Thông báo 19/TB-BTP

Thông báo 19/TB-BTP kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ngày 13 tháng 3 năm 2014

Nội dung toàn văn Thông báo 19/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TB-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2014

Ngày 13 tháng 3 năm 2014, cuộc họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Thành Long; đại diện Vụ Tổng hợp - Văn phòng Chính phủ, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ. Tại cuộc họp, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo về kết quả công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2014, ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Về kết quả công tác trọng tâm tháng 02 năm 2014

Cơ bản nhất trí với đánh giá về kết quả công tác của Bộ tháng 02 năm 2014 như trong dự thảo Báo cáo do Văn phòng Bộ chuẩn bị. Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã có cố gắng, tập trung giải quyết nhiều việc trọng tâm của tháng, trong đó nhiều việc đạt được kết quả cụ thể như việc phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chỉnh lý dự án Luật công chứng (sửa đổi); việc chuẩn bị Phiên họp chuyên đề của Chính phủ với nhiều nội dung quan trọng do Bộ chủ trì thực hiện… Tuy nhiên, bên cạnh đó tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn; kết quả công tác thi hành án dân sự còn thấp, việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại còn chậm; việc trả lời các kiến nghị, vướng mắc về nghiệp vụ theo đề nghị của một số địa phương còn chậm.

Giao Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thiện Báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

2. Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2014

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2014 được nêu trong dự thảo Báo cáo. Đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Phân công Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chỉ đạo: (1) Vụ Pháp luật hình sự - hành chính khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch công tác năm 2014, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý VPHC; phối hợp với Tổ Công tác xử lý VPHC thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước về xử lý VPHC; chuẩn bị văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc thống kê, lập danh mục các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Xử lý VPHC và các Nghị định có liên quan để theo dõi, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các thông tư, thông tư liên tịch này; (2) Cục Bổ trợ tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Liên đoàn luật sư Việt Nam chuẩn bị nội dung và tổ chức buổi làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam trước khi họp Ban Thường vụ Liên đoàn; phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam chuẩn bị làm việc giữa Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam với các cơ quan liên quan của thành phố Hồ Chí Minh về Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư Thành phố; (3) Cục Kiểm soát TTHC báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức họp Thường trực Ban chỉ đạo 896, mời Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để cho ý kiến đối với các dự án Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân.

2.2. Phân công Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chỉ đạo: (1) Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác của các cơ quan thi hành án dân sự; hoàn thành chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự được Quốc hội giao; hoàn chỉnh Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2014 về thực hiện các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác thi hành án dân sự; làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long về nhân sự lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong tháng 3/2014; (2) Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chuẩn bị Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Quốc tịch Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp Giấy xác nhận công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; nếu cần thiết, đề xuất sửa đổi Thông tư số 22/2013/TT-BTP bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn; báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 16/12/2013 của Ban Bí thư; (3) Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết các vướng mắc về thẩm quyền công chứng hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cần thiết thì đề xuất với Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định số 164/2013/NĐ-CP.

2.3. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét lại vụ việc khiếu nại của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đối với Kết luận thanh tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 25/3/2014.

2.4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ: (1) Thực hiện thẩm định đề án vị trí việc làm của một số đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện; trên cơ sở đó, thực hiện thẩm định xong đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ trong Quý II/2014; (2) Phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội chuẩn bị nội dung, sớm tổ chức làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với Đảng ủy Sở Tư pháp Hà nội, có sự tham gia của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác tư pháp của Thành phố và việc kiện toàn tổ chức biên chế của cơ quan tư pháp, pháp chế các Sở, ngành.

2.5. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính: (1) Trong quá trình tập huấn Thông tư số 20/2013/TT-BTP về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện thống kê liên quan đến kỳ thống kê chuyển tiếp giữa năm 2013 và năm 2014; (2) Đề xuất thành lập Tổ Công tác đề xuất, tiếp nhận thêm diện tích trụ sở làm việc của Bộ.

2.6. Giao Văn phòng Bộ theo dõi tiến độ, đôn đốc việc trả lời của các đơn vị thuộc Bộ về những vướng mắc nghiệp vụ theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 13 tháng 3 năm 2014, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP (BTK, TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/TB-BTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu19/TB-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/TB-BTP

Lược đồ Thông báo 19/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 19/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu19/TB-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 19/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 19/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp Giao ban Thủ trưởng Bộ Tư pháp

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực