Thông báo 194/TB-BTC

Thông báo 194/TB-BTC năm 2015 công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 194/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định viên giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/TB-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu, Công ty CP Thẩm định giá Quảng Ninh có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 đối với các doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

Bổ sung Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An – Chi nhánh Sài Gòn (chi nhánh phát hành chứng thư thẩm định giá) với 02 thẩm định viên về giá dưới đây vào Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015:

+ Thẩm định viên Ngô Thảo, sinh năm: 1953, giới tính: Nam, quê quán: Thừa Thiên Huế, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh (GĐ CN), số thẻ V09.283 cấp ngày 01/7/2010;

+ Thẩm định viên Hoàng Đình Quốc Minh, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Khánh Hòa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ III06114 cấp ngày 13/01/2009

2.2. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

- Thẩm định viên Đinh Đức Anh, sinh năm: 1980, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1042 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Trần Mạnh Hà sinh năm: 1983 , giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1101cấp ngày 20/01/2015

- Thẩm định viên Võ Hoành Sơn sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1189 cấp ngày 20/01/2015.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

- Thẩm định viên Nguyễn Viết Hành, sinh năm: 1973, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Bình, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1108 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm: 1980, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.899 cấp ngày 10/12/2013.

2.4. Công ty CP Thẩm định giá Nam Trung Bộ

- Bổ sung thẩm định viên Lê Thị Ngọc Tuệ, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Bình Định, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1214 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá Nam Trung Bộ.

- Xóa tên kể từ ngày 10/02/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Lâm Nguyễn Thành, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.424 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 23 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.5. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam

- Bổ sung thẩm định viên Phạm Hà Minh, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (CTHĐQT, TGĐ) số thẻ IX14.1156 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của công ty.

- Thay đổi chức vụ của thẩm định viên Bùi Thị Thùy Hân- số thẻ VIII13.787 cấp ngày 10/12/2013-Giám đốc (GĐ) thành Thẩm định viên (TĐV) tại Mục số 33 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.6. Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Nhật Thanh, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Tiền Giang, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1191 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam .

2.7. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam

Bổ sung thẩm định viên Phạm Hữu Hiền, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: TP. Hồ Chí Minh, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1114 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

2.8. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á

Bổ sung thẩm định viên Trần Nghiêm, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Phó Phòng (PP), số thẻ IX14.1164 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á.

2.9. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1198 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội.

2.10. Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh

Bổ sung thẩm định viên Huỳnh Ngọc Loan, sinh năm: 1987, giới tính: Nữ, quê quán: Trung Quốc, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1148 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh.

2.11. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Bùi Tuấn Phương, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1176 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2.12. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Văn Thọ, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ IX14.1202 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế.

2.13. Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 02/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Bùi Ngọc Huyền, sinh năm: 1982, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Trưởng phòng (TP), số thẻ VIII13.819 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 05 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 02/3/2015, Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam chỉ còn lại 02 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2015, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 02/3/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

3. Điều chỉnh nội dung trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015, Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

3.1. Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC:

+ Thẩm định viên Đặng Xuân Trường, sinh năm: 1977, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1223 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Trịnh Minh Cường, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Phó ban (TB), số thẻ IX14.1067cấp ngày 20/01/2015

+ Thẩm định viên Phùng Hải Vinh, sinh năm: 1981, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1229 cấp ngày 20/01/2015.

- Điều chỉnh thông tin về địa chỉ chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Mục 11 trong Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015, cụ thể:

+ Đính chính địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Huế thành: số 22 đường Tô Hữu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng lý thuế chi nhánh số 0102610438-001 thay đổi lần thứ nhất ngày 06/3/2009.

+ Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại Đà Nẵng thành: 150 Ông Ích Nghiêm, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng kể từ ngày 26/01/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102610438-003 thay đổi lần thứ 2 ngày 26/01/2015.

3.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều chỉnh quê quán của các thẩm định viên dưới đây tại Mục số 49 trong Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015, cụ thể:

- Thẩm định viên Phạm Thanh Tùng - số thẻ VIII13.965 cấp ngày 10/12/2013 thành: “Hưng Yên”.

- Thẩm định viên Nguyễn Đình Thăng - số thẻ VII11.644 cấp ngày 27/09/2012 thành “Nghệ An”.

- Thẩm định viên Vũ Xuân Tùng - số thẻ VII11.691 cấp ngày 27/09/2012 thành “Hải Dương”.

- Thẩm định viên Trần Xuân Linh - số thẻ VII11.593 cấp ngày 27/09/2012 thành “Hà Tĩnh”.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu194/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2015
Ngày hiệu lực23/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 194/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định viên giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 194/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định viên giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu194/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/03/2015
        Ngày hiệu lực23/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 194/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định viên giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 194/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định viên giá đủ điều kiện thẩm định giá tài sản

         • 23/03/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/03/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực