên đây là kết luận của Tổng Giám đốc trong cuộc họp giao ban ngày 13/5/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Ban Quản lý dự án;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng HĐQL;
- Văn phòng Đảng ủy cơ quan;
- Lưu: VT, VP(3)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG HỢP NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 1664/TB-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam )

STT

Nội dung

Đơn vị đề nghị

Đơn vị chủ trì giải quyết

1

Bố trí nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học năm 2014

Viện Khoa học BHXH

Ban TCKT

2

Làm việc với Ngân hàng phát triển để giải quyết vướng mắc trong việc thanh toán giải ngân đối với 02 Dự án (Khu nghỉ dưỡng sức Mũi Né, Bình Thuận và trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH tại Xuân Thành, Hà Tĩnh)

Ban QLDA Đầu tư và xây dựng

Ban KHĐT

3

Sớm cấp nguồn kinh phí còn thiếu của dự án trụ sở BHXH huyện Kỳ Anh để thanh toán cho các nhà thầu; xây mới trụ sở của BHXH huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Sông Lô.

Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc

nt

4

Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm có Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương để phù hợp việc giải quyết chế độ chính sách cho các doanh nghiệp

Nghệ An, Điện Biên, Vĩnh Phúc

Ban THCS BHXH

5

Kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan sớm có hướng dẫn thực hiện Đề án y tế biển, đảo theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kiên Giang

Ban THCS BHYT

6

Xem xét việc giải quyết chi phí vượt trần KCB của năm trước trước thời điểm quyết toán quý IV của năm sau, để các địa phương không phải điều chỉnh lại việc cân đối trần KCB năm sau

Sơn La

nt

7

Sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện công tác giám định tập trung theo tỷ lệ như Đề án thí điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thừa Thiên - Huế

nt

8

Tiến độ tổng hợp và thông báo chi phí khám chữa bệnh đa tuyến chậm do văn bản hướng dẫn công tác thống kê, tổng hợp và thông báo chi phí khám, chữa bệnh đa tuyến chưa được bổ sung, sửa đổi

Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT

nt

9

Chưa có hướng dẫn về nội dung hợp đồng KCB theo định suất nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hợp đồng KCB; quy định về phân bổ số thẻ đăng ký KCB ban đầu của Sở Y tế gây quá tải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương hỗ trợ năm 2014 giảm mạnh trong khi giá viện phí tăng dẫn đến chi phí KCB tăng cao, khó khăn trong cân đối quỹ KCB.

Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc

nt

10

Trang bị máy chủ để triển khai phần mềm tập trung qua đường truyền mạng WAN; cấp phần mềm diệt virus có bản quyền; xây dựng phần mềm chung với ngành Y tế; triển khai phần mềm thu xét duyệt tại các đơn vị sử dụng lao động; nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; thao tác cấp thẻ BHYT trên phần mềm cấp sổ thẻ mới còn sai sót dẫn đến in sai; phát hiện thẻ trùng chưa chính xác; lỗi ở mẫu số C70b-HD phần mềm xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản...

Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, An Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Sơn La

Trung tâm CNTT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1664/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1664/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1664/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1664/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Phi
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 1664/TB-BHXH năm 2014 kết luận Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bảo hiểm xã hội

           • 16/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực