Thông báo 186/TB-VPCP

Thông báo 186/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Thông báo 186/TB-VPCP 2014 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 14 tháng 4 năm 2014, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố. Cùng dự làm việc với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, quý I năm 2014 và một số kiến nghị, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được trong những năm qua của Đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố Đà Nẵng. Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục phát triển.

Năm 2013 tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,11%, cao hơn bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần mức bình quân chung của cả nước; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,9%, dịch vụ tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 11.838 tỷ, tăng 5,2% so với dự toán được giao; cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng ổn định và bền vững: Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 55,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 42,2%, nông - lâm - thủy sản chiếm 2,4%. Quý I năm 2014, tổng sản phẩm trong nước đạt 9.407 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 9,2%; dịch vụ tăng 7,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.800 tỷ đồng, bằng 26,5% dự toán năm; lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển khá; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, kinh tế, xã hội Thành phố còn những hạn chế như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp; vai trò động lực, sức lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng còn hạn chế; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; chỉ số giá tiêu dùng còn tăng ở mức cao so với cả nước; tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm về số vụ nhưng số người chết còn cao và tăng so với năm 2012.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ mà Thành phố đã đặt ra cho năm 2014 và những năm tiếp theo, Thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và 2015 của cả nước mà Đảng, và Nhà nước đã đề ra; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

2. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thành tựu to lớn đã đạt được và tiềm năng, lợi thế của Thành phố, đồng thời nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đẩy mạnh phát triển Thành phố về mọi mặt, nhất là các ngành dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao, hình thành trung tâm du lịch dịch vụ ven biển lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực;

3. Tập trung rà soát quy hoạch, xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất. Phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh;

4. Quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, tập trung giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc, quản lý trật tự đô thị nền nếp, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống và phát triển con người phù hợp với văn minh đô thị;

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác phòng, chống và giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Nghị định về một số cơ chế ưu đãi đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng để thay thế Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố huy động hiệu quả các nguồn lực, sớm khẳng định vai trò thành phố động lực của khu vực. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, dự thảo Nghị định (trong đó lưu ý các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 75-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2013 liên quan đến việc huy động vốn đầu tư cao hơn tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố hàng năm; tỷ lệ phân chia số tăng thu các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương, mức thưởng trên số tăng thu ngân sách Trung ương hưởng 100%; ổn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tối thiểu 85% cho ngân sách địa phương như hiện nay đến năm 2020), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

2. Về thực hiện cơ chế "doanh thu phát sinh ở đâu thì nộp các nghĩa vụ thuế tại đó": Giao Bộ Tài chính phối hợp với Thành phố rà soát các trường hợp cụ thể, có báo cáo đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, Thành phố thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Về mở thêm một số khu vui chơi có thưởng tổng hợp dành riêng cho người nước ngoài tại Khu du lịch Bà Nà và Bán đảo Sơn Trà và tăng số lượng bàn chơi bài có người chia ở Khu du lịch và giải trí quốc tế Silver Shores tại Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ cấp phép và đang hoạt động hiệu quả: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2014 theo Kết luận số 75-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Chính trị.

4. Về ưu tiên, hỗ trợ Đà Nẵng trong quá trình xúc tiến, vận động, thu hút và bố trí cấp phát 100% nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các dự án nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Thành phố vận động, thu hút các nguồn ODA theo quy định.

5. Về cho phép thành phố Đà Nẵng được chủ động trực tiếp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề nghị của Thành phố, tổng hợp, xử lý chung trong quá trình sửa đổi Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010. Việc quyết định đầu tư đối với các dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT, BOT, BTO được thực hiện theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

6. Về ban hành cơ chế hỗ trợ đặc thù huy động vốn xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo hướng ưu đãi hơn so với quy định hiện hành: Trước mắt Thành phố thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8745/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013; đồng thời chủ động làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng các dự án đầu tư cụ thể để được xem xét ưu tiên bố trí vốn từ nguồn Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù về huy động vốn xây dựng dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng theo Kết luận số 75-KL/TW ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2014.

7. Về đầu tư Dự án xây dựng khu liên hợp thể thao: Trong điều kiện ngân sách khó khăn, thành phố Đà Nẵng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân nhắc kỹ về dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

9. Về dự án xây dựng cảng Liên Chiểu: Thành phố tập trung đầu tư và khai thác có hiệu quả cảng Tiên Sa và cảng Thọ Quang theo Quy hoạch phát triển cảng biển đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao đổi, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về nội dung điều chỉnh quy hoạch đối với cảng Liên Chiểu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

10. Về thành lập Trường Đại học quốc tế Việt - Anh: Thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8107/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 9 năm 2013.

11. Về dự án hành lang kinh tế Đông Tây 2 (EWEC2): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên vận động tìm kiếm nguồn vốn (kể cả vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á) để đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

12. Đối với dự án Xây dựng Làng đại học Đà Nẵng trở thành 1 trong 3 trung tâm đại học của cả nước: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, có báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2014.

13. Về đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học khu vực miền Trung tại Đà Nẵng và Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng: Thành phố sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, làm việc cụ thể với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan để xem xét, đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về bố trí vốn đối với những dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, Bệnh viện đa khoa 600 giường và các dự án khác: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8746/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

15. Về triển khai Dự án Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng (giai đoạn 2): Thành phố thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10806/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 12 năm 2013. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, đưa dự án vào danh mục xem xét bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016 - 2020.

16. Về nâng cấp sân bay Quốc tế Đà Nẵng: Đồng ý chủ trương, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu việc mở rộng nhà ga hành khách, trình Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch để đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu vận tải.

17. Về mở rộng tuyến quốc lộ 14B giai đoạn 2 và cải tạo, mở rộng Quốc lộ 14G: Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm kiếm nguồn vốn để triển khai vào thời điểm thích hợp.

18. Về xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Đà Nẵng: Đồng ý chủ trương, Thành phố lập dự án đầu tư, thực hiện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 ngày 10 tháng 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

19. Về xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm trên địa bàn Thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, trình duyệt theo đúng quy định của Luật đường sắt, làm cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố.

20. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư để ngư dân thành phố đóng tàu công suất lớn (400CV trở lên) khai thác thủy, hải sản xa bờ: Thành phố thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 10 tháng 4 năm 2014 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về giải pháp và chính sách phát triển ngành thủy sản, họp ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng.

21. Về việc tạm ứng vốn của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của Dự án: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý cụ thể và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

22. Về chủ trương Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2014: Giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của Thành phố tại văn bản số 2432/UBND-KTTH ngày 26 tháng 3 năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

23. Về điều chỉnh dự án đầu tư Nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế - thành phố Đà Nẵng: Thành phố làm việc với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH, KGVX, NC, QHQT, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VIII (3). pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 186/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu186/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 186/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 186/TB-VPCP 2014 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 186/TB-VPCP 2014 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu186/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 186/TB-VPCP 2014 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 186/TB-VPCP 2014 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

           • 05/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực