Thông báo 366/TB-BTC

Thông báo 366/TB-BTC công bố, điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 366/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Bộ Luật Lao động số: 10/2012/QH13 ngày ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét Đơn xin nghỉ việc của các thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh danh sách đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 đối với Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt:

- Xóa tên kể từ ngày 18/5/2015 đối với thẩm định viên Lương Trùng Dương, sinh năm: 1981, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Phó giám đốc (PGĐ), số thẻ V11.503 cấp ngày 27/9/2012;

- Xóa tên kể từ ngày 18/5/2015 đối với thẩm định viên Võ Thị Như Ý, sinh năm: 1980, giới tính: Nữ, quê quán: Bình Dương, chức vụ: Phó giám đốc (PGĐ), số thẻ V11.707 cấp ngày 27/9/2012;

- Xóa tên kể từ ngày 06/6/2015 đối với thẩm định viên Vũ Đại Dương, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ V11.506 cấp ngày 27/9/2012.

Tại Mục số 26 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 18/5/2015, Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt chỉ còn lại 01 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2015, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 18/5/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 366/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 366/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2015
Ngày hiệu lực 29/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 366/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 366/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 366/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 366/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 29/06/2015
Ngày hiệu lực 29/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 366/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015

Lịch sử hiệu lực Thông báo 366/TB-BTC Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên về giá đủ điều kiện 2015

  • 29/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực