Thông báo 174/TB-VPCP

Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 174/TB-VPCP kết luậnThủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2010. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

Sáu tháng đầu năm 2010, tuy chịu ảnh hưởng của hậu quả suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận; tiếp tục bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước kinh doanh thua lỗ, tình hình tài chính không lành mạnh.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện khá nghiêm túc việc chuyển công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, việc xử lý một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài, mất hết vốn nhà nước nên không cổ phần hóa được và cũng không đủ điều kiện chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn chậm. Tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở một số Bộ, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, một phần do cơ chế cổ phần hóa còn bộc lộ một số điểm không phù hợp thực tế, cần sớm nghiên cứu sửa đổi như: xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp; cơ chế bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; chính sách thu hút và gắn bó người lao động giỏi trong doanh nghiệp cổ phần hóa. Một số Bộ, địa phương xử lý những vấn đề về tài chính phát sinh trong cổ phần hóa còn lúng túng làm kéo dài thời gian.

Để tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần triển khai ngay một số việc sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước:

a) Tăng cường thực hiện chức năng giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

b) Thực hiện nghiêm túc Điều 166 Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần để chuyển tất cả các công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu sản xuất … đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

b) Hướng dẫn Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng ký tên doanh nghiệp theo nguyên tắc giữ nguyên tên gọi của các tổng công ty nhà nước theo quyết định của chủ sở hữu.

c) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên; chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

d) Trong quý III năm 2010, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Nghị định thay thế Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo nguyên tắc tăng cường chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát của chủ sở hữu nhà nước; đồng thời bảo đảm quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật;

- Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp phục vụ an ninh, quốc phòng;

- Quyết định ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thay thế cho tiêu chí được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

3. Bộ Tài chính:

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát về tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, phát hiện xử lý và cảnh báo về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính và khả năng mất cân đối tài chính của doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước giữ quyền chi phối, đầu tư vào các ngành nghề có liên quan đến ngành, nghề chính, ngành nghề khác, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc này.

Bộ Tài chính tăng cường năng lực cho Cục Tài chính doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện được chức năng này.

b) Trong tháng 8 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó chú ý đề xuất các nội dung: xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị lợi thế vị trí doanh nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất, phương thức lựa chọn và bán cổ phần cho cổ đông chiến lược…

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

b) Khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ Đề án “Đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước và chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước”.

5. Bộ Nội vụ:

a) Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2010 cơ chế cử người và quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

b) Tăng cường công tác quản lý nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

6. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình cải cách, đổi mới, tiến độ sắp xếp doanh nghiệp nhà nước 5 năm (2011-2015), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tiếp tục duy trì, sắp xếp, đổi mới và phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mạnh; thực hiện cổ phần hóa những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối.

b) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty 91 chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xử lý một số vướng mắc cấp bách trong quá trình chuyển công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp như quy định về bổ nhiệm Kiểm soát viên; biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp mất hết vốn nhà nước không đủ điều kiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn.

d) Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước vào cuối năm 2010.

đ) Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước vào quý IV năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu174/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2010
Ngày hiệu lực28/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 174/TB-VPCP kết luậnThủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 174/TB-VPCP kết luậnThủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu174/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành28/06/2010
        Ngày hiệu lực28/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 174/TB-VPCP kết luậnThủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 174/TB-VPCP kết luậnThủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực

           • 28/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực