Thông báo 2036/TB-BHXH

Thông báo 2036/TB-BHXH năm 2016 về kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Nội dung toàn văn Thông báo 2036/TB-BHXH kết luận Thứ trưởng đánh giá danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2036/TB-BHXH

Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 31/5/2016, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Tecapro).

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố có các thành viên Ban Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT cấp tỉnh, đại diện các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và Giám đốc BHXH, Giám đốc Bưu điện cấp huyện.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Thu báo cáo đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, ý kiến của đại diện một số BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và hệ thống Bưu điện trong việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT thời gian qua. Tính đến hết ngày 30/5/2016, cả nước đã thu thập, nhập thông tin trên 87,5 triệu người (đạt tỷ lệ 95,8% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 55 triệu người.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam yêu cầu các đơn vị của 02 ngành tập trung tối đa nhân lực và điều kiện, đảm bảo hoàn thành công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trước ngày 30/6/2016.

Để hoàn thành khối lượng công việc còn lại, gồm: thu thập, nhập thông tin của 4% dân số còn thiếu (khoảng 4 triệu người) và đối chiếu, sàng lọc, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu thu thập được, hoàn thành công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi toàn quốc theo đúng thời hạn nêu trên, Thứ trưởng Tổng giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kết luận, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hai ngành tập trung triển khai các nội dung sau:

1- Đối với Bảo hiểm xã hội và Bưu điện các tỉnh, thành phố:

a) Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Bưu điện để triển khai nhiệm vụ. Đối với việc xác nhận thông tin người dân trên Mẫu DK01-DC đầy đủ trong đó có xác nhận của lực lượng công an cấp xã, phường, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố và Giám đốc Bưu điện tỉnh, thành phố cần chủ động làm việc với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố để đề nghị chỉ đạo lực lượng công an cấp xã, phường phối hợp thực hiện. Trường hợp không nhận được sự phối hợp của cơ quan Công an, lãnh đạo hai ngành cần làm việc với UBND cấp xã để tạo điều kiện đối chiếu thông tin thu thập trên mẫu DK01-DC với sổ hộ tịch, hộ khẩu do UBND cấp xã quản lý. Cán bộ Bảo hiểm xã hội và Bưu điện trực tiếp đối chiếu, ký xác nhận vào mẫu DK01-DC và chịu trách nhiệm về thông tin đã đối chiếu.

Riêng thành phố Hà Nội, yêu cầu in toàn bộ mẫu DK01-DC và thực hiện rà soát, xác minh, đối chiếu theo xác suất để đảm bảo tính chính xác.

b) Tiếp tục phối hợp rà soát, xác định khối lượng công việc cần phải triển khai ở địa phương mình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cá nhân, tập thể, đảm bảo tại mỗi nội dung công việc theo quy trình đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đều có người của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tham gia thực hiện; bố trí đầy đủ nhân lực và các điều kiện vật chất, kỹ thuật để triển khai nhiệm vụ, đồng thời gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với chất lượng, tiến độ công việc được giao. Yêu cầu cán bộ, nhân viên trong ngành Bưu điện trực tiếp thực hiện việc nhập và rà soát, đảm bảo chất lượng dữ liệu được nhập vào hệ thống.

c) Tổ chức lưu trữ đầy đủ thành phần hồ sơ, mẫu biểu DK01 và DK01-DC tại cơ quan BHXH theo chế độ kế toán, làm cơ sở quản lý dữ liệu gốc và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

2- Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam:

a) Ban Thu:

- Chủ trì, giúp Ban Chỉ đạo lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình của Ngành theo dõi, chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai nhiệm vụ. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, đánh giá và chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng, phê bình đối với các cá nhân, tập thể trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định, quy trình trong việc quản lý, theo dõi, khai thác, sử dụng và cập nhật thường xuyên thông tin, dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính - Kế toán hoàn thiện Dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-BHXH ngày 28/4/2016, trình lãnh đạo Ngành phê duyệt trước ngày 15/6/2016, trong đó:

- Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị của BHXH Việt Nam và đơn vị tư vấn xây dựng Dự án.

- Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch Dự án, thẩm định định mức chi chi nhập dữ liệu, rút ngắn thời gian thẩm định.

- Vụ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thẩm định toàn bộ Dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến ngày 31/5/2016 về công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- BCĐ lập danh sách HGĐ tham gia BHYT;
- Tổ Giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh/thành phố;
- Tổng Công ty Bưu điện VN;
- Bưu điện các tỉnh/thành phố;
- Công ty Tecapro;
- Lưu: VT, VP
.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2036/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu2036/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2036/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 2036/TB-BHXH kết luận Thứ trưởng đánh giá danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 2036/TB-BHXH kết luận Thứ trưởng đánh giá danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu2036/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýVũ Xuân Hiển
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 2036/TB-BHXH kết luận Thứ trưởng đánh giá danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 2036/TB-BHXH kết luận Thứ trưởng đánh giá danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế 2016

             • 03/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực