Thông báo 188/TB-VPCP

Thông báo 188/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp quý 1 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 188/TB-VPCP họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 188/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP QUÝ I NĂM 2017

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mi và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) về tình hình sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Quý I năm 2017 và chương trình công tác của Ban trong năm 2017. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN Quý I năm 2017, dự thảo chương trình công tác năm 2017 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Đánh giá cao báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN Quý I năm 2017 của Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã tham dự cuộc họp. Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện báo cáo này, trong đó lưu ý bổ sung các số liệu, đặc biệt là kết quả thoái vốn, các đánh giá, nhận xét nguyên nhân chủ quan, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2017.

2. Văn phòng Chính phủ dthảo công văn trình Phó Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý trực tiếp đối với Chương trình công tác năm 2017, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15 tháng 4 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

4. Định kỳ hàng tháng, Thường trực Ban Chỉ đạo có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Ban Chỉ đạo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN; hàng Quý thực hiện giao ban Ban Chỉ đạo.

5. Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2011 - 2015, năm 2016 và quý I năm 2017 đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước còn chậm, Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối ở nhiều ngành, lĩnh vực mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối, đặc biệt là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; số lượng vốn nhà nước đã bán ra chỉ chiếm khoảng 8% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn thấp so với nguồn lực đang nắm giữ. Một số cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành chậm so với kế hoạch đề ra. Việc xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN của các Bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa quyết liệt.

Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN năm 2017 và các năm tiếp theo cần có bước chuyển mạnh mẽ, căn bản, thực chất hơn; DNNN chỉ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không làm. Do vậy, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN.

- Khẩn trương, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, bán vốn; đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tránh thất thoát vốn, tài sản của nhà nước; không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm; bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện công bố thông tin, niêm yết... theo đúng quy định.

- Rà soát, kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài theo cơ chế thị trường theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trước mắt hoàn thiện phương án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ thuộc Bộ Công Thương; xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đxử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN tại các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyn giao không bồi hoàn của các nhà đầu tư trong các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2017.

6. Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các công việc được phân công chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Công ty Mua bán nợ Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).Quân 242

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu188/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 188/TB-VPCP họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 188/TB-VPCP họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2017
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu188/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 188/TB-VPCP họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2017

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 188/TB-VPCP họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp 2017

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực