Thông báo 1865/TB-BNN-VP

Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thực hiện 570/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 570/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012-2017”. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn của 7 tỉnh biên giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, các ý kiến của đại biểu dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau:

1. Nhìn chung các Bộ, ngành, các địa phương đã cố gắng tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản: số 2382/BNN-KTHT ngày 02/8/2012 hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định, phê duyệt dự án di dân tập trung, xen ghép, lập kế hoạch bố trí ổn định dân cư và thực hiện chính sách hỗ trợ; số 832/BNN-KTHT ngày 12/3/2013 đôn đốc, chỉ đạo các tỉnh khẩn trương phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng kế hoạch bố trí ổn định dân cư năm 2014. Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai như: Điện Biên (Công văn số 774/UBND ngày 29/6/2012), Cao Bằng (Công văn số 2787/KH-UBND ngày 15/10/2012), Hà Giang (Công văn số 1412/UBND ngày 02/8/2012), Lạng Sơn (Công văn số 1477/VP-KTN ngày 14/8/2012), Quảng Ninh (Công văn số 3137/UBND-NLN ngày 22/10/2012), Lào Cai (Công văn số 30/SNN-PTNT ngày 09/01/2013). Đến nay có 2 tỉnh là Lào Cai và Lạng Sơn hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt 7 dự án di dân tập trung ra thôn, bản sát biên giới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước. Các tỉnh còn lại đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, đang thực hiện các thủ tục để phê duyệt 22 dự án mới. Đây là kết quả bước đầu quan trọng để xây dựng kế hoạch thực hiện bố trí dân cư các xã biên giới theo từng dự án cụ thể, phát triển các điểm dân cư tuyến biên giới phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Tiến độ thực hiện quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới còn chậm, nhiều tỉnh đến nay chưa hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí dân cư. Đến nay vẫn tồn tại có tỉnh chọn điểm xây dựng dự án chưa đúng danh mục theo báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch của tỉnh đề nghị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chưa lựa chọn vùng ưu tiên để thực hiện đầu tư tập trung phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ. Phần lớn các tỉnh chưa cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ quy định tại điểm a, điểm b Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 570/QĐ-TTg nên lúng túng trong việc thực hiện hỗ trợ hộ gia đình di dân ở tuyến biên giới. Việc rà phá bom mìn ở khu vực biên giới đảm bảo an toàn cho người dân còn nhiều khó khăn về kinh phí và tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương ghi thành danh mục riêng trong kế hoạch năm 2013 chưa được bố trí nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai xây dựng địa bàn đón dân thuộc các dự án đã được phê duyệt.

3. Để thực hiện tốt mục tiêu quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo các việc sau:

- Căn cứ vào danh mục vùng bố trí dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-TTg khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí dân cư làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. Trước hết ưu tiên các khu vực còn ít dân hoặc chưa có dân, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh ở thôn, bản sát biên giới.

- Việc xây dựng khu tái định cư phải phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định các tiêu chí ưu tiên, trước hết là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân. Huy động nguồn vốn đầu tư của các chương trình mục tiêu hiện có với nguồn vốn thuộc quy hoạch bố trí dân cư để đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu, đảm bảo các điều kiện để di dân đến định cư ổn định đời sống lâu dài.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo rà phá bom mìn, có giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, hoàn thành việc rà phá bom mìn ở các khu tái định cư và nơi sản xuất của đồng bào thuộc thôn, bản sát biên giới, đảm bảo cho người dân an tâm sinh sống và sản xuất.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện bố trí ổn định dân cư các xã biên giới. Trước hết năm 2013 bổ sung kinh phí để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án đã phê duyệt, bảo đảm tiến độ đề ra.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đề các cơ quan, địa phương biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP;
- UBND các tỉnh biên giới Việt - Trung;
- Sở NN&PTNT các tỉnh biên giới Việt - Trung;
- Cục KTHT&PTNT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1865/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1865/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1865/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thực hiện 570/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thực hiện 570/QĐ-TTg
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1865/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành16/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thực hiện 570/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 1865/TB-BNN-VP năm 2013 kết luận Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thực hiện 570/QĐ-TTg

             • 16/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực