Thông báo 74/TB-BTC

Thông báo 74/TB-BTC năm 2015 công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 74/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TB-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 24/9/2015. Kể từ ngày 25/9/2015, các doanh nghiệp thẩm định giá được tiếp tục hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Các doanh nghiệp thẩm định giá không có tên tại Thông báo này và Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/1/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 chỉ được phép hoạt động khi có Thông báo của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

DANH SÁCH

CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính)

STT

Họ tên thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Thẻ Thẩm định viên

Thời hạn đăng ký hành nghề

Số thẻ

Ngày cấp

Từ

Đến

1

Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Thị Hoài Anh

1988

Nữ

Nam Định

VIII13.709

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Vũ Hải

1986

Nam

Hà Nam

TP

VIII13.772

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Vũ Thị Hoài Anh

1985

Nữ

Ninh Bình

TĐV

VIII13.718

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

2

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Châu Á

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

1985

Nam

Ninh Bình

VIII13.956

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Tạ Thanh Bình

1978

Nam

Ninh Bình

TĐV

V09.226

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Tạ Minh Phương

1982

Nam

Ninh Bình

TĐV

VIII13.917

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

3

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Cao Lê Thi

1978

Nam

Hà Nội

TGĐ

V09.286

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Vũ Thái Thanh

1977

Nam

Thái Bình

PTGĐ

V09.280

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Võ Anh Đức

1978

Nam

Nghệ An

PTGĐ

VI10.345

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Kim Bảo Ngọc

1977

Nữ

Bạc Liêu

TĐV

VI10.402

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Thị Nga

1983

Nữ

Hà Nội

TĐV

VIII13.881

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

4

Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Trần Duy

1980

Nam

Quảng Nam

TGĐ

III06093

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phan Kim Hằng

1981

Nữ

Bình Định

TĐV

IV06177

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Phương Thanh

1984

Nữ

Ninh Bình

TĐV

VII11.645

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

5

Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Quang Tiến

1981

Nam

Hà Nội

TGĐ

VIII13.950

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phạm Hùng Cường

1976

Nam

Thái Bình

TP

VIII13.738

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Bùi Ngọc Huyền

1982

Nữ

Nam Định

TP

VIII13.819

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

6

Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Tấn Vàng

1973

Nam

Quảng Ngãi

TGĐ

VIII13.1023

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thị Phi Yến

1984

Nữ

Quảng Nam

PTGĐ

VIII13.1035

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Lê Thị Phương Thảo

1982

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

VIII13.984

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

7

Công ty CP Giám định Ngân Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Tiến Sơn

1962

Nam

Hà Nội

TGĐ

V09.313

19/10/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Ngô Thị Hồng Ánh

1978

Nữ

Bắc Ninh

TP

VI10.330

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Vũ Văn Mợi

1946

Nam

Ninh Bình

TĐV

06216

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

8

Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Bình

1980

Nam

Hà Tĩnh

CTHĐQT, PTGĐ

VII11.471

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thị Kiều Mỵ Lan Hương

1986

Nữ

Bình Định

PTGĐ

VII11.560

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Đặng Thị Thúy Hòa

1977

Nữ

Hà Nam

GĐ NV

V09.241

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

9

Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngô Thị Thủy Liên

1976

Nữ

Hải Phòng

TGĐ

IV06187

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phan Hương Giang

1981

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

VII11.515

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thu Hương

1975

Nữ

Quảng Ngãi

TĐV

III06105

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

10

Công ty CP Giám định và Thẩm định EXIMVAS

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Văn Phú

1979

Nam

Nam Định

TGĐ

VIII13.909

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Mai Thị Thanh Trà

1986

Nữ

Phú Thọ

PTGĐ

VII11.671

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Huỳnh Văn Ngoãn

1983

Nam

Long An

PTGĐ

VIII13.885

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Nguyễn Thị Hằng

1985

Nữ

Bình Định

TP

VIII13.786

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Ngọc Tỏa

1985

Nam

Long An

PP

VIII13.953

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

11

Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Việt Dũng

1980

Nam

Bắc Giang

TGĐ

VII11.500

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Đào Duy Trịnh

1984

Nam

Hà Nội

PTGĐ

VIII13.1020

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thị Kim Dung

1980

Nữ

Ninh Bình

TĐV

VII11.494

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

12

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long

 

 

 

 

 

 

1

Bùi Thị Sơn Nhi

1979

Nữ

Thái Bình

V09.267

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thế Cường Thịnh

1979

Nam

Hà Nội

PGĐ

VII11.656

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Văn Thành

1979

Nam

Hải Phòng

PGĐ

VIII13.981

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

13

Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

1

Võ Xuân Thu

1962

Nam

Quảng Nam

06156

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Trần Thị Ly Na

1986

Nữ

Quảng Nam

TĐV

VII11.606

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thùy Trang

1980

Nữ

Nam Hà

TĐV

VI10.429

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

14

Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Miền Bắc

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Việt Anh

1976

Nam

Thái Bình

IV06163

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Hoài Nam

1979

Nam

Nam Định

TĐV

IV06195

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Như Ái

1977

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

VI10.331

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

15

Công ty CP Thẩm định ASIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đỗ Thị Yến

1968

Nữ

Hưng Yên

TGĐ

V09.322

09/04/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Vũ Đức Oai

1964

Nam

Hưng Yên

TĐV

VIII13.901

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Bùi Thị Tĩnh

1975

Nữ

Hưng Yên

TĐV

VIII13.952

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

16

Công ty CP Thẩm định giá APC Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Lại Đình Long

1973

Nam

Hà Nội

VIII13.852

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phạm Trung Hiếu

1984

Nam

Hưng Yên

TP

VIII13.795

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Phạm Thị Thanh Huệ

1984

Nữ

Ninh Bình

PP

VIII13.807

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

17

Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mai Thanh Bình

1976

Nam

Bình Dương

TGĐ

VII11.469

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Hoài Phương

1976

Nam

Quảng Trị

TĐV

VII11.624

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Từ Thái Sơn

1981

Nam

Quảng Bình

TĐV

VII11.638

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

18

Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

 

 

 

 

 

 

 

1

Đặng Xuân Minh

1977

Nam

Hà Tĩnh

CTHĐQT, TGĐ

I05020

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Xuân Việt Anh

1983

Nam

Nghệ An

TĐV

VIII13.716

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Văn Nhị

1976

Nam

Bình Định

TĐV

VIII13.898

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE – Chi nhánh Đà Nẵng *

 

 

 

 

 

1

Đặng Thị Bình

1975

Nữ

Đà Nẵng

GĐ CN

VII11.468

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thế Anh

1983

Nam

Bắc Giang

TĐV

VII11.462

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

19

Công ty CP Thẩm định giá DTC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phan Lê Cường

1985

Nam

Nghệ An

VII11.485

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Minh Tú

1982

Nam

Nghệ An

TP

VII11.680

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Đỗ Văn Đại

1982

Nam

Nam Định

TĐV

VII11.507

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

20

Công ty CP Thẩm định giá Đất Phương Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Trường Sơn

1978

Nam

Ninh Bình

TGĐ

VIII13.942

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Văn Hải

1982

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.771

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thị Ngọc Diệp

1971

Nữ

Bắc Giang

TĐV

VII11.486

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

21

Công ty CP Thẩm định giá - Đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

 

1

Trần Trung Học

1958

Nam

Vĩnh Phúc

06147

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Văn Chiến

1982

Nam

Vĩnh Phúc

PGĐ

VII11.476

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Đức Hạnh

1985

Nam

Vĩnh Phúc

PGĐ

VIII13.780

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

22

Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hồ Hữu Châu

1976

Nam

Nghệ An

CTHĐQT, GĐ

I05005

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Thị Bích Hải

1985

Nữ

Quảng Trị

PP

VIII13.766

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Văn Long

1986

Nam

Nghệ An

PP

VIII13.853

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Đặng Xuân Long

1977

Nam

Thái Bình

TĐV

IV06191

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

23

Công ty CP Thẩm định giá Hoàng Gia

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thị Bình

1956

Nữ

Ninh Bình

TGĐ

I05004

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Chí Nguyên

1986

Nam

Quảng Ngãi

TP

VII11.614

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thị Minh Cơ

1959

Nữ

Hà Nội

TĐV

VI10.337

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Lê Minh Hiền

1979

Nam

Thanh Hóa

TĐV

VII11.537

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

24

Công ty CP Thẩm định giá Indochina

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Phong

1978

Nam

Hà Nội

VI10.405

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phạm Thái Bình

1978

Nam

Thái Bình

TĐV

VII11.472

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Đỗ Quốc Hưng

1978

Nam

Phú Thọ

TĐV

VII11.555

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

25

Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đặng Văn Dư

1966

Nam

Ninh Bình

TGĐ

VIII13.747

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Đinh Công Khánh

1978

Nam

Ninh Bình

PTGĐ

VII11.573

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Phan Thùy Giang

1979

Nữ

Nghệ An

TP

V09.235

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

26

Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vũ Đại Dương

1984

Nam

Nam Định

VII11.506

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lương Trùng Dương

1981

Nam

Quảng Nam

PGĐ

VII11.503

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Võ Thị Như Ý

1980

Nữ

Bình Dương

PGĐ

VII11.707

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

27

Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thanh Hưng

1972

Nam

Quảng Ninh

TGĐ

IV06184

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Trung Vũ

1971

Nam

Thái Bình

TĐV

IV06214

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Mạnh Hùng

1983

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.811

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh- Công ty CP Thẩm định giá Thế kỷ*

 

 

 

 

 

1

Trịnh Thị Diêm Hải

1985

Nữ

Hải Phòng

GĐ CN

VI10.357

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Trần Thanh Nam

1982

Nam

Thừa Thiên Huế

TĐV

VI10.396

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

28

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Lê Khả Đức

1973

Nam

Hải Dương

TGĐ

VII11.512

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thế Bỉnh

1982

Nam

Nam Định

TĐV

VII11.473

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Vũ Thị Thúy Lan

1981

Nữ

Thái Bình

TĐV

VI10.385

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Đặng Quang Bách

1984

Nam

Ninh Bình

TĐV

VIII13.721

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

29

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Diệu Linh

1982

Nữ

Hà Tĩnh

TGĐ

VII11.589

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Ngọc Hiền

1985

Nữ

Hà Nam

TĐV

VII11.538

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thành Trung

1982

Nam

Hà Nam

TĐV

VII11.678

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

30

Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư VIC

 

 

 

 

 

 

 

1

Đỗ Thị Thanh Nga

1978

Nữ

Yên Bái

IV06198

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Dương Ngọc Cảnh

1977

Nam

Bắc Giang

PGĐ

IV06166

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Đặng Văn Sơn

1964

Nam

Bắc Ninh

TĐV

IV06206

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

31

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thế Phượng

1951

Nam

TP. Hồ Chí Minh

CTHĐQT, GĐ

VI10.409

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phan Thị Sao Vi

1982

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

TP

VII11.698

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thanh Phong

1970

Nam

An Giang

PP

VII11.623

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

32

Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Trương Bá Thuận

1985

Nam

Quảng Bình

TGĐ

VII11.658

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Đình Ái

1972

Nam

Ninh Bình

PTGĐ

VI10.332

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Đăng Khoa

1970

Nam

Quảng Ngãi

PTGĐ

VII11.578

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

33

Công ty CP Thẩm định giá và Thi công Xây dựng Đại An

 

 

 

 

 

 

1

Tạ Xuân Trình

1951

Nam

Hà Nội

TGĐ

06160

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Sơn Tùng

1981

Nam

Hà Nội

TĐV

VI10.438

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Vũ Đức Cường

1979

Nam

Nam Định

TĐV

VIII13.740

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

34

Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Duy Nhân

1979

Nam

Bến Tre

V09.266

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Trương Thị Hồng

1956

Nữ

Tây Ninh

TĐV

06217Đ1

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

1978

Nữ

Thừa Thiên Huế

TĐV

V09.258

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

35

Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Hoài

1972

Nam

Phú Yên

TGĐ

III06101

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Thị Minh Xuân

1976

Nữ

Nghệ An

TĐV

V09.305

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Thủy

1973

Nữ

Hà Nội

TĐV

III06130

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Dương Thị Phượng

1987

Nữ

Hưng Yên

TĐV

VIII13.920

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

36

Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Ngọc Long

1974

Nam

Quảng Trị

CTHĐQT

I05019

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Phạm Hồng Thắng

1974

Nam

Hưng Yên

TGĐ

V09.277

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Ngọc Phương

1974

Nam

Quảng Trị

PTGĐ

VI10.406

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Đặng Minh Quang

1974

Nam

Nghệ An

V09.272

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Phạm Minh Tuấn

1984

Nam

Hải Dương

TĐV

VIII13.963

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

37

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT

 

 

 

 

 

1

Dương Thị Thảo

1974

Nữ

Bắc Ninh

V09.282

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Trần Thị Nguyệt

1974

Nữ

Thái Bình

PGĐ

VIII13.894

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Xuân Hòa

1979

Nam

Phú Thọ

PGĐ

VI10.366

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Nguyễn Hải Yến

1979

Nữ

Hải Dương

TĐV

VIII13.1034

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

38

Công ty TNHH Định giá CIMEICO

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Quyên

1979

Nữ

Bắc Ninh

TGĐ

VI10.411

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Thu Hà

1956

Nữ

Hà Nội

TĐV

06143

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Phí Thị Thu Hiền

1980

Nữ

Thái Bình

TĐV

VII11.539

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Trần Trọng Thắng

1982

Nam

Thái Bình

TĐV

VIII13.988

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Vỗ Đức Hạnh

1987

Nam

Quảng Bình

TĐV

VIII13.781

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

39

Công ty TNHH Định giá và Tư vấn Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim Phụng

1975

Nữ

Hải Phòng

I05022

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Đoàn Thu Thủy

1975

Nữ

Thái Bình

PGĐ

VIII13.1000

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thị Liên Trang

1984

Nữ

Nam Định

TĐV

VII11.674

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

40

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

1976

Nữ

Nghệ An

PTGĐ

I05009

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Trịnh Kim Dung

1975

Nữ

Thanh Hóa

I05006

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Khuất Thị Liên Hương

1982

Nữ

Hà Nội

TĐV

V09.242

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

41

Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt

 

 

 

 

 

 

1

Bùi Thị Ngọc Thảo

1981

Nữ

Nghệ An

VIII13.982

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Huỳnh Thanh Tuyền

1985

Nữ

Quảng Nam

PP

VII11.693

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Ngô Đức Hưng

1975

Nam

Hưng Yên

TĐV

VIII13.829

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

42

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Thu Hiền

1979

Nữ

Hà Nam

PGĐ

VI10.361

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Phương Thủy

1979

Nữ

Nghệ An

TĐV

V09.292

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Xuân Nam

1977

Nam

Hưng Yên

TĐV

V09.261

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

43

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

1970

Nam

Hà Nội

CTHĐTV, TGĐ

VI10.436

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Đỗ Thị Dung

1985

Nữ

Nghệ An

PTGĐ

VI10.346

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Thị Vân

1987

Nữ

Hải Dương

PTGĐ

VIII13.1027

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Trịnh Phi Thường

1970

Nam

Thanh Hóa

TĐV

VI10.426

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

44

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Trần Quốc Tuấn

1970

Nam

Hưng Yên

TGĐ

III06137

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Ngô Bá Duy

1980

Nam

Hà Nội

III06094

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Bùi Trần Việt

1979

Nam

Hà Tĩnh

III06140

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Phạm Đức Minh

1972

Nam

Nghệ An

III06112

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Đông Hải

1984

Nam

Hưng Yên

GĐ CN

VIII13.767

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

6

Đỗ Chí Công

1976

Nam

Vĩnh Phúc

PGĐ

VI10.338

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

7

Lương Sơn Hà

1979

Nam

Hà Tĩnh

PGĐ

VII11.522

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

45

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Vị

1970

Nam

Quảng Nam

PTGĐ

VI10.443

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Vĩnh Phú

1979

Nam

Quảng Nam

TĐV

VIII13.908

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Thúy

1983

Nữ

Đà Nẵng

TĐV

VIII13.996

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Huỳnh Thu Trang

1981

Nữ

Đà Nẵng

TĐV

VIII13.1008

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Phan Thị Lan Trang

1983

Nữ

Quảng Bình

TĐV

VIII13.1015

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

46

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Ngọc Tỉnh

1964

Nam

Hưng Yên

TGĐ

III06134

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Văn Dò

1960

Nam

Hà Nam

PTGĐ

III06089

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trần Văn Dũng

1979

Nam

Thái Bình

GĐ CN

VII11.491

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Trần Ngọc Huân

1972

Nam

Thái Bình

TP

III06102

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Thị Phấn

1971

Nữ

Thái Bình

TP

V09.268

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

6

Nguyễn Minh Tuệ

1976

Nữ

Hà Nội

PP

VI10.437

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

7

Đặng Ngọc Phấn

1978

Nam

Thái Bình

PP

VIII13.905

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

8

Đỗ Mạnh Hà

1986

Nam

Hà Nam

TN

VII11.518

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

9

Lê Văn Hạnh

1979

Nam

Nghệ An

TN

VII11.533

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

10

Vũ Đình Hải

1980

Nam

Hưng Yên

TN

VIII13.775

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

47

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Dũng

1975

Nam

Hà Nội

TGĐ

VII11.492

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Tự Trung

1975

Nam

Thái Bình

PTGĐ

VII11.679

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Phạm Gia Đạt

1977

Nam

Hà Nội

PTGĐ

VII11.510

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Trần Đức Cương

1982

Nam

Hà Nam

PTGĐ

VII11.480

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Hoàng Dũng

1981

Nam

Hà Nam

PTGĐ

VIII13.746

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

6

Nguyễn Thị Thu

1982

Nữ

Hà Nam

TP

VI10.425

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

7

Nguyễn Văn Hải

1980

Nam

Thanh Hóa

PP

VII11.530

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

8

Mai Việt Hùng

1983

Nam

Thanh Hóa

PP

VIII13.810

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

9

Chu Thị Tuyết Nhung

1982

Nữ

Hưng Yên

TĐV

VII11.618

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

10

Lê Đức Hạnh

1983

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.777

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

48

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Minh Hải

1974

Nam

Vĩnh Phúc

I05012

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Ngọc Khuê

1966

Nam

Thanh Hóa

PGĐ

II05046

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Ngô Đạt Vinh

1960

Nam

Nam Định

PGĐ

II05064

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Lưu Quốc Thái

1970

Nam

Nam Định

PGĐ

VI10.417

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

5

Nguyễn Viết Long

1976

Nam

Vĩnh Phúc

PGĐ

VII11.597

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

6

Nguyễn Sơn Thanh

1975

Nam

Hà Nội

PGĐ

VII11.648

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

7

Nguyễn Bảo Trung

1976

Nam

Nam Định

PGĐ

VII11.677

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

8

Trần Trí Dũng

1979

Nam

Nam Định

TP

VII11.501

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

9

Mai Quang Hiệp

1980

Nam

Nam Định

TP

VII11.540

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

10

Nguyễn Thành Công

1984

Nam

Phú Thọ

PP

VI10.339

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

 

11

Đào Hưng Thịnh

1982

Nam

Vĩnh Phúc

PP

VII11.655

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

12

Nguyễn Đình Các

1983

Nam

Nghệ An

TĐV

VII11.474

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

13

Trần Thị Chúc

1988

Nữ

Thái Bình

TĐV

VIII13.730

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

14

Lê Thùy Dương

1987

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

VIII13.754

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

15

Trần Thị Thu Hà

1987

Nữ

Hà Nam

TĐV

VIII13.761

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

16

Đỗ Cao Kiên

1988

Nam

Vĩnh Phúc

TĐV

VIII13.837

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

17

Nguyễn Văn Quyết

1981

Nam

Hà Nội

TĐV

VIII13.931

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

18

Vũ Thị Thanh Tú

1984

Nữ

Bắc Giang

TĐV

VIII13.961

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

19

Nguyễn Ngọc Thông

1984

Nam

Phú Thọ

TĐV

VIII13.993

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

49

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Quốc Hải

1980

Nam

Lâm Đồng

CTHĐTV

V09.308

25/03/2014

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Lữ Hải Triều

1972

Nam

TP. Hồ Chí Minh

TĐV

V09.314

19/10/2010

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Bùi Phương Huyền

1979

Nữ

Hà Tĩnh

TĐV

VII11.565

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

4

Nguyễn Xuân Hải

1981

Nam

Hải Dương

TĐV

VIII13.768

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

50

Công ty TNHH MTV Đấu giá và Thẩm định giá Bảo Tín

 

 

 

 

 

 

1

Văn Tuyết Ngân

1971

Nữ

Khánh Hòa

III06115

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Nguyễn Trương Ngọc Cương

1984

Nữ

Kiên Giang

TĐV

VIII13.737

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Trầm Quang Khải

1981

Nam

An Giang

TĐV

VIII13.839

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

51

Công ty TNHH MTV Thẩm định giá ITO

 

 

 

 

 

 

 

1

Võ Hồng Quân

1963

Nam

Quảng Ngãi

TGĐ

III06123

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Thị Minh Nguyệt

1982

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

PGĐ

VII11.615

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Lê Ngọc Khanh

1983

Nữ

TP. Hồ Chí Minh

TP

VII11.571

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015

52

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT

 

 

 

 

1

Phùng Thị Quang Thái

1961

Nữ

Thanh Hóa

PTGĐ

I05024

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

2

Lê Tuấn Sơn

1972

Nam

Bến Tre

TP

II05057

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015

 

3

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

1964

Nữ

Huế

TĐV

II05045

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015