Thông báo 21/TB-BTTTT

Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Việt Nam tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 Đề án số truyền hình Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 CỦA BAN CHỈ ĐẠO (16/01/2014)

Ngày 16/01/2014, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. Tham dự phiên họp có Phó trưởng Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, các thành viên Ban chỉ đạo thuộc các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Đài truyền hình Việt Nam; các thành viên Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của Tiểu ban giúp việc và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt, đảm bảo tuyên truyền đạt hiệu quả cao tới các đối tượng.

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về kinh phí triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn mức chi cụ thể cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền để các đơn vị liên quan sớm có kinh phí để triển khai và báo cáo Ban Chỉ đạo vào Quý I/2014.

2. Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất của các địa phương

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyên thông chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan, tiếp tục nghiên cứu kỹ và đề xuất phương án hợp lý ngừng phát sóng; truyền hình tương tự tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ đối với các tỉnh thuộc nhóm 1 và nhóm 2, bảo đảm mục tiêu số hóa truyền hình và không làm gián đoạn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương.

3. Truyền tải không khóa mã các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu (PVNVCT) trên các mạng truyền hình số mặt đất tại 05 thành phố trực thuộc TW

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về việc phân công truyền tải các kênh chương trình PVNVCT. Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phân công Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC), công ty AVG truyền tải không khóa mã các kênh chương trình truyền hình PVNVCT đang được phát sóng trên hệ thống tương tự một cách hợp lý, không chồng chéo và báo cáo Ban Chỉ đạo vào tháng 3/2014.

Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xác định rõ việc sử dụng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng (TDPS) truyền hình số mặt đất của VTV hay VTC để đảm bảo việc triển khai thí điểm truyền hình số mặt đất tại Đà Nẵng theo đúng kế hoạch vào tháng 06/2015.

4. Vấn đề cấp phép cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực

Nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về việc quy định thời hạn đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các tỉnh, thành phố về phương án thiết lập mạng cung cấp dịch vụ TDPS truyền hình số mặt đất tại 2 khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ. Đến tháng 6/2014, nếu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có phương án cụ thể nào, Ban Chỉ đạo sẽ giao cho doanh nghiệp TDPS toàn quốc phát sóng chính thức tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các tỉnh, thành phố hoặc tổ chức cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo với UBND các tỉnh, thành phố trong Quý 1/2014 để thúc đẩy việc hình thành doanh nghiệp liên doanh giữa các Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực Nam Bộ và Bắc Bộ.

5. Vấn đề sản xuất đầu thu truyền hình số mặt đất để phục vụ triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất

Nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về việc cần thiết định hướng thị trường chuyển sang tiêu chuẩn DVB-T2, cần có quy định về việc không kinh doanh các đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) chuẩn DVB-T trên thị trường vào một thời điểm nhất định. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xem xét ban hành văn bản quy định về việc không được kinh doanh các đầu thu STB chuẩn ĐVB-T trên thị trường, báo cáo Ban Chỉ đạo vào Quý 2/2014 và tuyên truyền tới các doanh nghiệp không được kinh doanh các đầu thu STB chuẩn DVB-T.

Đối với việc sản xuất STB trong nước và kiểm soát chất lượng thiết bị, cần khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đầu thu STB có chất lượng tốt, giá thành hợp lý để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trước mắt, các doanh nghiệp cần thí điểm sản xuất, cạnh tranh cung cấp thiết bị đầu thu STB để phục vụ cho việc chuyển đổi số hóa truyền hình tại TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị, Bộ, ngành liên quan nghiên cứu kỹ việc đặt hàng sản xuất STB, báo cáo Ban Chỉ đạo vào Quý 2/2014.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất và phân phối STB phục vụ Đề án.

6. Vấn đề tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị thu, phát truyền hình số

Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát lại toàn bộ hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các thiết bị thu, phát tín hiệu truyền hình số, sớm ban hành quy chuẩn về thiết bị thu truyền hình số qua vệ tinh DVB-S2, đồng thời có văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị truyền hình thực hiện theo đúng quy định vào Quý 1/2014.

7. Quản lý các thiết bị thu truyền hình số được sản xuất, nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc về việc cần có phương án kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, nhập khẩu và lưu thông thiết bị truyền hình trên thị trường. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành các văn bản sau trong Quý 1/2014, cụ thể gồm:

- Thông tư quy định danh mục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các thiết bị truyền hình số để từ đó các cơ quan liên quan có cơ sở để kiểm tra, kiểm soát thiết bị truyền hình;

- Văn bản hướng dẫn về đóng dấu công bố hợp chuẩn, hợp quy (theo quy định của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT) và dán nhãn hàng hóa cho các thiết bị truyền hình đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản lý của nhà nước và người dân có cơ sở nhận biết được thiết bị truyền hình số.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát thiết bị truyền hình và thống nhất phương án triển khai, báo cáo Ban Chỉ đạo vào tháng 06/2014.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đăng tải, công bố rộng rãi thông tin về việc sản xuất các chủng loại máy thu hình được tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên chuyên trang thông tin điện tử về Đề án số hóa truyền hình để nhân dân được biết.

Giao Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu máy thu hình có tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BTTTT.

8. Xây dựng Đề án điều tra phương thức thu xem truyền hình và đối tượng hỗ tr

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự thảo Đề án điều tra phương thức thu xem và đối tượng hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục đăng ký với các đơn vị, Bộ ngành có liên quan trong Quý 3/2014, đảm bảo đến đầu năm 2015 được phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án.

 


Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ;
- Tiểu ban giúp việc BCĐ;
- Các Vụ: KHCN; KHTC; CNTT;
- Các Cục: Viễn thông, QLPTTH&TTĐT;
- Viện Chiến lược TT&TT;
- Quỹ DVVTCI;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CTS.81

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu21/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2014
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 Đề án số truyền hình Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 Đề án số truyền hình Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu21/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Mạnh Lâm
        Ngày ban hành10/02/2014
        Ngày hiệu lực10/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 Đề án số truyền hình Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 Đề án số truyền hình Việt Nam Bộ Thông tin truyền thông

           • 10/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực